Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Proloog heeft een vervangerspool samengesteld. Hierin zijn leerkrachten benoemd. Bij ziekte belt de leerkracht met de directeur en de directeur belt of mailt met de coördinator van de vervangerspool. Deze medewerker is onderdeel van het stafbureau. Zij benadert de invallers in de invalpool. Mochten deze niet beschikbaar zijn, wordt er een beroep gedaan op de vervangerslijst. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn moet er intern een oplossing komen. In het laatste geval kan het zo zijn dat groepen naar huis worden gestuurd. Het protocol noodplan vervangingen van Proloog wordt dan gehanteerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen doorlopen bij ons op school in principe 8 groepen. In verband met de schoolgrootte worden jaargroepen gecombineerd met andere jaargroepen, waardoor er combinatiegroepen ontstaan. Indien mogelijk wordt er gestreefd naar een evenredige verdeling van leerlingen over de groepen. Ieder schooljaar wordt de indeling opnieuw bekeken en met alle leerkrachten besproken. Mede op basis van beschikbare formatie wordt er gestreefd naar een zo’n gunstig mogelijke indeling. Bij het komen tot een nieuwe groepssamenstelling wordt een protocol gehanteerd. In dit protocol staan de stappen beschreven hoe tot een verdeling van combinatiegroepen wordt gekomen.

Op de Trije Doarpenskoalle zijn alle groepsleerkrachten bevoegd om alle lessen te verzorgen. Voor een aantal vakgebieden worden de lessen door vakdocenten ingevuld. In de tijd dat de vakdocent de groep lesgeeft, is de groepsleerkracht vrij geroosterd om ondersteunende activiteiten te verrichten.

* Iedere woensdagochtend voor de groepen 1 t/m 5 is er een vakdocent Muziek aanwezig.

* Voor de groepen 5 en 7 is er een vakdocent GVO op woensdagochtend.

* Voor de groepen 6 en 8 is er een vakdocent HVO op dinsdagochtend.

* Iedere woensdagochtend is de cultuurcoach op school. Zij begeleidt voorstellingen en ondersteunt bij creatieve vakken. ( gr 1-8)

Vanuit de beschikbaar gekomen gelden voor vermindering van de werkdruk heeft het team ervoor gekozen om een vakdocent gymnastiek in te zetten voor de bewegingslessen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

     

De tijd die besteed wordt aan klassikale instructie is ongeveer 1/3 deel van de totale lestijd. De overige tijd is bestemd voor zelfstandig werken, waaronder valt:

- verlengde instructie

- uitgestelde aandacht

- methodegebonden opdrachten

- verdieping / verrijking

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ons streven is om voor alle leerlingen binnen ons voedingsgebied een nabije onderwijsinstelling te zijn. Wij moeten hierbij goed kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerling. Kunnen wij deze leerling bieden wat hij/ zij nodig heeft? Ook is hierbij van belang om af te wegen in hoeverre de veiligheid van de leerling, de leerkracht en overige leerlingen gewaarborgd kan worden. Dit geldt bij aanvang van de schoolperiode, maar ook tijdens.  Leerlingen goed volgen en daarbij steeds de afweging maken of wij de juiste zorg kunnen bieden. Daar waar mogelijk streven wij ernaar extra ondersteuning te faciliteren om tegemoet te komen aan de zorg die de groep, leerling en de leerkracht nodig hebben. 

In het najaar van 2020 wordt er een vernieuwd Schoolondersteuningsprofiel opgesteld.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school heeft geen VVE- aanbod. We werken voor voor- en vroegschoolse educatie samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvangen in het dorp.

Terug naar boven