De Vlinder Speciaal Onderwijs

Monseigneur Suijsstraat 10 5375 AG Reek

  • Schoolfoto van De Vlinder Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van De Vlinder Speciaal Onderwijs
  • Schoolfoto van De Vlinder Speciaal Onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van De Vlinder SO in Reek

De Vlinder is een school voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/ of psychiatrische problemen. Leerlingen kunnen vanaf hun vierde jaar tot en met hun twaalfde of dertiende jaar onderwijs volgen op De Vlinder. De leerlingen hebben in principe ‘normale’ (zgn. normvariante) intelligentiemogelijkheden. Kinderen met gemiddelde tot boven gemiddelde intelligentiemogelijkheden (IQ vanaf 70-80) kunnen voldoende profiteren van ons onderwijsaanbod. Onze leerlingen zijn verdeeld over 10 groepen.

Visie en benaderingswijze van het schoolteam

Onze hoofdfunctie is ‘het verzorgen van onderwijs en onderwijsondersteunende activiteiten voor leerlingen van wie de ouders kiezen voor een 'speciale setting’. De Vlinder werkt vanuit een rijke ervaring en opgebouwde expertise ten aanzien van kinderen met een autisme spectrumstoornis (ASS). Ook is er ruime ervaring met kinderen met ADHD en hechtingsproblemen. Onze taak is om ervoor te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is op zijn / haar plek in de maatschappij die past bij zijn / haar mogelijkheden en beperkingen.

Missie

"Samen ontwikkelen in veiligheid"

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Eigenheid
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
129
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?