Prinses Beatrixschool

Reijmerweg 92 6871 HG Renkum

 • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
 • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
 • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool
 • Schoolfoto van Prinses Beatrixschool

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsopbouw van het schoolteam vertoont een redelijk evenwichtige spreiding. De school prijst zich gelukkig met een mix van jong talent en enthousiaste ervaren leerkrachten. Het schoolteam is hardwerkend, collegiaal, leergierig en daadkrachtig. Alle neuzen wijzen dezelfde kant op.

Het team bestaat uit:

 • Intern begeleider Marinke Hofstra ( ma-di-do)
 • Bovenbouwcoördinator Geja van Weelden
 • Onderbouwcoördinator Marieke Vertegaal 
 • Gymdocent Boyd Stukker (ma-vrij)
 • Onderwijsassistent groep 1 t/m 3 Evelien Jansen (ma-di-woe-do)
 • Onderwijsassistent groep 4 t/m 8 Iris van Schijndel (ma-di-do- vrij)
 • Administratie Anneleen Derikx (di-ochtend)
 • Conciërge Marco Jansen (ma-do-vrij)
 • Directeur Marly van Dongen (ma-di-woe-do)

Groepen:

 • 1-2A Juf Eva Stax ma-di-woe- vrij                     Juf Tirza Schut  -do
 • 1-2 B Juf Marieke Vertegaal  ma-di-do- Vrij      Juf Hester Oortgiesen woe
 • 3 Juf Stéphanie Cesar ma-di-woe                     Juf Charlotte Agricola do-vrij
 • 4 Juf Iris van den Driesschen ma-di                  Juf Vanessa Garsten woe-do-vrij
 • 5 Juf Aimée Broeders ma-di-woe                      Juf Hester Oortgiesen do-vrij
 • 6 Juf Dianne Hilhorst ma-di-woe-do-vrij
 • 7 juf Geja van Weelden ma-do-vrij                    Juf Maddy Westra di-woe
 • 8 meester Ronald Wilk  ma-di-woe-do-vri

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ook bij ons op school is er wel eens een leerkracht ziek. We proberen dit altijd op te lossen met een invalleerkracht via de invalpool IPPON. Wanneer dit niet lukt, zoeken we eerst intern naar een oplossing. Wanneer we geen oplossing hebben kunnen vinden, brengen wij u hier zo snel mogelijk van op de hoogte via Parro. Soms kan het weleens voorkomen, dat wij een klas vrij moeten geven. We hanteren in dat geval het protocol lesuitval.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs in onze school kan worden getypeerd als modern-traditioneel. In de eerste oogopslag lijkt ons klassikale onderwijs wellicht op het onderwijs dat men vroeger genoot, vandaar het woord ‘traditioneel’. Tegelijkertijd passen we veel nieuwe inzichten over wat werkt toe in onze manier van onderwijzen, waardoor onze school juist zeer vooruitstrevend is. We houden rekening met de actuele(landelijke) onderwijsontwikkelingen, we beoordelen op basis van wetenschappelijke inzichten en we handelen op basis van onderzoek naar praktijkkennis. We kijken niet alleen naar wat nieuw is, maar vooral naar wat goed werkt.

Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd volgen in dezelfde jaargroep onderwijs waardoor leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de kleutergroepen ligt het accent op het spelend leren. De leeromgeving nodigt kinderen uit tot ontwikkeling en fundamentele leerervaringen. In groep twee komen meer programmagerichte elementen aan bod die gekoppeld zijn aan de leerstof van de overige schooljaren en vervolgens starten we in groep 3 met het aanvankelijk leerproces.

De aangeleerde basiskennis wordt in de volgende groepen uitgebouwd. Wat betreft de leerstof laten we ons inhoudelijk leiden door de diverse methodes. Deze leerprogramma's hebben de mogelijkheid om te gaan met verschillen in niveau. De methodes die we gebruiken zijn actueel en voldoen aan de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs.

Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd en vanuit een bepaalde systematiek opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van de leerlingen. Leerkrachten differentiëren binnen de les d.m.v. een EDI- instructie. Dit is een instructiemodel waarbij de leerkracht tijdens de les d.m.v. vragen nagaat in hoeverre de leerling de lesstof begrijpt. Leerlingen die de stof gemakkelijk oppikken worden extra uitgedaagd en leerlingen die meer herhaling nodig hebben profiteren van een verlengde instructie.

De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling en het leren van de kinderen door middel van vaste regels, routines en structuur. Door voorspelbaar te zijn creëren zij een veilige omgeving. Samen met u willen wij er alles aan doen om uw kind dagelijks op een juiste en passende wijze te begeleiden. Wij streven ernaar dat uw kind zich begrepen, gewaardeerd en trots voelt. Dat uw kind zich maximaal kan ontwikkelen door het geven van betekenisvol onderwijs in een inspirerende en aantrekkelijke omgeving. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Visie op passend onderwijs

Wij vinden dat elk kind recht heeft op goed en passend onderwijs. Trivium steunt de beweging naar meer inclusief onderwijs: als het mogelijk is om een leerling met een ondersteuningsbehoefte passend onderwijs te geven op een reguliere school, dan heeft dat de voorkeur. Zo kunnen leerlingen samen op het schoolplein spelen, of ze nu wel of geen ondersteuningsbehoefte hebben. We doen dit met behoud en doorontwikkeling van ons gespecialiseerd onderwijs.

Leerkrachten op de Prinses Beatrixschool zoeken steeds in het team, met de intern begeleider, andere ondersteuners, het samenwerkingsverband en/of externe partners naar mogelijkheden om de leerling het beste te ondersteunen op de Prinses Beatrixschool. Daarmee blijft de kennis en kunde groeien van het team en dus ook het ondersteuningsaanbod van de school.

Vanuit de speerpunten worden de kennis en vaardigheden van de leerkrachten ook vergroot wat ten goede komt aan ons ondersteuningsaanbod. Komend jaar gaat dit om rekenen, handelingsgericht- en opbrengstgericht werken, verbeteren analysevaardigheden van de leerkracht, doorgaande lijn binnen de school en burgerschap. 

Wij zetten onder andere ons hiervoor in om leerlingen een ononderbroken Ontwikkeling te laten volgen. Kinderen starten in een jaargroep passend bij hun leeftijd en blijven in principe de basisschoolperiode met deze groep.

Wanneer blijkt dat het voor de ontwikkeling van uw kind beter is om te versnellen (groep overslaan) of te doubleren (een jaargroep overdoen) dan gaan we hierover met u als ouder/ verzorger in gesprek. Bij het maken van deze beslissing kijkend we naar het welbevinden van de leerling en de didactische ontwikkeling. Alle overwegingen van ouders, externen, het team en eventueel andere betrokkenen worden meegenomen in de uiteindelijke beslissing die bij school ligt.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven