Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

 • Talenten worden ontwikkeld, uitdagingen worden aangegaan en ieder kind kan zichzelf zijn.
 • Leren speelt zich niet alleen in het klaslokaal af. Buiten valt er heel veel te ontdekken!
 • Samen weet je meer en samen kom je verder.
 • Techniekles op de Goudse Waarden
 • Na onderzoek je bevindingen presenteren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de eindtoets of de te verwachten uitstroom nu tweetalig VWO is of VMBO-basis met LeerWeg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Kortom, elke leerling telt mee in de weging van de eindtoets. We maken gebruik van Route8 als eindtoets. Dit is een digitale, adaptieve toets. Het voordeel is dat de cognitief zwakkere leerlingen niet tegen frustraties aanlopen en de cognitief sterkere leerlingen blijvend uitgedaagd worden. Een ander voordeel van deze toets is dat de tijdsinvestering beperkt wordt gehouden.

In het schooljaar 2021-2022 zijn op De Regenboog 3 leerlingen met een ontwikkelingsperspectief uitgestroomd. Dat betekent dat ze op één of meerdere vakgebieden een eigen programma hebben doorlopen. We zijn er trots op dat we deze leerlingen al hun schooljaren zo goed hebben kunnen begeleiden dat ze nu een mooie passende plek in het Voortgezet Onderwijs hebben gevonden.


Onze inzet op begrijpend lezen heeft een positief effect gehad, zodat meer dan gemiddeld referentieniveau 2F is behaald. Op het gebied van rekenen willen we in schooljaar 2022-2023 eenzelfde positief resultaat bereiken.

Wilt u meer weten over de referentieniveaus? Lees dan: Blog referentieniveaus

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Door middel van toetsen, observaties, analyse van het werk van de kinderen, kind- en oudergesprekken worden de onderwijsbehoeftes van de leerlingen bepaald en centraal gesteld. Deze onderwijsbehoeftes worden door de leraar vastgelegd in een groepsoverzicht. Op basis van het groepsoverzicht maakt de leerkracht voor de vakken rekenen, spelling, en lezen (technisch en begrijpend) een groepsplan. Dit is een levend document, dat gedurende het jaar na methodetoetsen weer bijgesteld wordt.
Het groepsoverzicht en groepsplan van juni/juli vormen de leidraad voor de overdracht naar de volgende groep. De Cito-toetsen worden halverwege en aan het einde van het schooljaar afgenomen. De resultaten van de toetsen worden opgenomen in ons leerlingvolgsysteem (LVS) om zo de voortgang van de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Naast de halfjaarlijkse Cito-toetsen gebruiken we ook de toetsen vanuit de methodes om de ontwikkeling van de leerlingen te evalueren. 

De resultaten van de verschillende toetsen geven informatie over:

 • de individuele leerling;
 • het groepsgemiddelde en
 • het schoolgemiddelde.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 7 voeren de leerkrachten gesprekken met de ouders en de leerlingen over een voorlopige keuze voor een vervolgschool. Hierbij worden de wensen en verwachtingen van ouders/leerlingen gelegd naast de toetsgegevens waarover de leerkracht beschikt. Ook worden in dit gesprek vaardigheden als doorzettingsvermogen, discipline om huiswerk te maken enz. meegenomen. Zo kan samen bekeken worden wat de leerling in groep 8 nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Ouders en leerlingen kunnen dan na de zomervakantie al gericht informatieavonden bezoeken van het Voortgezet Onderwijs. In januari/februari van groep 8 vinden de gesprekken voor het definitieve advies plaats.

We kunnen trots vermelden dat de adviezen voor het Voortgezet Onderwijs zeer goed afgewogen worden gegeven. Zo goed als alle leerlingen zitten na drie jaar nog op niveau, dat door de leerkrachten van groep 8 van onze school geadviseerd is.

Als een leerling tussentijds overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verstrekken in de vorm van een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. Ouders hebben te allen tijden inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstap Service Onderwijs, wisselen we deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uit.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven ook als de omstandigheden stressvol zijn. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijk, dat vormt je. Reageer daarom niet met haat, wraak, gezeur, ontkenning, onverschilligheid of cynisme op problemen die zich voordoen in jouw leven. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid: vertrouwen en rust
 • Wederzijds respect
 • Sociale redzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft Stichting De Vier Windstreken, waar De Regenboog onder valt, in het voorjaar van 2021 door middel van een bestuursonderzoek doorgelicht. De conclusie van de inspectie was: 'De stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken, verder D4W, voldoet aan de eisen van de inspectie van het onderwijs. Dat betekent dat het bestuur zorgt voor voldoende onderwijskwaliteit en geld op de scholen.'

Over de kwaliteitscultuur merkte de inspectie op: 'De standaard Kwaliteitscultuur (KA2) waarderen we als Goed. Het bestuur stimuleert een professionele kwaliteitscultuur, leeft deze voor en functioneert transparant en integer.' 

Op De Regenboog heeft geen apart verificatieonderzoek plaats gevonden.

Terug naar boven