Trije Doarpen Skoalle

Master-Gorterstrjitte 9 9008 TB Reduzum

Schoolfoto van Trije Doarpen Skoalle

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van de Trije Doarpenskoalle gevestigd in Reduzum.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Drietalige school
 • Groepsdynamisch onderwijs
 • Handelingsgericht werken
 • Respect voor elkaar
 • Goede sfeer

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Vanuit de dorpen Reduzum, Friens en Idaerd bezoeken leerlingen onze school. Het leerlingenaantal schommelt tussen de 100-110 leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 starten we met 106 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf januari 2015 hanteren wij het vijf gelijke dagen model. Dit houdt in dat alle groepen van 8.15-14.00 op school zijn. De groepsleerkracht eet met de groep en daarna hebben de leerlingen tijd om (onder toezicht) te spelen. Bij de groepen 1 en 2 is hierbij ondersteuning van een pedagogisch medewerker/onderwijsassistent/stagiaire/ouder. 

De lunch                                                               

Bij het nuttigen van de lunch hanteren we de volgende omgangsvormen:

 • gelegenheid om handen te wassen 
 • gelegenheid voor een moment van stilte voor het eten
 • iedereen begint op hetzelfde moment met eten en drinken                                                   
 • blijven zitten onder het eten en drinken                    
 • netjes opruimen als je klaar bent                                                                              
 • overgebleven eten en drinken gaan weer mee naar huis .  

De middagpauze                                              

Na de lunch wordt er gedurende 30 minuten gespeeld. Dit spelen gebeurt zoveel mogelijk buiten op het schoolplein. Bij slecht weer mogen de leerlingen binnen blijven. Elke groep heeft speelgoed en gezelschapsspelletjes om zich ook dan goed te kunnen vermaken.  Tijdens de middagpauze van de leerlingen zijn er, net als tijdens de ochtendpauze, altijd pleinwachten die toezicht houden op het plein of in de school als het slecht weer is. Deze pleinwacht wordt gevormd door leerkrachten, ondersteund door leerlingen van groep 8.  

Medicatie of aangepaste voeding bij kinderen

Er zijn leerlingen die tijdens de lesdag medicijnen nodig hebben of aangepast eten/drinken moeten hebben. De verantwoordelijkheid voor het toedienen van medicijnen ligt bij de ouders. Er vindt altijd afstemming met ouders plaats wanneer hier sprake van is. Als school gebruiken wij het protocol van de GGD Fryslân voor medicijn gebruik bij leerlingen (op school in te zien). 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige en verzorgde omgeving is voor de leerlingen en de medewerkers. Een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt en waar het plezierig samenwerken is. Op de Trije Doarpenskoalle proberen we incidenten te voorkomen.

Onze ambities zijn:

 • De school ziet er verzorgd uit
 • De school is een veilige school
 • Leraren (onderling) en leerlingen (onderling) gaan respectvol met elkaar om

Om de veiligheid van leerlingen, ouders en werknemers zo goed mogelijk te waarborgen is er op school een Veiligheidsplan. Een onderdeel hiervan is bv de jaarlijkse ontruimingsoefening. Binnen school heeft een aantal leerkrachten een BHV-cursus gedaan. Ook staat in dit plan omschreven hoe wij omgaan met incidenten en ongevallen die op school plaatsvinden. Daarnaast zijn er procedures beschreven hoe te handelen bij incidenten. Arbobeleid en RI&E-inventarisatie vallen hier ook onder.

Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels; de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook daadwerkelijk gehanteerd. Incidenteel wordt er aan een groep een sociale training (bv Rots&Water) gegeven. De school beschikt daarnaast over een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De lessen sociaal-emotionele ontwikkeling staan in het teken van de ontwikkeling van goed (passend) gedrag.

Terug naar boven