Mariaschool

Brinkstraat 18 7667 PS Reutum

Schoolfoto van Mariaschool

In het kort

Toelichting van de school

De Mariaschool is een veilige plek waar ontmoeten, zichzelf mogen zijn en zich gezien voelen centraal staan.  Waar kinderen passend onderwijsaanbod krijgen, dat aansluit bij wat nodig is in hun eigen ontwikkeling en waar kinderen leren vanuit een onderzoekende en samenwerkende houding. Onze leerkrachten werken vanuit passie, betrokkenheid en werken samen met de leerlingen aan hun leerdoelen. We leren van en met elkaar en staan open voor vernieuwing en innovaties. Onze ouders zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, worden goed geïnformeerd en zijn welkom om mee te denken, te ondersteunen en het dialoog met ons aan te gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Kindgericht
  • Omgevingsgericht
  • Ontwikkelingsgericht
  • Samenwerkingsgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Mariaschool staat midden in het dorp en wordt bezocht op teldatum 1-02-2023 door 110 leerlingen. We houden de komende jaren rekening met terugloop in leerlingenaantal van de school naar ongeveer 100 leerlingen. De terugloop van leerlingenaantal wordt veroorzaakt door krimp in gemeente Tubbergen. De schoolgrootte maakt dat er gewerkt wordt met combinatiegroepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
95
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met het continurooster. De lunchpauze genieten de leerlingen in de klas met de leerkracht. 

Schoolaanwezigheid: We vinden het belangrijk dat uw kind met veel plezier naar school gaat en zich veilig voelt. Een kind dat goed onderwijs volgt, heeft kansen voor de toekomst. We streven voor alle leerlingen naar zoveel mogelijk onderwijstijd. Daarom houden we voor alle leerlingen hun schoolaanwezigheid bij. Als uw kind het lastig vindt om naar school te gaan óf als er andere zorgen zijn, dan gaan we met u (en uw kind) in gesprek over wat uw kind nodig heeft. In Twente maken alle scholen - binnen het primair- en voortgezet onderwijs - gebruik van de Regionale kaart Schoolaanwezigheid. Hierin staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met ziekmeldingen en samenwerken met de jeugdarts en leerplicht. U vindt hier meer informatie: www.twentsebelofte.nl/schoolaanwezigheidskaart

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We maken deel uit van TOF Onderwijs, een schoolbestuur waaronder 9 scholen gerekend worden. Gezamenlijk hebben we regelgeving vastgesteld met betrekking tot de veiligheid op onze scholen.

We hebben op school een interne contactpersonen/vertrouwenspersoon, die jaarlijks op bestuursniveau bijschoolt en respectievelijk in elke groep jaarlijks aandacht schenkt aan de rol die ze invult.

Terug naar boven