Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

 • Talenten worden ontwikkeld, uitdagingen worden aangegaan en ieder kind kan zichzelf zijn.
 • Leren speelt zich niet alleen in het klaslokaal af. Buiten valt er heel veel te ontdekken!
 • Samen weet je meer en samen kom je verder.
 • Techniekles op de Goudse Waarden
 • Na onderzoek je bevindingen presenteren.

Het team

Toelichting van de school

De Regenboog heeft een gemêleerd team qua leeftijd en ervaring. Er werken zowel mannen als vrouwen binnen het team. De onderlinge sfeer is bijzonder goed. We vinden het belangrijk om zo veel mogelijk formatie in de groepen te stoppen, zodat dit rechtstreeks ten goede komt aan (het onderwijs van) de leerlingen. Bij ziekte en/of afwezigheid van teamleden wordt er altijd onderling een oplossing gevonden, zodat we al jaren geen groep naar huis hebben hoeven te sturen!

Naast een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs hebben wij een leerkracht, die onze projectgroepen begeleidt. Deze projectgroepen zijn voor leerlingen, die meer uitdaging nodig hebben. Eén van de leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in Wetenschap en Technologie, hij organiseert samen met een werkgroep projecten Onderzoekend en Ontwerpend leren.
Door de inzet van onderwijsassistenten geven we veel extra begeleiding aan leerlingen die net iets meer uitleg, herhaling of automatisering nodig hebben. 
Vanuit onze stichting De Vier Windstreken kunnen we een beroep doen op een onderwijsspecialist als we vragen hebben of advies willen inwinnen in verband met zorgbehoeften van onze leerlingen. Ook is er vanuit Driestar Educatief een orthopedagoog aan onze school verbonden. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op De Regenboog regelen we bij afwezigheid of (studie)verlof van de leerkracht vervanging. De mogelijkheden die we daarvoor hebben zijn: 

 • Een beroep doen op een invaller van onze invalpool "Het Groene Hart".
 • De duo-collega benaderen (als er sprake is van een duo-collega).
 • Een andere parttimer binnen de school benaderen.
 • Een onderwijsassistent, één van de IB-ers of de directeur neemt de groep over.

Als er echt geen verantwoorde oplossing is om kinderen op school op te vangen, kan de directie besluiten om een groep leerlingen naar huis te sturen. Dit melden wij dan in ieder geval de dag voordat dit zal gebeuren. Kunt u thuis in verband met werk of anderszins onmogelijk opvang regelen, dan zal de school voor opvang zorgen.

In de afgelopen schooljaren is er geen enkele keer een groep naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd in jaarklassen. Op de bij deze schoolgids behorende kalender vindt u de groepsindeling met de daarbij behorende namen en e-mailadressen van de leerkrachten.
 
Hoewel de leerlingen in jaarklassen zijn ingedeeld, wordt bij het aanbod van met name rekenen, taal en lezen (de r.t.l.-vakken) rekening gehouden met de persoonlijke leerdoelen van iedere leerling. De leerlingen hebben inzicht in hun eigen leerdoelen. Daarbij worden de leerlingen uitgedaagd om de doelen, waaraan ze nog kunnen werken, zelf in te plannen op hun eigen takenkaart. De leerkracht volgt de leerlingen nauwlettend en stuurt waar nodig bij.

Wereldoriëntatie wordt aangeboden in projecten via Blink Wereld. De leerlingen leren hiermee op een onderzoekende en ontdekkende manier de wereld om hen heen kennen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Voor de leerlingen van groep 1/2 vinden wij spel binnen een rijke leeromgeving erg belangrijk. Tijdens het 'geleide' spel leren de kleuters veel van de alledaagse werkelijkheid en wordt onder meer de woordenschat vergroot en al spelend voorbereidende reken- en taaloefeningen gedaan. Ook verwerken jonge kinderen tijdens het spel allerlei gebeurtenissen, die ze mee gemaakt hebben.

Kinderen die meer aan kunnen, worden uitgedaagd in zogenaamde Pienter- en/of voorbereidende lees- en rekengroepjes.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • In groep 3 valt taal onder het leesonderwijs.
 • Bovengenoemde tijden zijn slechts indicaties. De leerlingen werken veel aan eigen doelen, waardoor de één meer tijd gebruikt voor rekenen en de ander meer tijd besteedt aan spelling, taal of wereldoriëntatie.
 • Takenkaart / Zorgmoment: Leerlingen met hiaten in hun kennis krijgen extra instructie, terwijl de overige leerlingen deels aan zelfgekozen en deels aan verplichte doelen werken. De zelfgekozen doelen kiezen leerlingen uit interesse of omdat ze vinden dat ze zich op dat onderdeel nog willen verbeteren.
 • Voor leerlingen, die meer aankunnen, zijn er speciale Kiengroepjes. Daarnaast wordt er voor (meer)begaafde leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 extra uitdaging geboden in de Projectgroep.


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op De Regenboog staan we open voor alle kinderen. In gesprek met ouders bekijken we altijd per leerling of de zorg die nodig is, geboden kan worden of dat er in het belang van het kind meer specialistische hulp nodig is. Dit is mede afhankelijk van de samenstelling van de groep. Er is in de afgelopen jaren onder andere ervaring opgedaan met leerlingen met rekenproblemen / dyscalculie, dyslectische leerlingen, hoog- en meerbegaafde leerlingen, een slechtziende leerling, leerlingen met taal en spraakstoornissen (TOS) en een leerling die langdurig rolstoelgebonden is.
U vindt ons School Ondersteuningsprofiel op onze website: https://regenboog.d4w.nl/ onder tabblad Praktische Info.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

 • Ons aanbod voor NT2-leerlingen, die na een jaar de taalschool hebben doorlopen op De Regenboog instromen, (nog) beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van betreffende leerlingen.
 • Het verder ontwikkelen van het doelgericht werken in de groepen 1 en 2 door middel van spel in een rijke leeromgeving.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het consultatiebureau beoordeelt, binnen vaste wettelijke kaders, of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE. Op De Regenboog zitten niet genoeg leerlingen met een achterstand in de diverse ontwikkelingsgebieden om aangemerkt te worden als VVE-school.
Vanuit de kinderopvang worden de leerlingen via een door de gemeente gestandaardiseerd formulier overgedragen. Is er sprake van zorg, dan wordt er, indien de ouders toestemmen, gezorgd voor een warme overdracht. Indien van toepassing wordt in overleg met de ouders een plan van aanpak opgesteld om deze leerlingen te begeleiden. 

Terug naar boven