Basisschool De Bogaard

Stationssingel 10 5371 BB Ravenstein

vanaf Mgr. Borrettlaan gezien

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van kinderen in groep 1 en 2

Wij gebruiken bij ons op school KIJK! een observatie en registratiesysteem voor kinderen t/m 6 jaar. De leerkracht observeert kinderen dagelijks tijdens?betekenisvolle speel- werkmomenten. Zij maakt aantekeningen in het digitale volgsysteem van KIJK!2 x per jaar registreert zij op basis van je observaties de totale ontwikkeling van elk kind (individueel rapport).In het individueel rapport is de voortuitgang van het kind zien door het kind te vergelijken met zichzelf (eerdere registraties) en met wat van een kind van die leeftijd verwacht mag worden. Het groepsrapport maakt zichtbaar hoe je groep zich als geheel ontwikkelt en wat de effecten zijn van je onderwijsaanbod. Hierdoor weet de leerkracht of bepaalde ontwikkelingsgebieden extra stimulans nodig hebben. Dit kan gelden voor het individuele kind maar ook voor een groep leerlingen. 

Leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 worden de leerlingen gevolgd door middel van methode gebonden toetsen en het CITO LOVS, maar ook door observaties. Voor (aanvankelijk en technisch) lezen, rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie maken we gebruik van de methode-toetsen. Deze worden zowel voor als na een lessencyclus afgenomen. Van het CITO- LOVS worden de volgende toetsen afgenomen: spelling, DMT (technisch lezen), begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen-wiskunde. Deze toetsen worden één of twee keer per jaar afgenomen, afhankelijk van de groep en de toets. De afnamemomenten worden jaarlijks vastgelegd in de toets kalender. Onze school maakt gebruik van de richtlijnen uit het “Protocol Leesproblemen en Dyslexie” en uit het “Protocol Ernstige Reken Wiskunde problemen en Dyscalculie” om respectievelijk de lees- en spellingvaardigheden en de rekenvaardigheden van de leerlingen zo goed mogelijk te volgen. Daarnaast zijn voor ons de observaties door de leerkrachten heel belangrijk. Met de intern begeleider worden de resultaten door gesproken. Op basis hiervan is het mogelijk dat kinderen individueel of gehele groepen meer aandacht of instructie ontvangen in een vak.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Alle kinderen vanaf groep 3 worden gevolgd in hun sociaal en emotionele ontwikkeling door middel van de vragenlijsten van VISEON, een instrument van het CITO. Leerkrachten beoordelen hun leerlingen op welbevinden, taak- werkhouding en gedrag in de groep. Vanaf groep 5 vullen kinderen zelf ook een vragenlijst in over hun welbevinden en wat ze van school vinden. De VISEON nemen we standaard in november af. Als het nodig is, herhalen we dit in april. 

Entreetoets voor groep 7

De Entreetoets is onderdeel van het Cito Volgsysteem. De Entreetoets bestaat uit taken voor Taal en Rekenen. De Entreetoets bestaat uit verschillende delen. Cito kijkt de antwoorden na en maakt de rapportage per leerling, maar ook van de hele groep. Zo kan de leerkracht een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van een leerling. De uitslag doet ook een voorspelling over het niveau van het vervolg onderwijs. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt samengesteld op basis van de ontwikkeling van een leerling tijdens zijn of haar tijd bij ons op school. Uiteraard kijken wij als team naar de leerresultaten, maar even belangrijk vinden wij de inzet, de interesses en het doorzettingsvermogen van een kind. Wij adviseren zo kansrijk mogelijk.        

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Bogaard leren kinderen wie zijn, wie de ander is en hoe je voor elkaar en de omgeving kunt zorgen. Wij zien de basisschool als oefenplaats en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Wij willen de basis leggen voor verstandige burgers in de toekomst.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor de ander
  • Veiligheid
  • Samen verantwoordelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven