De Torelaar

Beukenlaan 60 5541 VM Reusel

Schoolfoto van De Torelaar

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht door ziekte of vanwege een andere reden afwezig is worden de leerlingen in principe niet naar huis gestuurd. In de eerste instantie kijken we of parttime leerkrachten inzetbaar zijn om in de eigen groep of in een andere groep te vervangen. Wanneer we niemand vanuit het team beschikbaar hebben, kunnen we een beroep doen op de interne flexibele schil van Onderwijsstichting KempenKind. Indien hier geen beschikbare leerkrachten zijn hebben we de mogelijkheid om een vervangerslijst (met leerkrachten buiten Onderwijsstichting KempenKind) te raadplegen. Op deze manier lukt het vaak een geschikte invaller te vinden. Echter, het vinden van geschikte vervangers zal, net als bij andere basisscholen, een steeds groter probleem worden. Om te voorkomen dat uw kind onverwacht naar huis komt, is het soms nodig om intern te schuiven met leerkrachten en in uiterste nood groepen samen te voegen. In elke groep is een logboek, zodat het onderwijsproces zoveel mogelijk doorgang vindt als er plots een vervanger komt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022

Groep 1/2 A
Juf Karin  maandag t/m donderdag

Groep 1/2 B
Juf Malou  maandag - dinsdag - woensdag / Juf Anja (woensdag) - donderdag

Groep 1/2 C 
Juf Gabriële  maandag t/m donderdag

Groep 1/2 D

Juf Chantal maandag - dinsdag - (woensdag) / Juf Linda (woensdag) - donderdag

Groep 2 A en B*
Juf Anja  vrijdag 

Groep 2 C en D*

Juf Linda  vrijdag

Groep 3
Juf Willeke  maandag t/m donderdag / Juf Hanneke maandag - dinsdag - vrijdag

Groep 4

Juf Ilse  maandag - dinsdag - woensdag / Juf Annemieke (woensdag) - donderdag - vrijdag

Groep 5
Juf Ilona   maandag - dinsdag - (woensdag) / Juf Catrien (woensdag) - donderdag - vrijdag

Groep 6

Meester Max maandag t/m vrijdag

Groep 7/8

Juf Yvonne  maandag - dinsdag - (woensdag) / Juf Sophie (woensdag) - donderdag - vrijdag

Meester Roel (Lio stagiair) maandag - dinsdag

* De kinderen van groep 1 zijn op vrijdag vrij. Hierdoor zitten de kinderen van de groepen 2 op vrijdag bij elkaar. Deze dag wordt er gewerkt aan de groepscohesie en is er extra tijd voor specifieke 'groep 2'-activiteiten. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat dit erg fijn is voor de kinderen.

* Els is op dinsdag- en donderdagochtend op school voor ondersteuning in groep 5 en 6.

* Sophie is dinsdag op school voor ondersteuning voor de kinderen met extra instructie- en verrijkingsbehoeften.

* Mandy werkt fulltime als onderwijsassistente. Zij ondersteunt onder andere in groep 3 en begeleidt (groepjes) kinderen uit andere groepen.

* Charlot, onderwijsassistente, werkt ma.ochtend + di-wo-vr. Zij ondersteunt onder andere in groep 4 en begeleidt (groepjes) kinderen.

  • Baukje de Wit, directeur, is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
  • Marike Hendrikx, intern begeleider, werkt op maandag om de week, dinsdag en donderdag.
  • Jacqueline Adriaans, administratie, werkt op maandag en dinsdag, woensdag en donderdagochtend.
  • Asia van Herk, conciërge, werkt de ochtenden op woensdag, donderdag en vrijdag.
  • Piet, vrijwilliger, is met zeer grote regelmaat op school te zien.
  • Liz Hendrikx verzorgt muzieklessen in alle groepen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Omdat bij de groepen 1/2 thematisch wordt gewerkt, en ingespeeld wordt op de belevingswereld van de kinderen is het niet mogelijk om de onderwijsuren correct uit te splitsen. Grofweg houden we bovenstaande urenverdeling aan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Volgens de wet moet de onderwijstijd in 8 jaar minimaal 7520 uur bedragen. Komend schooljaar maken we 7522 lesuren. Hiermee voldoen we aan de wettelijke norm.
Omdat kinderen meer uren maken is er ruimte voor een aantal studiedagen en -middagen. Kleine verschillen per leerjaar worden veroorzaakt door de praktische invulling in het weekrooster. De basisvakken lezen, taal en rekenen krijgen veel aandacht. Met IPC wordt thematisch aan de zaakvakken en de creatieve vakken gewerkt, maar ook aan vaardigheden als samenwerken en presenteren. Sociale vaardigheden en waarden & normen zijn nadrukkelijk verweven in het hele onderwijs. 

Omdat we thematisch werken zijn niet alle vakken goed uit te splitsen. Zo omvat IPC bijvoorbeeld alle vakken. We geven daarom hieronder een uitleg over de punten die het onderwijs op De Torelaar speciaal maken.


Specifiek voor De Torelaar

IPC  International Primary Curriculum

IPC is een eigentijds curriculum voor het Thematisch onderwijs waarin leren centraal staat. IPC biedt een combinatie tussen kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen. Binnen IPC wordt met thema's gewerkt die units genoemd worden. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Groepsvieringen

Elke groep verzorgt één keer per jaar de groepsviering. Bij deze vieringen zijn alle ouders van de betreffende groep van harte uitgenodigd (mits de Corona maatregelen dit toelaten). De nadruk ligt hierbij op het voordragen, presenteren, culturele vorming en het laten zien van talenten.

Talentmiddagen

Tweemaal per jaar hebben we een talentmiddag waarbij kinderen zelf een keuze mogen maken uit verschillende workshops. Diversiteit is hierbij het uitgangspunt. Leerlingen uit verschillende groepen gaan samen nieuwe talenten ontdekken.

Engels

Beheersing van de Engelse taal vinden we van belang, omdat kennis van deze taal steeds belangrijker wordt door de toenemende internationalisering, de groeiende mobiliteit en het veelvuldig gebruik van nieuwe media. Al vanaf groep 1 wordt er spelenderwijs aandacht besteed aan de Engelse taal. Vanaf groep 5 wordt er met de methode Join In gewerkt.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

We kunnen onderwijs verzorgen aan een brede doelgroep. We werken met verschillende niveaugroepen en waar nodig met individuele leerlijnen. Wij maken gebruik van expertise uit het CPO (Centrum voor Passend Onderwijs van Onderwijsstichting KempenKind) en betrekken zo nodig externe deskundigen. 

U kunt hierbij denken aan leerlingen met (in beperkte mate) ondersteuningsbehoeften gericht op:

-didactische ontwikkeling

-sociaal emotionele ontwikkeling

-motorische ontwikkeling

-taalontwikkeling (NT2) 

Indien er extra faciliteiten nodig zijn, kijken we naar de mogelijkheden. Hiervoor kunnen arrangementen aangevraagd worden.

Ondersteuning leerlingen door externen onder schooltijd

Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouder(s) / verzorger(s) op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kinderen te organiseren, is er een regeling vastgesteld voor alle scholen behorend tot het bevoegd gezag, getiteld “Ondersteuning van leerlingen door externen onder schooltijd”. Indien er sprake is van een medische indicatie of indien er kan worden aangetoond dat de te verlenen hulp een onmisbare schakel in het hulpverleningsproces is, kan toestemming verleend worden voor ondersteuning van leerlingen door externen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven