Prinses Beatrixschool

Reijmerweg 92 6871 HG Renkum

  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
  • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Cito leerlingvolgsysteem

Op de Prinses Beatrixschool werken wij vanaf dit schooljaar met de vernieuwde versie van Cito, namelijk Leerling in Beeld. Dat betekent dat vanaf groep 3 alle leerlingen minimaal 2 keer per jaar getoetst worden a.d.h.v. de landelijk genormeerde toetsen van het Cito.

De resultaten van deze toetsen worden ingevoerd in het Cito Leerlingvolgsysteem en worden kritisch geanalyseerd door de leerkracht. Deze analyse dient als uitgangspunt voor het vaststellen van de extra onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen of de groep als geheel en het daarbij passende onderwijsaanbod. Deze resultaten worden met ouders besproken.

In de groepen 1-2 wordt 2x per jaar door middel van observaties, kindgesprekken en de bevindingen vanuit de werklessen de leerlijnen van Digikeuzebord ingevuld. Het Digikeuzebord heeft aan de hand van de SLO-doelen de leerlijnen voor taal, rekenen, motoriek en sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht. SLO staat voor Stichting Leerplan Ontwikkeling, zij beschrijven leerlijnen. Leerlijnen beschrijven langs welke leerroute leerlingen bepaalde leerdoelen bereiken. Dit gebeurt via een beredeneerde opeenvolging van doelen en inhouden om bepaalde einddoelen te bereiken. Aangezien de leerlingen het gehele jaar binnenstromen in groep 1, gaat het Digikeuzebord niet uit van periodes waarbinnen activiteiten aangeboden worden, maar wordt er gekeken naar de Didactische Leeftijd (DL) van de leerling. In het leerlingoverzicht wordt duidelijk hoe de ontwikkeling verloopt in verhouding tot de Didactische Leeftijd. Deze resultaten worden met ouders besproken en dienen tevens als een vorm van rapportage.

Bij het analyseren van resultaten en het opstellen van vervolgplannen is altijd de directie en de intern begeleider betrokken. Op deze manier zorgen we ervoor dat de leerkrachten optimaal worden ondersteund bij hun werk.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Prinses Beatrixschool kent al jaren een brede uitstroom naar het voortgezet onderwijs die varieert van vmbo tot vwo/gymnasium. Ook hier geldt dat elk kind op zijn of haar niveau terecht moet komen in de juiste vorm van voortgezet onderwijs. De procedure met betrekking tot verwijzing naar het voortgezet onderwijs wordt zeer zorgvuldig uitgevoerd.

juni                                - Pré-advies wordt gegeven in groep 7

augustus                        - Overgangsgesprekken tussen leerkrachten groep 7 en 8.

September                     - Kennismakingsgesprekken en afname B8-toets CITO (Leerling in Beeld)

September/ oktober       - ouderavond verloop groep 8

Januari                           - voorlopig schooladvies.

Februari                         - 5 en 6 februari leerlingen maken doorstroomtoets

Maart                             - Uiterlijk 15 maart uitslag van de doorstroomtoets.

                                      - Uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

                                      - Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 

Advisering:

De leerkracht van groep 8 stelt van alle leerlingen vast op welk niveau de leerling het beste kan instromen in het VO. Bij de advisering worden de volgende gegevens meegenomen:

-- De inschatting van de niveaus die de leerkrachten van groep 6 en 7 aan het einde van hun leerjaar hebben ingevuld.

-- De LIB-scores (leerling in beeld) van de leerlingen en de daarbij horende plaatsingswijzer waarin de kaders voor advisering staan.-- De (werk)houding en zelfstandigheid die de leerling laat zien.

-- Na de LIB-toetsen van september en de afgenomen methode gebonden toetsen worden in januari de voorlopige schooladviezen en in Parnassys ingevoerd.

-- Wanneer de uitslag van de Doorstroomtoets op school binnen gekomen is wordt n.a.v. deze uitslag de eventuele voorlopige schooladviezen naar boven bijgesteld en/ of omgezet naar een definitief advies. Ook deze definitieve adviezen worden geregistreerd in Parnassys.

De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om open middagen van de vo-scholen te bezoeken. In de warme overdracht met de vo-scholen worden alle nieuwe maar ook oud-leerlingen doorgesproken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Prinses Beatrixschool hechten wij aan een goed en sterk pedagogisch klimaat waarin kinderen en ouders zich veilig voelen en zich gezien en gehoord weten. Dit is schoolbreed zichtbaar dankzij de aanpak van de Kanjerschool. Om de opbrengsten van deze aanpak in beeld te brengen, nemen we 2x per jaar de Kanvas-vragenlijst af en gebruiken we het kwaliteitssysteem WMK (Werken met Kwaliteit). Hieruit filteren we de onderwijsbehoeften van de groepen en de individuele leerlingen op dit gebied. We werken op dit moment aan het ontwikkelen van een werkbaar groepshandelingsplan om deze onderwijsbehoeften en de invulling daarvan in kaart te brengen. Tijdens de Kanjerlessen wordt ingegaan op deze gebieden. In sommige gevallen is een intensievere aanpak van belang. Daarbij kunnen we de hulp in roepen van Passend Wijs en de schoolmaatschappelijk werker. 

Wat willen wij de leerlingen leren?

De Prinses Beatrixschool wil met behulp van het programma Kanjer twee domeinen verbinden: de sociale competenties passend bij democratisch burgerschap en een goed pedagogisch klimaat. Onze samenleving is een democratische samenleving. De kern van een democratie is de erkenning van verschillen. De methode Kanjer wil via de Kanjerlessen leerlingen al op jonge leeftijd leren hoe je om kunt gaan met verschillen. Hoe overbruggen we meningsverschillen? Hoe lossen we belangentegenstellingen in een conflict zó op dat beide partijen tevreden zijn? Staan we open voor mensen die 'anders' zijn dan wij? Kun jij jezelf zijn? Ben je te vertrouwen en durf jij ook een ander te vertrouwen? maar ook:

-- Dat de leerling leert respectvol om te gaan met leerlingen uit alle culturen en met diverse levensovertuigingen.

-- Dat de leerling leert in te zien welke normen en waarden geaccepteerd zijn en welke niet en leert daarnaar te handelen.

-- Dat de leerling leert zich in zijn eigen omgeving te oriënteren vanuit het perspectief dat de mens zowel voor het milieu zorgt als er een bedreiging voor is.

-- Dat de leerling leert met zorg om te gaan met natuur, milieu en eigen gezondheid.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samen
  • verantwoordelijk
  • Trots

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Prinses Beatrixschool valt al jarenlang onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Dit houdt in dat we het vertrouwen genieten van de inspectie. Dit basistoezicht betekent echter niet dat we als schoolteam achter over gaan leunen en onze positie willen consolideren. Integendeel. De school is voortdurend bezig om het onderwijs kritisch te bekijken en waar nodig bij te stellen, te verbeteren. Dit doen we deels op basis van inspectierapporten. De grootste veranderingen vinden plaats vanuit de eigen evaluaties en analyses die weer zorgen voor beleids-, verbeter- en jaarplannen. Verder zoeken en vinden we bewust tijd voor sfeervolle activiteiten. Het onderwijsteam doet dit samen met een actieve oudercommissie, een positief kritische medezeggenschapsraad en een grote groep enthousiaste hulpouders. De hulpouders begeleiden bij diverse activiteiten. Te denken valt aan begeleiding bij rekenen, taal, computeren alsook bij uitstapjes en evenementen. Al jarenlang maken we als schoolteam samen met de ouders school.

Terug naar boven