Basisschool De Regenboog

Greidweide 1 2811 JK Reeuwijk

 • De Regenboog is een fijne school, waar de kinderen met plezier naar toe gaan!
 • Prettige sfeer, eigen identiteit, goed lesprogramma en duidelijke regels.
 • Wij merken dat zowel de bovengemiddelde als de wat ondergemiddelde leerling goed begeleid wordt en voldoende aandacht krijgt.
 • Ga zo door, wij voelen ons erg prettig bij De Regenboog.
 • Naast hard werken, houden we ook wel van een feestje met elkaar!

In het kort

Toelichting van de school

Op De Regenboog mag talent er zijn,
in allerlei vormen, maten en kleuren.

Onze school is een moderne, open christelijke basisschool. We hebben oog voor de totale ontwikkeling van kinderen. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken is welkom op De Regenboog.

Ouders noemen in de ouderenquête (afgenomen voorjaar 2020):

 • fijne sfeer, korte lijntjes,
 • aandacht voor het individu, oprechte betrokkenheid en open minded,
 • een zeer veilige omgeving voor een kind om te kunnen groeien, ontwikkelen en te leren en om mooie vriendschappen te kunnen sluiten,
 • goede school met fijne leerkrachten/directeur. Staat open voor feedback/ideeën. Gaat moeilijke dingen niet uit de weg, positief en
 • gezellige, overzichtelijke, goed georganiseerde school waar een positieve sfeer hangt onder leerkrachten en ouders. Aandacht voor de open christelijke identiteit in het onderwijs en de christelijke waarden en normen in de praktijk. Betrokkenheid op de leerlingen is groot, leerkrachten en directeur kennen de leerlingen. Gewoon een hele fijne school waar je je thuis voelt.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Talentontwikkeling
 • Veilige sfeer
 • Wereldburgers
 • Samen sterk
 • Vieren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de afgelopen jaren gestegen van zo'n 170 naar ongeveer 215 leerlingen. Door nieuwbouw in Reeuwijk-Brug en de goede naam van de school verwachten we dat dit leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven.
Prognoses van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en van Verus (Vereniging van katholiek en christelijk onderwijs) laten de komende jaren zelfs nog een lichte stijging van het leerlingenaantal zien.

Aanname beleid 
Ouders kunnen zich op verschillende manieren informeren over De Regenboog:

 • Op de website is informatie over de school te vinden.
 • Belangstellende ouders kunnen een informatiepakket aanvragen.
 • Belangstellende ouders kunnen geheel vrijblijvend een oriënterend gesprek met de directeur aanvragen met aansluitend een rondleiding door de school.

Aanmelding en toelating
Bij de aanmelding en toelating van leerlingen gelden de volgende regels:

 • De Regenboog vraagt van ouders dat zij verklaren de visie en uitgangspunten van de school te onderschrijven.
 • De Regenboog hanteert in principe een maximale grootte van 30 leerlingen per groep. Of een groep 'vol' is, hangt niet alleen van het aantal leerlingen af, maar ook van de samenstelling van de groep met name op het gebied van zorgbehoefte.  De maximale capaciteit van de school is rond de 250 leerlingen. Op dit moment is er voldoende ruimte om uw kind aan te melden.
 • Indien uw kind een ouder broertje of zusje op De Regenboog heeft op het moment dat het aangemelde kind vier jaar wordt, heeft uw kind voorrang bij aanmelding.
 • U kunt uw kind aanmelden, vanaf de leeftijd van 3 jaar. Dit doet u met ons aanmeldformulier dat u op onze website kunt vinden of op aanvraag ontvangt. Het is eventueel mogelijk om een zogenaamde ‘vooraanmelding’ te doen. In deze vooraanmelding kunt u aangeven interesse te hebben om uw kind op onze school te willen aanmelden. Op deze vooraanmelding dient echter altijd nog een aanmelding te volgen. 
 • Binnen 6 weken na afloop van de aanmeldperiode ontvangt u van ons bericht of wij uw kind(eren) kunnen plaatsen of niet. De aanmelding van uw kind(eren) voor toelating geschiedt schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop uw kind de leeftijd van 3 jaar bereikt.
 • De Regenboog beoordeelt of de aanmelding een kind betreft dat extra ondersteuning behoeft. Hiertoe kan de directeur u als ouders verzoeken gegevens te overleggen betreffende stoornissen of handicaps van het kind of beperkingen in de onderwijsparticipatie. Hierbij denken wij aan gegevens van artsen, de GGD, kinderopvang en (indien van toepassing) de vorige school.
 • Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang wordt geregeld door Koko Kinderopvang, waar uw kind vanaf 7.00 uur welkom is. Als u dat wilt, kan er voor  een ontbijt gezorgd worden.
De tussenschoolse opvang wordt geregeld door onze TSO-coördinator met behulp van overblijfouders.
De naschoolse opvang wordt geregeld door Koko Kinderopvang en is tot 18.30 uur geopend.
Alle vormen van opvang worden binnen het gebouw, waarin De Regenboog gehuisvest is, gerealiseerd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven