RK Basisschool De Bron

Drielingschouw 1 2811 LP Reeuwijk

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De belangrijkste eindopbrengst van het onderwijs is dat een kind goed in zijn vel zit en op het goede, maximaal haalbare niveau in kan stappen op de vervolgschool. De centrale eindtoets van Cito helpt ons om zicht op te krijgen in het niveau van de leerlingen en het schoolniveau.  Daarnaast gebruiken we de resultaten op de eindtoets om ons onderwijs te evalueren: hebben wij er als school toe gedaan? 

In 2018-2019 hebben onze leerlingen boven het landelijke gemiddelde (535.7)gescoord. De score was 538. Iedere leerling die de Centrale Eindtoets heeft gemaakt, krijgt een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan krijgen de leerlingen vanuit Cito het best passende brugklastype geadviseerd. We vergelijken de adviezen van de eindtoets met de adviezen die door de leerkracht zijn gegeven. Waar nodig stellen we naar boven bij.

In 2019-2020 heeft de school geen eindtoets gedaan vanwege de periode van thuisonderwijs met Corona. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten

De tussentijdse resultaten zijn een duidelijke indicatie om te zien of het gegeven onderwijs het gewenste resultaat geeft. 

We zorgen ervoor dat kinderen het maximale uit zichzelf halen. Om de ontwikkeling te monitoren worden de kinderen gedurende het schooljaar regelmatig getoetst op onder andere lezen en rekenen. De uitkomsten helpen ons zicht te houden op de ontwikkeling van ieder kind, ons onderwijs te verbeteren en leerlingen beter te ondersteunen. Wij werken met methodetoetsen en Cito-toetsen en maken gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys. De tussentoetsen van Cito leveren voor elk leerjaar een gemiddelde niveauscore op, die kan worden afgezet tegen het landelijk gemiddelde en onze schoolnorm. Deze is vastgesteld op basis van de gemiddelde uitstroomgegevens en past bij onze populatie. De schoolnorm ligt iets boven het landelijk gemiddelde. 

Op De Bron gaan we ervan uit dat de kinderen in acht jaar de basisschool doorlopen. Het kan echter gebeuren dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong of juist achterstand heeft, waardoor het beter is voor het kind de basisschooltijd te verkorten of te verlengen. Deze beslissing wordt weloverwogen genomen en uiteraard worden de ouders hierbij nauw betrokken, net als de intern begeleider. De eindverantwoordelijkheid ten aanzien van dit besluit ligt bij de schooldirectie, maar we werken uiteraard aan een breed gedragen beslissing in het belang van het kind.

Kinderen denken zelf mee in hun ontwikkeling. De resultaten worden ook met hen besproken, waarbij ze zelf meedenken in wat goed gaat en waar ze nog in kunnen groeien. De gesprekken over de ontwikkeling worden drie keer per jaar in ouder-kindgesprekken besproken. 

Doelen van het onderwijs

In onze school moeten alle leerlingen, van welk niveau ook, een goede plek krijgen in het vervolgonderwijs. Wij werken eraan om de kinderen met alle mogelijke middelen en met een zo groot mogelijke inspanning zich te laten ontplooien en het niveau te bereiken dat met hun capaciteiten haalbaar is. Ons doel is de opbrengsten van de hele school op peil houden en verhogen waar nodig. Op de vakken waarbij we minder scoren zetten we middelen in om dit op het niveau te krijgen dat we nastreven. Het schooldoel is om bij de Centrale Eindtoets op of boven het landelijk gemiddelde te scoren. Meer informatie hierover is te vinden in het schoolplan.

Rapportage en gesprekken

Ouders van nieuwe kleuters vullen voordat het kind op school komt een oudervragenlijst in. Wij krijgen dan alvast een beeld van de eerste ontwikkelingsjaren van het kind. Deze vragenlijst kan worden toegelicht bij het intakegesprek met de leerkracht van groep 1, dat plaatsvindt vlak voordat het kind 4 jaar wordt. Na ongeveer zes weken volgt een gesprek over hoe de eerste periode is verlopen.  

De eerste dag van het schooljaar zijn er startgesprekken met ouders, kind en leerkracht, waarbij naast kennismaken, gesproken wordt over verwachtingen en belangrijke zaken die de leerkracht moet weten. Ook wordt er teruggekeken op de resultaten van vorig jaar in het portfolio. Kinderen denken na over wat zij willen leren komende periode. Dit krijgt een plek in het portfolio.  

In november gaat de eerste keer het portfolio mee naar huis. Deze keer staat het welbevinden en het werkgedrag centraal. Hoe kijkt een kind hier zelf naar en ligt dit in lijn met hoe de leerkracht ernaar kijkt? Hierover vindt het volgende ouder-kindgesprek plaats. 

Halverwege het jaar (januari/februari) zijn er ouder - kindgesprekken over de vorderingen. De kinderen hebben dan hun portfolio met hun rapport en het overzicht van de CITO toetsen al gehad. Op het rapport staan de resultaten van de verschillende vakken. We werken niet met cijfers, maar met beoordelingen goed, ruim voldoende, voldoende, matig en onvoldoende.  

Halverwege mei zijn de laatste gesprekken van het jaar. Nogmaals wordt ingezoomd op het werkgedrag, het welbevinden en tevens is er een rapport met resultaten. Het hele portfolio met rapportage en resultaten van de CITO-toetsen komt in een van de laatste weken mee.

Als daar aanleiding toe is, volgt er nog een gesprek. Dit kan zowel op initiatief van de ouders of leerkracht. Ouders van kinderen die regelmatig extra begeleiding krijgen of een eigen leerlijn volgen, hebben met meer regelmaat een gesprek met de leerkracht. Daar kan eventueel de intern begeleider of de externe begeleider bij aanwezig zijn. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar de middelbare school is een grote stap. Daarom beginnen we op tijd met de voorbereiding. Eind groep 7 krijgen leerlingen een voorlopig advies, het pre-advies. Hiervoor kijken we naar hun prestaties voor begrijpend lezen en rekenen tot op dat moment. Ook inzet en werkhouding wegen mee. In groep 8 geven we informatie over alle soorten voortgezet onderwijs. Vóór 1 maart krijgt iedere leerling een schooladvies. Als een kind op de eindtoets boven verwachting scoort, kijken we nog een keer naar het advies. Zo nodig passen we het aan, in overleg met ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 heeft er een audit plaatsgevonden bij ons op school. Dit was op ons eigen verzoek, om de kwaliteit van ons onderwijs door een externe partij te laten bekijken. Hiermee krijgen we een completer beeld van hoe wij er als school voor staan; wat zijn onze kwaliteiten en waar kunnen we ons in verbeteren. De audit werd uitgevoerd door een oud onderwijsinspecteur en de school werd gescoord aan de hand van het nieuwe inspectiekader. 

Wij hebben een zeer positieve beoordeling gekregen. Het audit verslag kunt u op deze pagina lezen.

De MR schreef het volgende over de audit in de Nieuwsbrief:

De interne audit heeft 15 januari jl. plaats gevonden waarbij de school door een externe partij (oud-inspecteur onderwijsinspectie) beoordeeld wordt op diverse thema’s. Voorafgaand aan de vergadering zijn de resultaten gedeeld met de oudergeleding van de MR. Tijdens de vergadering hebben we puntsgewijs de resultaten besproken. De resultaten van de audit zijn zeer positief. Ze zijn met alle medewerkers besproken en de aanbevelingen worden opgepakt. Met een deel van de aanbevelingen is het team al direct aan de slag gegaan. De Auditor was ook te spreken over de reële zelfevaluatie, het document waarin is beschreven hoe de school op alle onderdelen vorm geeft aan het onderwijs. Een van de taken van de MR is het monitoren van de kwaliteit van school. Met deze resultaten en de wijze en snelheid waarmee het team aan de slag is gegaan met de aanbevelingen kunnen we zeer tevreden zijn. Wij vinden als (oudergeleding van de) MR dan ook een compliment op zijn plaats: Chapeau!

Vervolgens is er een inspectiebezoek geweest.

In april 2019 heeft de inspectie de school beoordeeld met het predicaat Goed.

Terug naar boven