De Vlinder Speciaal Onderwijs

Monseigneur Suijsstraat 10 5375 AG Reek

Schoolfoto van De Vlinder Speciaal Onderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht er vervanging nodig zijn, zal eerst intern een oplossing gezocht worden.

De Vlinder werkt waar het kan met vaste invalkrachten die bekend zijn bij de leerlingen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de school werken leerkrachten met een gymbevoegdheid die de gymlessen begeleiden.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 overlappen de volgende vakken.

Taal/Lezen

Rekenen

Wereldoriëntatie

Creatief

Vreedzame school

Begeleid spel

Bewegingsonderwijs

De leerlingen van groep 1 en 2 maken op weekbasis 22,05 uur

Overige leerjaren

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze doelgroep: De school kent drie soorten leerlingen:• Kinderen die afkomstig zijn uit de regio. Deze leerlingen worden toegelaten tot de school als de toelatingscommissie van het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor speciaal onderwijs (zie hoofdstuk “passend onderwijs”).• Kinderen die residentiële behandeling en dagbehandeling ontvangen binnen Kinderhuis Reek.• Kinderen die dagbehandeling ontvangen binnen Medisch Kleuterdagverblijf De Kleine Hoogen. De Vlinder is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. Onze leerlingen hebben in principe ‘normale’ (zgn. normvariante) intelligentiemogelijkheden. Kinderen met gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentiemogelijkheden (IQ vanaf 80) kunnen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven