Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het primair en voortgezet onderwijs in Friesland hebben een systematiek ontwikkeld voor de advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1: de Plaatsingswijzer. Bij het hanteren van de Plaatsingswijzer staan de gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LOVS) vanaf groep 6 centraal. Uitgangspunt hierbij zijn de vaardigheidsscores van Cito. Het adviseren in groep 8 (PO) en het plaatsen in klas 1 (VO) vindt plaats op basis van deze systematiek. Het leerlingvolgsysteem is leidend bij de advisering door het PO en de plaatsing door het VO.

Bij de Plaatsingswijzer wordt er uit gegaan van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van de leerling bij

 • begrijpend lezen
 • rekenen en wiskunde
 • technisch lezen
 • spelling   

De Plaatsingswijzer geeft duidelijkheid over de normen:

 • de Plaatsingswijzer is richtinggevend
 • aan de diverse niveaus en profielen worden  vaardigheidsscores gekoppeld
 • begrijpend lezen en rekenen & wiskunde zijn doorslaggevend.  

Daarnaast zijn de bevindingen van de leerkracht doorslaggevend voor het uiteindelijke definitieve advies. Het advies van de basisschool bepaalt de plaatsing voor het niveau in het VO. De VO-school is verplicht het advies over te nemen. Wanneer ouders bezwaar hebben tegen het gegeven advies kunnen zij een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Informatie hierover kan worden ingewonnen bij de directeur.

Om enig idee te geven staan in onderstaande tabel de resultaten van de Trije Doarpen Skoalle van de eindtoets weergegeven. Vanaf het schooljaar 2015-2016 nemen wij de IEP-toets af. Voor het schooljaar 2019-2020 zijn er geen toets gegevens beschikbaar. Vanwege de Corona-crisis hebben de leerlingen de eindtoets in april 2020 niet gemaakt. De verwijzing naar het VO heeft plaats gevonden op basis van de gegevens van de Plaatsingswijzer en de bevindingen van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Meten en vergelijken van prestaties is nodig. In de eerste plaats om te kijken hoe het leer- en ontwikkelingsproces zich per leerling en/of per groep ontwikkelt, daarnaast geeft het de leerkracht informatie hoe de lesstof wordt verwerkt, of daarin veranderingen nodig zijn en of leerlingen extra of speciale aandacht/hulp nodig hebben. De leerresultaten worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Naast methode-gebonden toetsen worden twee keer per jaar de methode onafhankelijke Cito-toetsen afgenomen en geanalyseerd. Daarnaast maken we gebruik van AVI (Analyse van Individualiseringsvormen) en SCOL ( Sociale Competentie Observatie Lijst). Bij de kleuters worden de vorderingen gevolgd met behulp van het observaties en de leerlijnen binnen het Digikeuzebord.

De resultaten van de methode gebonden toetsen worden regelmatig geëvalueerd en leiden tot dagelijkse bijstellingen in het onderwijsaanbod. De resultaten van de methode onafhankelijke toetsen geven aanpassingen aan voor de langere termijn. Wij toetsen ieder schooljaar  vorderingen op het gebied van taal, lezen, spelling, rekenen/wiskunde en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij doen twee dingen met de toets resultaten:

De leerling die onder of boven het gemiddelde scoort helpen we door:

 • meer tijd vrij te maken voor begeleiding             
 • een individueel handelingsplan op te stellen

Blijkt uit de resultaten dat een groep onder het gemiddelde scoort, dan proberen we de oorzaken daarvan te achterhalen en indien mogelijk deze te verhelpen door bijvoorbeeld de gebruikte methode of de manier van lesgeven onder de loep te nemen. Het kan ook zijn dat dit het maximale is wat leerlingen kunnen presteren. Beide komen voor bij ons op school.

Ontwikkeltijd in groep 1 en 2

Om kleuters een passend ontwikkeltraject te bieden, wordt een kleuter nauwkeurig gevolgd aan de hand van observaties en toetsen. Sommige kleuters hebben een langere, andere kleuters een kortere ontwikkeltijd nodig. Wanneer een leerling 4 jaar is geworden, wordt de leerling geplaatst in groep 1. Afhankelijk van de maand waarin uw kind is geboren, gaat hij/zij naar groep 2 of blijft na de zomervakantie in groep 1. 

 • Jarig (4 jaar) in september - december: Deze leerlingen beginnen in groep 1. De ontwikkeling (observaties van de leerkracht, resultaten binnen het Digikeuzebord) is bepalend in hoeverre ze na de zomervakantie kunnen doorstromen naar groep 2 of dat ze nog een jaar in groep 1 blijven. Ouders worden hier tijdig door de groepsleerkracht over geïnformeerd.   
 • Jarig (4 jaar) na december: Deze leerlingen beginnen in groep 1. Aangezien ze na december zijn geboren, blijven ze na de zomervakantie (dus in het volgend schooljaar) ook in groep 1. 

De overgang van groep 2 naar groep 3

Observaties en uitslagen van toets resultaten liggen ten grondslag aan de beslissing of leerlingen doorstromen naar groep 3. Voordat een leerling doorstroomt naar groep 3, moet deze zich een aantal basisvaardigheden hebben eigengemaakt. Naast dat de leerling er ‘cognitief’ aan toe is, moet het ook beschikken over vaardigheden als:

 • opdrachten kunnen uitvoeren
 • goede werkhouding en concentratie hebben
 • en een mate van zelfstandigheid laten zien.

Daarnaast moet een leerling er sociaal-emotioneel ook aan toe zijn om de volgende stap te zetten.

Verlengde leer- en ontwikkeltijd groep 3 t/m 8

Een verlengde leertijd in de groepen 3 tot en met groep 8 is wenselijk mits het een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerling en een hoger ontwikkelingsniveau garandeert. Er wordt een plan gemaakt waarin staat wat er in dat extra jaar bereikt moet worden. Er wordt aangesloten bij wat de leerling al beheerst.  

De uiteindelijke beslissing in welke groep de leerling wordt geplaatst ligt in alle gevallen bij de school.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In onderstaande tabellen ziet u naar welke vormen van voortgezet onderwijs de leerlingen in de afgelopen jaren verwezen zijn. Naast de eerste verwijzing wordt er ook aangegeven hoeveel leerlingen na één of twee jaar nog op het ingestroomde niveau zitten.

Voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs maken wij gebruik van de systematiek van de Plaatsingswijzer. Hierbij zijn de gegevens van het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 leidend.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen.

Onze ambities zijn:

1. Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;

2. Onze school beschikt over een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling;

3. Onze school beschikt over een Leerlingvolgsysteem (LVS) voor sociaal-emotionele ontwikkeling;

4. Op onze school wordt niet gepest.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Wij gaan correct met elkaar om
 • Wij gaan prettig met elkaar om
 • Ik verbeter de omgang

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 januari 2023 is er een audit uitgevoerd door een auditteam van de studiegroep Auditor in Education 2.0. De audit is uitgevoerd op basis van het onderzoekkader augustus 2021 van de onderwijsinspectie. De resultaten van deze audit zijn als bijlage opgenomen.

Terug naar boven