Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Sânleansterdyk 20 8736 JB Reahûs

  • Ons kindcentrum is omgeven door groen en daar maken we flink gebruik van, ook tijdens de lessen. Iedere dag gaan de kinderen naar buiten.
  • Na schooltijd bieden wij buitenschoolse opvang met veel keuzevrijheid in de een huiselijke sfeer.
  • Op Sint Bonifacius worden kinderen uitgedaagd om het leven te ontdekken. Daarnaast staat de relatie tussen ons als mens centraal.
  • In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs gunnen we elkaar de ruimte. Zowel fysiek als mentaal!
  • We leren zowel binnen als buiten.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door de corona perikelen is er afgelopen schooljaar geen eindtoets geweest bij de kinderen!

Wel hebben we de ontwikkelingen bij gehouden het leerlingvolgsysteem. De ontwikkeling die de kinderen hebben laten zien ondanks een lange tijd van thuiswerken, was goed. De gemiddelde score van de drie leerlingen was in het schooljaar 2017-2018  uitzonderlijk hoog. Namelijk 547,7. Het landelijk gemiddelde ligt op 534.9. Omdat de groep minder dan 5 leerlingen omvatte, wordt de score in het systeem van Schoolvensters niet meegenomen in de grafiek. In schooljaar 2018-2019 behaalden de kinderen een score boven het landelijk gemiddelde, nl. 537.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Methode gebonden toetsen worden door de groepsleerkrachten geanalyseerd.

De Cito toetsen wordt door de leerkracht in samenwerking met de Coördinator Passend Onderwijs (CPO-er) geanalyseerd. Er worden streefdoelen gemaakt. Er wordt een groep analyse gemaakt vanuit de toets resultaten van Cito- LVS, een trendanalyse volgmodel en een analyse op groepsniveau met interventies. De opbrengsten worden gemonitord in het programma DrieDee.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen stromen over het algemeen door op het niveau waarop de school advies heeft gegeven aan het Voortgezet Onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven