De Rheder Enk

Willem Barentszstraat 1 6991 BA Rheden

obs Rheder Enk is onderdeel van het Kindcentrum 'de Kroeseboom'.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht handelen wij volgens het volgende protocol: Indien een zieke leerkracht een duobaan heeft, zal de duo partner gevraagd worden in te vallen (mits deze vooraf kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij dat wil). Overige parttimers die werkzaam zijn aan de school zullen gevraagd worden in te vallen (mits deze vooraf kenbaar heeft gemaakt dat hij/zij dat wil). Er wordt extern een invaller gezocht via de vervangingspool van Stichting Veluwezoom. De groep wordt verdeeld over de andere groepen; maximaal voor één dag. De leerlingen worden, na bericht, naar huis gezonden. U krijgt van tevoren bericht, dat het mogelijk is dat uw kind niet naar school hoeft te komen. Indien dit tot onoverkomelijke problemen leidt, zal de school voor opvang zorgen. Bij langdurige ziekte zullen de groepen bij toerbeurt thuis dienen te blijven.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op de Rheder Enk met leerstofjaarklassen. Wel zitten de kleuters in combinatiegroepen, namelijk groep 1/2.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De schooldag in groep 1 en 2 start vanuit de kring en wordt ook in de kring weer afgesloten.  Gedurende de schooldag zijn er activiteiten vanuit thema’s die dicht bij de kleuters staan. Er worden (speelse) thematische activiteiten aangeboden die nodig zijn voor de algemene ontwikkeling maar ook om in groep 3 te kunnen gaan leren lezen, rekenen en schrijven. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. De leerkracht werkt heel gericht aan de tussendoelen voor de vormingsgebieden: sociaal- emotionele ontwikkeling, voorbereidend rekenen, voorbereidend taal, motorische ontwikkeling, muzikale en kunstzinnige ontwikkeling. In de lessentabel ( zie bijlage)  worden verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden. In de dagelijkse praktijk in de klas is dit niet altijd zichtbaar omdat kleuters al spelende leren. Wie speelt in de poppenhoek is ook bezig met taalontwikkeling, wie speelt met een lotto leert ook getallen en kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de wet is beschreven wat de leerlingen in ieder geval op een basisschool aangeboden moeten krijgen. Hiervoor zijn referentieniveaus opgesteld Ons onderwijs kent de volgende vak- en vormingsgebieden:

  • bevorderen van de sociale /en emotionele ontwikkeling
  • zintuiglijke en lichamelijke oefening, bewegingsonderwijs
  • Nederlandse taal, waaronder spreken- luisteren-lezen-schrijven-spelling
  • rekenen en wiskunde
  • Engelse taal
  • kunstzinnige oriëntatie en cultuur educatie: waardering voor en enige kennis van aspecten  cultureel erfgoed, muziek, tekenen, handvaardigheid, dans, spel en beweging
  • bevordering van sociale redzaamheid, waaronder gedrag in het verkeer
  • bevordering van gezond gedrag
  • oriëntatie op jezelf en de wereld, in ieder geval: aardrijkskunde, geschiedenis, de natuur waaronder biologie en techniek, maatschappelijke verhoudingen waaronder staatsinrichting, geestelijke stromingen,  burgerschapsvorming  

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt.  Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term  Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen (ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven