De Torelaar

Beukenlaan 60 5541 VM Reusel

Schoolfoto van De Torelaar

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

1. Dit jaar hebben we voor het eerst Route 8 afgenomen. 

2. De uitkomsten van deze Eindtoets zijn meestal passend bij de verwachting die we van de leerlingen hebben. 

3. Dit jaar hebben we met de eindtoets ruim boven de inspectienorm gescoord. Er hebben 19 leerlingen deelgenomen.
Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar analyseren we met het team op schoolniveau de toetsen die de kinderen maken. We kijken of er trends te zien zijn en of we van daaruit ons onderwijs aan moeten passen of bij moeten sturen. We wisselen bevindingen uit en leren op deze manier van elkaar. Tijdens deze analyses worden leerkrachten uitgedaagd om passende doelen voor hun groep te stellen. Op groepsniveau gebeurt dit tussen de leerkracht(en) en de intern begeleider. De ontwikkeling van de leerlingen en de groepsresultaten worden volgens een vaste cyclus besproken. Ook observaties van de leerkracht(en) en de informatie uit oudergesprekken worden hierin meegenomen. Na deze algemene groepsbesprekingen volgen de besprekingen ten aanzien van de zorgleerlingen. Naar aanleiding van deze groepsanalyses en -besprekingen stellen leerkrachten hun acties en doelen bij. De tussenresultaten worden jaarlijks besproken en toegelicht aan de medezeggenschapsraad. 

Onze resultaten en bevindingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem. De organisatie van de leerlingenzorg staat uitgebreid beschreven in ons zorgplan. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De keuze voor een vorm van vervolgonderwijs wordt in onze regio begeleid en gecoördineerd door commissie Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs (B.O.V.O.).

Voor een zo breed mogelijk draagvlak van het schoolkeuzeadvies, worden de leerkrachten van groep 6, 7, 8, Intern Begeleider en directeur betrokken.

Begin maart zijn de aanmeldingen op het voortgezet onderwijs. Daaraan voorafgaand vinden de adviesgesprekken met de leerkracht van groep 8 plaats. Wij adviseren aan de hand van capaciteiten, studiezin, algemene belangstelling, zelfvertrouwen, het nemen van eigen initiatief, doorzettingsvermogen en concentratie van het kind. Wanneer het advies lager is dan de score van de Eindtoets volgt in overleg met ouders en kind een heroverweging.

Om de instroom op de nieuwe school goed te laten verlopen volgt na de aanmelding een gesprek tussen de leerkracht van groep 8 en een coördinator van de betrokken school. Dit gesprek wordt in het begin van de brugklas herhaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven