Ds Derksenschool

Donkerstraat 3 4119 LX Ravenswaaij

Groep 8 heeft met hun plan de jeugdgemeenteraad gewonnen. Een wensboom, waarin bewoners van Ravenswaaij hun wens kunnen aangeven. Verbinding

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze eindtoetsscores zijn van goed niveau. Het percentage leerlingen dat het 1S niveau haalt is hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat betekent dat ons onderwijs de leerlingen goed voorbereidt op de doorstroom naar het voortgezet onderwijs. maar een score op de eindtoets zegt nog niet zoveel over een leerling. Het gaat ons er om dat we uit kinderen halen wat er in, dat kinderen zich naar eigen kunnen ontwikkelen op onze school. We blijven inzetten op de groei van onze leerlingen. Door een goede cyclus van kwaliteitszorg te hanteren zijn we in staat voortdurend aan te sluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn een onderdeel van het monitoren van onze onderwijskwaliteit en van de ontwikkeling van onze leerlingen. Aan de hand van de resultaten en observaties kunnen we ons onderwijs afstemmen op de leerlingen. 

We gebruiken hiervoor de resultaten van:

 • Toetsen die bij onze lesmethodes horen. Dat geeft ons inzicht of de leerling de aangeboden lesstof van de weken ervoor beheerst. 
 • Observaties in groep 1 en 2 met behulp van de Leerlijnen Parnassys. Dit geeft ons inzicht in de ontwikkeling van de jonge kinderen.
 • Toetsen uit ons Leerlingvolgsysteem. Deze toetsen geven ons inzicht in de vaardigheid van een leerling op een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld rekenen). Wij gebruiken hiervoor Leerling in Beeld van CITO (groep 3 tot en met 8).
 • Leerlinggesprekken over hun persoonlijke leerdoelen. 
 • Dagelijkse waarneming en observaties. 

De resultaten helpen ons om ons eigen onderwijs te evalueren en om vast te stellen welke aanpak een leerling nodig heeft. Op die manier realiseren we een doorlopende lijn van groep 1 tot en met 8.

Doublure

Soms komt het voor dat een leerling meer tijd nodig heeft om de doelen te bereiken. In dat geval kunnen we ervoor kiezen een leerling te laten doubleren. Hiervoor hanteren we een zorgvuldige procedure waarbij ouders nauwkeurig betrokken worden. Deze procedure is vastgelegd in een protocol en kunt u opvragen bij de school. In de procedure zijn we gericht op overeenstemming met ouders. Mochten school en ouders geen overeenstemming bereiken dan neemt de school het definitieve besluit tot al dan niet doubleren. Dit besluit is bindend. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om aan het einde van de basisschool tot een goed advies te komen voor verwijzing naar het voortgezet onderwijs, is het belangrijk een goed beeld te hebben van de schoolloopbaan van de leerling. Bij de totstandkoming van het schooladvies zijn de volgende zaken van belang:

 • De schoolresultaten
 • De relevante gegevens uit ons leerlingvolgsysteem
 • Werkhouding en interesses van de leerling
 • Het sociaal emotioneel functioneren van de leerling

daarbij gebruiken we ook informatie van ouders en leerlingen. In groep 7 bespreken we een "voorlopig advies" met ouders en de leerlingen. In groep 8 wordt dit advies eventueel bijgesteld. 

Als de kinderen de doorstroomtoets maken, wordt (indien van toepassing) het advies naar boven bijgesteld als de score op de toets een hogere indicatie geeft. Alleen bij uitzondering kunnen we hiervan afwijken en houden we vast aan het vooraf gestelde advies. Uiteraard wordt dit dan toegelicht en besproken.

Een advies wordt nooit naar beneden bijgesteld na het maken van een eindtoets. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Derksenschool zet de kanjertraining in om de sociale vaardigheden te trainen, maar ook om het welbevinden te toetsen. De Kanjertraining is niet alleen een methode die gebruikt wordt tijdens één les, maar werkt de hele week door en kan indien nodig op elk moment ingezet worden. De kernwaarden van onze school sluiten sterk aan op deze training. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • vertrouwen
 • respect
 • positief

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Derksenschool is enkele jaren geleden bezocht door de Inspectie in het kader van het veranderend toezicht.
de school voldoet aan de eisen en valt onder "basistoezicht". 

Op 18 februari 2020 heeft er een themaonderzoek 'lerarenkracht' door de inspectie plaatsgevonden.
Onderzocht werd: wat is het beeld als het gaat om de onderdelen:?Taakgerichte werksfeer, ?Actieve betrokkenheid, ?Feedback?. Ook dit is positief door de inspectie beoordeeld.


Terug naar boven