Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs

Sânleansterdyk 20 8736 JB Reahûs

  • Ons kindcentrum is omgeven door groen en daar maken we flink gebruik van, ook tijdens de lessen. Iedere dag gaan de kinderen naar buiten.
  • Na schooltijd bieden wij buitenschoolse opvang met veel keuzevrijheid in de een huiselijke sfeer.
  • Op Sint Bonifacius worden kinderen uitgedaagd om het leven te ontdekken. Daarnaast staat de relatie tussen ons als mens centraal.
  • In Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs gunnen we elkaar de ruimte. Zowel fysiek als mentaal!
  • We leren zowel binnen als buiten.

Het team

Toelichting van de school

Naast de vakleerkracht muziek, hebben wij ook een vakleerkracht Mindfulness. Deze leerkracht geeft in alle groepen een cursus Mindfulness voor kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ons streven is de vervanging bij verlof van personeel intern te regelen. Als dat niet mogelijk is, wordt gezocht naar min of meer vaste invalkrachten. In uiterste noodzaak kunnen groepen bij elkaar gevoegd worden. Uiteraard gebeurt dat alleen in geval van overmacht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Omdat we er van overtuigd zijn dat we van elkaar leren zijn er door het jaar heen vele activiteiten waarbij groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Bij onze weekopeningen en speciale vieringen die gekoppeld zijn aan specifieke thema's zijn alle kinderen aanwezig. 

Wij zien ICT niet als doel maar als middel om het onderwijs te optimaliseren. Voor rekenen en taal gebruiken we Snappet, een digitaal onderwijsplatform met navigatiesysteem. Vanuit de leerlijnen krijgen de kinderen adaptief onderwijs. Na een gezamenlijke instructie worden de kinderen op maat bediend, krijgen ze direct feedback na elke opgave en werken ze aan de voortgang van hun leerdoelen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De werktijd met ontwikkelingsmateriaal omvat tevens vele rekenactiviteiten. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Er is de nodige overlap in vakken. Taal en de wereldoriëntatievakken komen vaak gecombineerd aan bod zodat de actieve betrokkenheid van de kinderen wordt gestimuleerd.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Scholen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor “passend onderwijs” voor elk kind. Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs vindt het belangrijk dat alle kinderen, kans krijgen om deel aan ons onderwijs. Wij willen het kind deze kans bieden en er proberen te zijn voor elk kind. Elk kind is uniek en heeft zo zijn eigen bijzonderheden.Er zijn geen specifieke ondersteuningsvoorzieningen op onze school aanwezig. Wel kunnen we een voorwaarde bieden die essentieel is voor een goede ontwikkeling voor een kind, namelijk ruimte, zowel mentaal als fysiek! In principe willen we onderwijs op maat aanbieden aan alle leerlingen (van 2 tot 13 jaar) , ook leerlingen die zorg nodig hebben, met als kanttekening dat we geen speciaal basisonderwijs zijn. We werken met geïntegreerde peuter-kleutergroepen. Omdat er kleine groepen binnen onze school zijn, zijn onze ondersteuningsmogelijkheden ruim, wat betreft de extra zorg binnen de groep. Bij leerlingen met een complexe ondersteuningsbehoefte zal de beslissing tot toelating geschieden op basis van een zorgvuldige afweging tussen ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en de mogelijkheden van de school . Bij die afweging, die op schoolniveau plaatsvindt, zal de directeur met zijn teamleden een analyse maken. Wanneer ouders hun kind schriftelijk aanmelden heeft de school 6 weken de tijd om een plaatsingsmogelijkheid te onderzoeken , wanneer het niet mogelijk is op school zoekt de school een vervangende plaats. Op IKC Sint Bonifacius is het pedagogisch handelen goed ontwikkeld. Het didactisch handelen is goed op orde. Elk kind beschikt over een laptop die door school wordt geleverd. De laptops worden goed gebruikt bij de ondersteuning van de lessen. De kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden voldoende uitgedaagd bij de lessen. We hebben op school een gediplomeerde leerkracht Mindfulness. Alle kinderen krijgen van haar jaarlijks de cursus Mindfulness voor kinderen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zijn in onze kring bezig om de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong nog beter te kunnen bedienen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school biedt voldoende peuterplekken aan. De peuters worden begeleid vanuit de visie van ons Kindcentrum. Er is veel aandacht voor spelend leren of al lerend spelen. Peuters en kleuters werken intensief samen. De inrichting van de de peuters en kleuters is geïntegreerd en goed op elkaar afgestemd.

Terug naar boven