Christelijke Dalton Basisschool Ichthus

Meijmaweg 9 A 9955 VC Rasquert

  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Ichthus scoort normaliter op of boven het verwachte gemiddelde qua resultaten op de eindtoets. Sinds schooljar 2016-2017 wordt de IEP afgenomen in plaats van de CITO toets. 

Zowel bij het schooljaar 2016-2017 als bij 2018-2019 zie je dat er sprake is van relatief veel zorgleerlingen. Deze leerlingen vragen meer van de leerkracht dan andere kinderen. Met name als er sprake is van moeilijk gedrag (dat geldt voor deze beide scholjaren) kan dit het effect hebben dat er veel aandacht uitgaat naar het zeker stellen van de voorwaarden om goed te kunnen leren (structuur, voorspelbaarheid, het uitpraten van ruzies, het brengen van rust in de groep). Deze aandacht gaat dan ten koste van de instructie- en leertijd. Een kleine groep kan de score van één leerling het gemiddelde erg beïnvloeden. Dit zie je in het schooljaar 2017-2018 (een leerling haalde een hoge score en daarmee werd ook het gemiddelde naar boven getrokken). In schooljaar 2019-2020 is een frisse start gemaakt met een goede doorgaande lijn en voldoende aandacht voor het behalen van de leerdoelen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingvolgsysteem
Elk kind mag zich op zijn/haar eigen wijze ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt door ons gevolgd, geobserveerd en getoetst. Dit noemen wij: het leerlingvolgsysteem.  Op basis hiervan passen wij het onderwijs/onze benadering aan. Van iedere leerling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het kind (bijv. resultaten), gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets gegevens van de verschillende jaren. De groepsleerkracht beheert de gegevens van zijn of haar groep. Alle gegevens worden vernietigd volgens de termijnen en richtlijnen van de wet AVG.

De interne ondersteuningsstructuur
Om onze leerlingen aardige, waardige en vaardige kinderen te laten zijn, werken wij nauw samen met ouders/verzorgers. Dit kan zijn door het maken van afspraken over leerhouding/gedrag maar dit kan ook gaan over thuisbegeleiding door ouders bij het leren van de kinderen. De intern begeleider heeft regelmatig met de groepsleerkracht gesprekken over de kinderen. Op onze spreekavonden of op andere gewenste momenten krijgen ouders inzicht in deze gegevens. Als blijkt dat de ontwikkeling stagneert of er is een ontwikkelingsvoorsprong, dan zoekt de leerkracht naar mogelijkheden om extra hulp te bieden. De intern begeleider heeft daar een ondersteunende rol in, uiteraard in overleg met de ouders. Soms moeten wij meer deskundigheid in huis halen en dan vragen wij hulp van externe instanties. Dit gaat bijvoorbeeld om het observeren, diagnosticeren of begeleiden van een leerling. Hiervoor vragen wij uiteraard eerst toestemming aan de ouders. De speciale ondersteuning voor kinderen met specifieke behoeften: Voor kinderen met een extra ondersteuningsvraag (die de school ontstijgt) hanteert VCPO Noord-Groningen een zorgroute. Het BOOT (Bovenschools OndersteuningsTeam) heeft hierin een coördinerende en regisserende rol.

Een jaar korter of langer
Soms is het voor een kind beter om dezelfde groep nog een keer over te doen. Het komt ook voor dat een leerling drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren doet. In beide gevallen kijken we naar de totale ontwikkeling van het kind, dus niet alleen naar de eventuele leerproblemen, maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeftijd, en de voordelen die een jaar extra kunnen bieden. Een sterke basis is een goede fundering voor het verder leren van uw kind. Een heel enkele keer komt het voor dat een kind het leerproces versneld doorloopt. Dan kan een kind een groep overslaan of twee opeenvolgende leerjaren in één jaar doorlopen. Ook dan wordt naar de gehele ontwikkeling gekeken; een kind dat door de leerstof heen vliegt, kan sociaal-emotioneel nog niet aan een hogere groep toe zijn. Aangezien we voldoende verdiepingsmateriaal hebben, zal dit minder snel voorkomen. Of een leerling een jaar extra of minder nodig heeft, wordt altijd zorgvuldig afgewogen en besloten na goed overleg met de ouders.

Herfstkinderen
Kinderen die jarig zijn tussen 1 oktober en 31 december noemen we ‘herfstkinderen’. Bij deze kinderen wordt bij de overgang van groep 1 naar 2 en bij de overgang van groep 2 naar 3 extra gekeken naar de ‘rijpheid’ voor de volgende groep. Een beslissing wordt altijd in samenspraak met de ouders genomen.

Meerkunners
Voor meerkunners wordt eerst in principe in de klas een passend en uitdagend aanbod gezocht. Meerkunners kunnen tegen problemen aanlopen met de zgn. ’executieve functies’. Voorbeelden hiervan zijn: taakinitiatie (beginnen aan de opgedragen taak), planning en prioriteiten stellen, aandacht richten en volhouden, emotieregulatie, werkgeheugen, vermogen om je gedrag af te remmen, zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit. Met name deze zaken worden getraind in de ‘Torenklas’. Deze wordt één middag per week aangeboden voor daarvoor geselecteerde leerlingen, in de Piramiden in Winsum. Zij mogen daar een half jaar lang aan deelnemen, waarna er gesproken wordt over een passend vervolg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven