Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 werken we in 5 groepen. Dat betekent dat er drie combinatiegroepen zijn. Hieronder vindt u de indeling van de groepen en de verdeling van de leerkrachten en onderwijsassistenten

Directeur: Johannes Hazenberg

IB: Tialde Vonk

Groep 1/2 : Hilde Hoekstra - Hilly Tjalma

Groep 3/4: Inge de Bruin - Famke Alberda

Groep 5/6: Arnold Bouwmeester - Hilde Hoekstra - Anneke Venema - Jetty de Boer

Groep 7: Mark Ettema - Anneminke Tjalsma

Groep 8: Jildert Dijkstra - Tialde Vonk

Onderwijsassistenten: Anneke Venema en Jetty de Boer ondersteunen in groep 5/6.

Vakleerkracht muziek: Petra Dijkstra

Dagelijks zijn de leerkrachten bereikbaar van 8.00-8.15 en na 14.15 uur op het telefoonnummer van school of via het bekende mailadres.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Proloog heeft m.i.v. het schooljaar 2023-2024 de vervanging geregeld via Semko in Joure. Semko is een onderwijsbureau dat voor de Proloogscholen de vervangingen van leerkrachten regelt. Bij ziekte belt de leerkracht met de directeur en de directeur belt of mailt met de coördinator van de vervangerspool van Semko. Zij benadert de invallers in de invalpool. Mochten deze niet beschikbaar zijn, wordt er een beroep gedaan op de vervangerslijst. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn proberen we intern tot een oplossing te komen. Wanneer dat absoluut niet lukt kunnen we niet anders dan de desbetreffende groep een dag vrij af te geven.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen doorlopen bij ons op school in principe 8 groepen. In verband met de schoolgrootte worden jaargroepen gecombineerd met andere jaargroepen, waardoor er combinatiegroepen ontstaan. Indien mogelijk wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van leerlingen over de groepen. Ieder schooljaar wordt de indeling opnieuw bekeken en met alle leerkrachten besproken. Mede op basis van beschikbare formatie wordt er gestreefd naar een zo’n gunstig mogelijke indeling. Bij het komen tot een nieuwe groepssamenstelling wordt een protocol gehanteerd. In dit protocol staan de stappen beschreven hoe tot een verdeling van combinatiegroepen wordt gekomen.

Op de Trije Doarpenskoalle zijn alle groepsleerkrachten bevoegd om alle lessen te verzorgen, behalve voor de gymnastieklessen. Voor een aantal vakgebieden worden de lessen door vakdocenten ingevuld. In de tijd dat de vakdocent de groep lesgeeft, is de groepsleerkracht vrij geroosterd om ondersteunende activiteiten te verrichten.

  • Voor de groepen 1 t/m 8 is er een vakleerkracht muziek.
  • Voor de groepen 5 en 7 is er een vakdocent GVO op woensdagochtend.
  • Voor de groepen 6 en 8 is er een vakdocent HVO op dinsdagochtend.
  • Iedere woensdagochtend is de cultuurcoach op school. Zij begeleidt voorstellingen en ondersteunt bij creatieve vakken. (gr. 1-8)

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

     

De tijd die besteed wordt aan klassikale instructie is ongeveer 1/3 deel van de totale lestijd. De overige tijd is bestemd voor zelfstandig werken, waaronder valt:

  • verlengde instructie (extra instructie)
  • uitgestelde aandacht (eerst zelfstandig)
  • methode gebonden opdrachten (opdrachten die bij de gebruikte methode horen)
  • verdieping/verrijking (opdrachten die 'dieper' op de leerstof ingaan)

Vanaf groep 4 maken de leerlingen gebruik van Chromebooks. Methode gebonden software van Semsom (groep 4) Wereld in getallen 5, Taalactief en Estafette worden dagelijks gebruikt voor de verwerking van de leerstof.

In de groepen 1 t/m 3 is er de beschikking over IPads voor het oefenen van verschillende  ontwikkelingsactiviteiten. Bijvoorbeeld voor de oefensoftware van Semsom in groep 3 voor het vak rekenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school verzorgen wij onderwijs aan leerlingen van 4-12 jaar. Ons uitgangspunt is om voor alle leerlingen binnen ons voedingsgebied een nabije onderwijsinstelling te zijn. Wij moeten hierbij goed kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Kunnen wij deze leerling bieden wat hij/ zij nodig heeft? Binnen onze onderwijsorganisatie is er ruimte om extra begeleiding te geven aan leerlingen die dat nodig hebben. Dit doen we door in de groep goed te kijken naar de instructiebehoefte, te differentiëren in hoeveelheid werk en soms een leerling aan een eigen leerlijn voor een vakgebied te laten werken. Leerlingen goed volgen, plannen bijstellen en daarbij de afweging maken of wij de juiste zorg kunnen bieden is een cyclisch proces in onze organisatie. Daar waar mogelijk streven wij ernaar extra ondersteuning te faciliteren om tegemoet te komen aan de zorg die de groep, leerling en de leerkracht nodig hebben. Dit kan gebeuren door inzet van onderwijsassistenten, externe specialisten. Voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben omdat zij meer- of hoogbegaafd zijn wordt er op school gewerkt met levelgroepjes. Ook is er de mogelijkheid om aan het hoogbegaafdheidsaanbod van Proloog deel te nemen. Proloogbreed komen leerlingen op een andere school één keer in de week bijeen en volgen dan een specifiek programma.

Is er vastgesteld dat wij als school niet tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van een leerling dan zoeken we met behulp van de intern begeleider en de onderwijsadviseur die aan onze school verbonden is naar andere mogelijkheden voor deze leerling.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als dorpsschool willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften zodat wij de leerlingen in ons voedingsgebied op onze school een succesvolle schoolcarrière kunnen bieden. Om leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden kijken we intern naar organisatievormen om tijd voor leerkrachten, IB of onderwijsassistenten vrij te roosteren om specifieke hulp te kunnen bieden. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij werken samen met kinderopvang Bernefertier, Bernewrâld en de peuterspeelzaal. Daar is een aanbod voor het jonge kind. Onze school heeft geen VVE-aanbod.

In het schooljaar 2022-2023 zijn oriëntatiebijeenkomsten geweest waarin de mogelijkheden zijn besproken om te komen tot een IKC in Reduzum. In het schooljaar 2023-2024 gaan deze IKC-verkenningen door en hiervoor zijn vijf bijeenkomsten gepland.

Terug naar boven