RK Basisschool De Bron

Drielingschouw 1 2811 LP Reeuwijk

  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron
  • Schoolfoto van RK Basisschool De Bron

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s),  

De schoolgids informeert u over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Met deze gids schetsen wij een beeld van onze school. U krijgt een indruk van onze doelstellingen en uitgangspunten.  

Onze hoofdtaak is het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving waar je mag laten zien wie je bent. Dit doen wij met betrokken, professionele medewerkers vol passie, plezier en vertrouwen.

Komende jaren zullen we ons specifiek richten op het verhogen van de leerresultaten, het vergroten van de vaardigheden samenwerken, probleem oplossen en kritisch denken en daarnaast het vergroten van het zelfinzicht en zelfsturing van kinderen. 

Wij werken aan een fijne sfeer in de groepen, laten kinderen ontdekken wie ze zijn en helpen hen doelen te bereiken, door persoonlijke groei en gezamenlijke groei. In een veilige, uitdagende omgeving ontdekken ze wie ze zijn en wat ze kunnen. Met al onze talenten inspireren we elkaar. Zo werken we samen met plezier aan de toekomst.

Daarbij speelt ook u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. We hechten dan ook veel waarde aan een goed contact tussen leerkracht, kind en ouder.

De schoolgids wordt, na instemming van de Medezeggenschapsraad, aan het begin van het schooljaar op de website van de school geplaatst.  De meer praktische informatie, die voor ouders van direct belang is, is te vinden in de schoolapp. Zo ook de jaarkalender. 

Mede namens het team,  

Sandra Goedhart

Directeur  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Nieuwsgierigheid
  • Uitdaging
  • Ruimte

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deuren gaan open om 8:20 uur en de lessen starten om 8:30 uur. De kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

We hebben een continurooster, het is de bedoeling dat de kinderen zowel een tussendoortje als de lunch zelf meenemen. Het eten bij de lunch gebeurt onder toezicht van een vaste vrijwillige ouder of de leerkracht. Na het eten wordt er buiten gespeeld onder toezicht van deze zelfde vaste ouder(s). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Samen leren vraagt om een veilige school. Een omgeving waarin kinderen en medewerkers zich thuis voelen, verschillen er mogen zijn en ieder mens ertoe doet. In zo’n omgeving is geen ruimte voor agressie en geweld. Daarom werken wij actief aan veiligheid, volgens beleid dat past bij onze school. Ook hebben we afgesproken hoe we in de school met elkaar omgaan. We hebben het certificaat Welbevinden van de Gezonde school. Dit onderstreept de goede sfeer en veiligheid op De Bron.

Als een kind op school ziek wordt of medicijnen nodig heeft, volgen we ons protocol medisch handelen.

Een veilige school is niet genoeg; kinderen verdienen ook een veilige thuissituatie. Als wij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling denken te zien, bespreken wij dat eerst met ouders. Daarna wegen we zorgvuldig af of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. We handelen daarbij volgens het protocol huiselijk geweld of kindermishandeling.

Wij zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen. Wij doen dit volgens ons privacyreglement. Hierin staat welke persoonsgegevens we bewaren en welke veiligheidsmaatregelen daarvoor zijn genomen.

Op onze school houden enkele mensen zich in het bijzonder bezig met veiligheid en het tegengaan van pesten. De veiligheidscoördinator maakt samen met de schoolleiding en het team anti-pestbeleid en ziet erop toe dat dit wordt uitgevoerd. De interne contactpersoon is de vertrouwenspersoon voor de leerlingen en ouders in het geval van plagen, pesten, andere incidenten. Dit geldt ook als er klachten zijn waarmee leerlingen en ouders liever niet naar de schoolleiding gaan. Zo nodig verwijst de interne contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon van De Groeiling. De bedrijfshulpverlener biedt kinderen en medewerkers hulp bij een ongeval, brand of ontruiming.

Alles is beschreven in ons veiligheidsbeleid. 

Terug naar boven