Ds Derksenschool

Donkerstraat 3 4119 LX Ravenswaaij

Groep 8 heeft met hun plan de jeugdgemeenteraad gewonnen. Een wensboom, waarin bewoners van Ravenswaaij hun wens kunnen aangeven. Verbinding

Het team

Toelichting van de school

De Derksenschool is onderdeel van Stichting CPOB. De school kan haar kleinschaligheid benutten en wordt daarbij gesteund door de professionele structuur en organisatie van Stichting CPOB. 

Het team van de Derksenschool is betrokken en vakkundig. Teamleden ontwikkelen zich voortdurend, hebben een onderzoekende houding en werken veel en nauw met elkaar samen. Er heerst een professionele en lerende cultuur op school. Een belangrijke basis voor kwalitatief goed onderwijs. 

 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat er vervanging nodig is voor een van de leerkrachten, door nascholing, ziekte of buitengewoon verlof, is het erg fijn dat onze Stichting CPOB is aangesloten bij IPPON. Dit is een organisatie die voor 15 besturen alle vervangingen probeert te regelen. Meestal lukt dat. Toch kan het voorkomen dat er geen vervanger beschikbaar is. Zeker als er een griepepidemie heerst. Als dat niet lukt, maakt de school gebruik van een stappenplan waarbij we eerst kijken of er nog intern een collega gevonden kan worden om (extra) te werken. Lukt ook dit niet dan kan er besloten worden om de kinderen op te  delen over de andere groepen. Maar ook deze oplossing kent haar grenzen. Als er geen andere opties meer beschikbaar zijn, dan zijn we genoodzaakt om de kinderen niet naar school te laten komen. U wordt daar uiteraard op tijd van op de hoogte gebracht en mocht u zelf geen opvang kunnen regelen, dan zullen we als school uw kind opvangen.     

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dat betekent dat kinderen van eenzelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en grotendeels dezelfde leerdoelen aangeboden krijgen.

Vanwege de kleinschaligheid kunnen we goed differentiëren en aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. Instructie door de leerkracht is belangrijk om kinderen zich nieuwe leerstof eigen te laten maken. In de onderbouw doen we dat thematisch en in kleine kringen.

We werken vanaf groep 4 volgens het instructiemodel "Slimonderwijs". Leerlingen van een groep krijgen om en nabij een kwartier instructie in een instructiegroep en gaan daarna zelfstandig of onder begeleiding inoefenen. Zodoende kunnen leerkrachten, ondanks de combinatiegroepen, aan alle groepen een effectieve instructie geven.  

Kinderen werken daarnaast zelfstandig aan een weektaak. De weektaak is grotendeels op eigen niveau samengesteld zodat het goed aansluit op de ontwikkeling van de leerling.  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De onderwijstijd in de groepen 1 en 2 is niet strikt gescheiden in aparte vakken. We werken in thema's en bieden alle leerdoelen geïntegreerd in deze thema's aan. Nieuwe leerdoelen worden in instructiekringen aangeboden. Daarnaast neemt spelend leren in bijvoorbeeld de hoeken een belangrijke plaats in. 

 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Derksenschool wordt aan alle vakken voldoende aandacht besteed. 
We leggen de nadruk op de basisvaardigheden op de gebieden taal, rekenen-wiskunde, wereldoriëntatie,  burgerschap (sociale & maatschappelijke vaardigheden) en digitale geletterdheid. We leggen de verbinding tussen deze vaardigheden in het thematisch werken. Een goede kennisbasis is hierbij van belang. Een fundament waarop wij verder bouwen aan vaardigheden als probleemoplossend vermogen, reflectie, samenwerken en kritisch en creatief kunnen denken. Om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf, elkaar en de wereld om ons heen.   

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dankzij de kleinschaligheid (kleine klassen) van de Derksenschool kunnen leerlingen altijd al meer individueel begeleid worden. daarnaast kunnen we profiteren van de expertise en middelen die in onze Stichting CPOB aanwezig is. Zo kunnen we, waar nodig, een beroep doen op diverse specialisten die in onze Stichting aanwezig zijn. Ook heeft CPOB overkoepelende faciliteiten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen (plusklas). Als kinderen hiervoor in aanmerking komen, gaan ze één dagdeel per week naar een plusklas waar ook kinderen van andere CPOB scholen zitten. Hier wordt aan vaardigheden gewerkt, die deze leerlingen specifiek nodig hebben.

Maar zeker ook de 'middengroep' krijgt ruime aandacht bij ons op school. Door het instructiesysteem op de Derksenschool kunnen ook deze kinderen op hun niveau werken en daarvoor de juiste ondersteuning krijgen. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door het instructiemodel "Slimonderwijs" is er veel aandacht voor individuele leerlingen. De instructie vindt in kleine groepjes plaats en bij de zelfstandige verwerking is er altijd een leerkracht en/of onderwijsassistent beschikbaar voor de leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Derksenschool werkt nauw samen aan een goede overgang van de peuters naar kleuters met "Buitenpret" in Rijswijk
Door middel van de zogenaamde koppelgesprekken hebben Buitenpret en de Derksenschool gesproken over de doorgaande lijn van voorschools naar vroegschools (groep 1) en gezamenlijke activiteiten.
De overdracht vindt zeer zorgvuldig plaats. De zorgcoördinator van Buitenpret en de intern begeleider van de Derksenschool hebben geplande overlegmomenten in het schooljaar.

Terug naar boven