RK Basisschool De Bron

Drielingschouw 1 2811 LP Reeuwijk

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

RTC Cella regelt voor de hele Groeiling en nog een aantal andere besturen alle vervangingen wanneer dat nodig is. Zo bundelen we onze krachten.

Het voordeel is dat we onderling de invalleerkrachten die in (vaste) dienst zijn, kunnen uitwisselen. Zo creëren we een pool van flexibele invalkrachten die na een specifieke oproep ingezet kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Indeling groepen en overgang leerjaren

Op De Bron werken we in alle groepen met een leerstof-jaarklassen-systeem waarbij de kinderen in leerjaren zijn ingedeeld. Het kan zijn dat een kind in een enkele groep is geplaatst of in een combinatiegroep. Ook in de combinatiegroep wordt per leerjaar gewerkt. Waar er overlap is, kan uiteraard worden samengewerkt.

In de onderbouw werken we met twee enkele groepen die halverwege het jaar ook een combinatiegroep worden. Een 1/2 en een 2/3 combinatie. De reden daarvoor is dat we goed aan willen sluiten bij de ontwikkeling van ieder kind. Om te voorkomen dat sommige kinderen onnodig bijna drie jaar aan voorbereidende doelen werken, kunnen de kleuters al eerder de volgende stap in hun ontwikkeling doorlopen. Als zij nog niet toe zijn aan het volgende half jaar, krijgen zij nog een half jaar aanbod van die groep. Zo sluit ons aanbod het best aan bij de ontwikkeling en bij de onderwijsbehoeften van ieder kind.  

Binnen alle groepen wordt rekening gehouden met individuele verschillen, zodat alle kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken. Dit doen we door in iedere groep met 3 subgroepen te werken binnen de verschillende kernvakken. Voor iedere subgroep worden haalbare doelen gesteld in de leerstof voor de komende periode en op basis daarvan krijgen de leerlingen de instructie die ze nodig hebben. Een groep krijgt basisstof, een groep minimumstof en een groep extra verrijking/verdiepingsstof. Er wordt gedifferentieerd in zowel instructie als leerstof. Daarnaast kijken we ook naar wat ieder kind nog specifiek nodig heeft.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het programma in groep 1 en 2 bestaat uit kringactiviteiten, werken en beweging. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij veel activiteiten over de dag heen binnen een thema passen. Voorlezen, muziek, taal- of rekenactiviteiten zijn voorbeelden van kringactiviteiten. Bij het werken wordt er gespeeld en gewerkt in de hoeken, gewerkt met ontwikkelingsmateriaal, aan creatieve opdrachten of aan opdrachten uit de weektaak.  Buitenspelen, spel en gym horen bij de bewegingsactiviteiten. Met het speelse karakter, dat kenmerkend is voor het kleuteronderwijs, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen.

Vanaf februari/maart wordt er in een 1/2 en 2/3 combinatie gewerkt. Het leren van de letters en de woorden van begin groep 3 wordt in de 2/3  spelenderwijs aangeboden zonder vrijblijvend te zijn. De kinderen die het goed oppakken, kunnen zo in groep 3 het jaar erna al iest verder starten op de plusleerlijn.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In alle groepen ligt de nadruk op de basisvaardigheden (begrijpend en technisch) lezen, rekenen, taal en schrijven, waarnaast ruimte is voor wereldoriëntatie en creatieve vakken die via thema's vormgegeven worden.

Engels wordt gegeven in groep 1 t/m 8.

Met de lestijden per vak gaan we flexibel om. De basisvaardigheden staan in de ochtend centraal. Voor alle vakken wordt voldoende tijd gepland, maar afhankelijk van wat de groep of een leerling nodig heeft, wordt er meer of minder tijd besteed aan een vak. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ontwikkeling van een kind is een continu proces. Ieder kind doet dit in zijn eigen tempo. Om kinderen een ononderbroken ontwikkeling te laten maken is er aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en hierbij past ook de aandacht voor kinderen met een meer dan gemiddelde begaafdheid. Niettemin zullen sommige kinderen daarnaast nog aanvullende ondersteuning nodig hebben. Als een kind speciale zorg of aanvullende ondersteuning nodig heeft, zoekt de intern begeleider (IB’er) samen met de leerkracht en de ouders naar manieren om het onderwijs voor dit kind passend te maken binnen de groep. De afspraken leggen we vast in een plan. Voor kinderen die het niveau van de groep niet bij kunnen houden wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Hierin wordt beschreven welke doelen haalbaar zijn voor dit kind en wat we doen om het maximale bij dit kind te bereiken. 

De extra hulp wordt zoveel mogelijk geboden in de groep door de leerkracht en in uitzonderlijke gevallen deels buiten de groep door een leerlingondersteuner. Vanuit de  GroeiAcademie, het expertisecentrum van De Groeiling, kunnen we in uitzonderlijke gevallen extra ondersteuning inkopen via een onderwijsarrangement. Daar werken gediplomeerde orthopedagogen, onderwijsspecialisten, leerkrachten gespecialiseerd in gedrag en leerlingbegeleiders.

Voor de meerbegaafden kinderen die op De Bron zitten hebben we een extra aanbod in de groep en tijdens het groepsdoorbroken werk dat in verschillende periodes wordt aangeboden. Ook hebben deze kinderen vanaf groep 5 eens per week een peergroupmoment met elkaar. De leerkrachten worden hierin begeleid door onze talentcoaches. 

Alle processen over de leerlingzorg zijn vastgelegd in een zorgplan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Stichting De Groeiling heeft gekozen om met een vaste partner in de kinderopvang  te gaan samenwerken: Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind & Co. Een organisatie die ruime ervaring heeft met alle vormen van kinderopvang: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, peutergroepen, BSO’s, tussenschoolse- en voorschoolse opvang en een gastouderbureau. 

Terug naar boven