Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het primair en voortgezet onderwijs in Friesland hebben een systematiek ontwikkeld voor de advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1: de Plaatsingswijzer. Bij het hanteren van de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (lovs) vanaf groep 6 centraal. Uitgangspunt hierbij zijn de vaardigheidsscores van Cito. Het adviseren in groep 8 (PO) en het plaatsen in klas 1 (VO) vindt plaats op basis van deze systematiek. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door het PO en de plaatsing door het VO.

Bij de Plaatsingswijzer wordt er uit gegaan van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij

  • begrijpend lezen
  • rekenen en wiskunde
  • technisch lezen
  • spelling   

De Plaatsingswijzer geeft duidelijkheid over de normen:

a.         de Plaatsingswijzer is richtinggevend

b.         aan de diverse niveaus en profielen worden  vaardigheidsscores gekoppeld

c.          begrijpend lezen en rekenen&wiskunde zijn doorslaggevend.  

Daarnaast zijn de bevindingen van de leerkracht doorslaggevend voor het uiteindelijke definitieve advies. Het advies van de basisschool bepaalt de plaatsing voor het niveau in het VO. De VO-school is verplicht het advies over te nemen. Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het gegeven advies kunnen zij een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de directeur.

Om enig idee te geven staan in onderstaande tabel de resultaten van de Trije Doarpen Skoalle van de eindtoets weergegeven. Vanaf het schooljaar 2015-2016 nemen wij de IEP-toets af. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er geen toetsgegevens beschikbaar. Vanwege de Corona-crisis hebben de leerlingen de eindtoets in april 2020 niet gemaakt. De verwijzing naar het VO heeft plaats gevonden op basis van de gegevens van de Plaatsingswijzer en de bevindingen van de leerkracht.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Meten en vergelijken van prestaties is nodig. Op de eerste plaats om te kijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces zich per leerling en/of per groep ontwikkelt, daarnaast geeft het de leerkracht informatie hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen extra of speciale aandacht/hulp nodig hebben. De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Naast methode-gebonden toetsen worden twee keer per jaar de methode onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen en geanalyseerd. Daarnaast maken we gebruik van AVI en SCOL. Bij de kleuters worden de vorderingen gevolgd met behulp van het observaties en de leerlijnen binnen het Digikeuzebord.

De resultaten van de methodegebonden toetsen worden regelmatig geëvalueerd en leiden tot dagelijkse bijstellingen in het onderwijsaanbod. De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen geven aanpassingen aan voor de langere termijn. Wij toetsen ieder schooljaar  vorderingen op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij doen twee dingen met de toets resultaten:

  1. De leerling die onder of boven het gemiddelde scoort helpen we door:

            - meer tijd vrij te maken voor begeleiding            

            - een individueel handelingsplan op te stellen

  2.  Blijkt uit de resultaten dat een groep onder het gemiddelde scoort, dan proberen we de oorzaken daarvan te achterhalen en indien mogelijk deze te verhelpen door bijvoorbeeld de gebruikte methode of de manier van lesgeven onder de loep te nemen. Het kan ook zijn dat dit het maximale is wat leerlingen kunnen presteren. Beide komen voor bij ons op school.

Op de toetskalender staat wanneer, welke toets wordt afgenomen.

Ontwikkeltijd in groep 1 en 2

Om kleuters een passend ontwikkeltraject te bieden, wordt een kleuter nauwkeurig gevolgd aan de hand van observaties en toetsen. Sommige kleuters hebben een langere, andere kleuters een kortere ontwikkeltijd nodig. Wanneer een leerling 4 jaar is geworden, wordt de leerling geplaatst in groep 1. Afhankelijk van de maand waarin uw kind is geboren, gaat hij/zij naar groep 2 of blijft na de zomervakantie in groep 1. 

  • Jarig (4 jaar) in september - december:Deze leerlingen beginnen in groep 1. De ontwikkeling (observaties van de leerkracht, resultaten binnen het Digikeuzebord) is bepalend in hoeverre ze na de zomervakantie kunnen doorstromen naar groep 2 of dat ze nog een jaar in groep 1 blijven. Ouders worden hier tijdig door de groepsleerkracht over geïnformeerd.   
  • Jarig (4 jaar) na december: Deze leerlingen beginnen in groep 1. Aangezien ze na december zijn geboren, blijven ze na de zomervakantie (dus in het volgend schooljaar) ook in groep 1. 

De overgang van groep 2 naar groep 3

Observaties en uitslagen van toetsresultaten liggen ten grondslag aan de beslissing of leerlingen doorstromen naar groep 3. Voordat een leerling doorstroomt naar groep 3, moet deze zich een aantal basisvaardigheden hebben eigengemaakt. Naast dat de leerling er ‘cognitief’ aan toe is, moet het ook beschikken over vaardigheden als:

  • opdrachten kunnen uitvoeren
  • goede werkhouding en concentratie hebben
  • en een mate van zelfstandigheid laten zien.

Daarnaast moet een leerling er sociaal-emotioneel ook aan toe zijn om de volgende stap te zetten.

Verlengde leer- en ontwikkeltijd groep 3 t/m 8

Een verlengde leertijd in de groepen 3 tot en met groep 8 is wenselijk mits het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerling en een hoger ontwikkelingsniveau garandeert. Er wordt een plan gemaakt waarin staat wat er in dat extra jaar bereikt moet worden. Er wordt aangesloten bij wat de leerling al beheerst.  

De uiteindelijke beslissing in welke groep de leerling wordt geplaatst ligt in alle gevallen bij de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onderstaande tabellen ziet u naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen in de afgelopen jaren verwezen zijn. Naast de eerste verwijzing wordt er ook aangegeven hoeveel leerlingen na één of twee jaar nog op het ingestroomde niveau zitten.

Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de systematiek van de Plaatsingswijzer. Hierbij zijn de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 leidend.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven