Christelijke Dalton Basisschool Ichthus

Meijmaweg 9 A 9955 VC Rasquert

  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus
  • Schoolfoto van Christelijke Dalton Basisschool Ichthus

Het team

Toelichting van de school

Personeel
Het team bestaat uit de directeur, de (vak)leerkrachten, de locatie coördinator en de intern begeleider. De directeur is twee dagen per week beschikbaar voor de school. De locatie coördinator en de IB’er zijn één dag per week aanwezig. Naast het lesgeven heeft iedere leerkracht ook zijn of haar taken buiten de groep. Dit kan zijn: ICT’er, bedrijfshulpverlener, lid van de MR/OR, enz.

De leerkrachten
Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. U heeft uw kind aan hen toevertrouwd. Alle leerkrachten gaan graag met u in gesprek op momenten dat u dat nodig vindt. Een aantal momenten per jaar hebben wij deze gesprekken georganiseerd, maar ook tussendoor kunt u altijd met uw vragen of zorgen terecht. De teamleden besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. De maatschappij verandert voortdurend en dus ook het onderwijs. Nieuwe ontwikkelingen volgen we, maar we maken bewuste keuzes in het al dan niet doorvoeren van vernieuwingen. Daarom zijn er elk schooljaar een aantal studiedagen voor alle teamleden en worden diverse leerkrachten individueel geschoold. VCPONG heeft voor interne scholing de VCPONG-academie. Hier worden maandelijks actuele en interessante cursussen gegeven.

Schooltaken
Naast lesgevende taken, hebben leerkrachten ook allerlei andere taken. Ze overleggen met ouders van ouderraad en medezeggenschapsraad, organiseren bijzondere activiteiten, zijn aanwezig bij sportactiviteiten, hebben zitting in diverse werkgroepen, volgen nascholingscursussen, lezen vakliteratuur om maar een greep te doen uit de vele taken. Deze schooltaken worden ieder jaar gezamenlijk vastgesteld en beschreven in de takenlijst. 

Stagiaires
De PABO is een lerarenopleiding. Onze school geeft studenten van de PABO de kans praktijkervaring op te doen. Ieder jaar hebben we één of meer studenten van de PABO. Afhankelijk van het studiejaar zullen ze zelfstandig en/of onder begeleiding van de groepsleerkracht les geven. Daarnaast is het mogelijk dat vanuit andere opleidingen studenten stages volgen. Per jaar wordt bekeken, welke studenten een stageplaats op onze school krijgen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of scholing maken we gebruik van de invallerspool van VCPONG. In geval er geen vervanging mogelijk is onderzoeken we de volgende mogelijkheden:

- inval door een leerkracht die die dag normaal gesproken vrij heeft

- inval door directeur of IB’er (dit heeft geen voorkeur omdat de reguliere werkzaamheden dan blijven liggen)

- het onderbrengen van de kinderen in andere groepen (dit kan maximaal gedurende 1 lesdag en alleen als de groepsgrootte en groepssamenstelling dit toelaten)

- het vrijgeven van de kinderen (dit zullen we alleen doen als de voorgaande opties niet mogelijk zijn)

Mocht eenzelfde groep meerdere dagen achter elkaar geen invaller kunnen krijgen dan rouleren we de groepen die een dag vrij krijgen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs inhoud

Onze methodes hebben een duidelijke doorgaande lijn, die in de onderbouw begint en doorloopt naar de bovenbouw. In groep 1 of 2 kunnen de leerlingen starten met het leesproces, wanneer de leerkrachten aangeven dat het kind eraan toe is. Op de Ichthus hanteren we een individuele leeslijn. In groep 3 t/m 5 wordt dit vervolgd. Voor de hoogste groepen heeft het team afspraken gemaakt om het technisch lezen op niveau te houden. Met het digitaliseren van ons onderwijs, is het verwerken van leerstof vaak mogelijk op de Ipad. De leerstof wordt meteen gecorrigeerd, waardoor kinderen snel weten met welke onderwerpen ze meer of minder moeite hebben. De leerkracht kan hier onmiddellijk op inspringen door het geven van extra instructie. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo aan de slag. De leerlijnen van alle vakken worden geboden binnen het programma ‘Snappet’. Hierbij wordt niet alleen gebruik gemaakt van het aanbod van de methodes, maar werken kinderen ook op hun eigen niveau aan individuele leerlijnen en doelen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De ingevulde urentabel is van 2019-2020. In schooljaar 2020-2021 is de Ichthus over gegaan naar drie lange schooldagen (tot half 3) en twee korte schooldagen (tot half 1). Hiermee zluiten we aan op de schooltijden van de Noordewier, de school waarmee wij een gebouw delen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Toelatingsbeleid
Kinderen kunnen op onze school worden toegelaten op het moment dat zij 4 jaar zijn geworden. Tot inschrijving kan worden overgegaan nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden tussen de directeur en de ouders. Ouders en leerlingen dienen de identiteit van de school te respecteren en bij voorkeur te onderschrijven en ondersteunen. De school moet zich een beeld kunnen vormen van de leerling, om te kijken of er voldaan kan worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. 

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen.

Alle schoolbesturen primair en speciaal (basis) onderwijs in alle gemeenten in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vormen samen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 20.01. Om het werkbaar te houden is het gebied voor de uitvoering opgedeeld in 4 sub regio’s , de scholen onder de VCPO Noord-Groningen vallen binnen de sub regio Noord. Onze voornaamste partners voor samenwerking in dit gebied zijn de besturen van Noordkwartier, Marenland, Ten Boer en Lauwers en Eems.

Ondersteuning aan leerlingen 
Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle scholen en locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basis- en extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een ondersteuningsprofiel. U kunt dit profiel bij ons opvragen. Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal (basis) onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de school, in afstemming met u als ouders/verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Hierbij is het zo dat de school de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt (en niet de ouder zoals in de situatie van voor Passend Onderwijs). Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (www.passendonderwijsgroningen.nl, onder de button ‘Commissie van Advies’). U kunt uiteraard ook bij de school terecht voor meer informatie.

Informatie voor ouders/verzorgers
Voor u als ouders/verzorgers geldt dat school de belangrijkste informatiebron is als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met uw kind en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Voor meer algemene vragen hebben we met een aantal samenwerkingsverbanden een Centraal Informatiepunt Passend Onderwijs ingericht. Hier kunt u terecht met uw vragen over extra ondersteuning aan uw kind of een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Dit Centraal Informatiepunt is te bereiken via telefoonnummer: 050 - 520 91 20 en via de mail: info@cigroningen.nl of op de website www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01  

Tot slot heeft iedere school een eigen intern begeleider (ib-er). Deze onderwijsmedewerker is in staat verdere vragen van u te beantwoorden over de uitvoer van Passend Onderwijs op de school. U bent van harte welkom contact op te nemen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven