Basisschool Sint Theresia

Ransdalerstraat 62 6312 AJ Ransdaal

Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 stromen alle leerlingen door naar een vorm van voortgezet onderwijs. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar en een informatieavond in oktober/november, die verzorgd wordt door de mentoren van het VO, ontvangen de ouders een eerste informatie over de te volgen procedure. In de loop van dit schooljaar worden de leerlingen voorbereid op hun schoolkeuze en de overstap naar het vervolgonderwijs. Onder meer door het bezoeken van open dagen kunnen ouders en kinderen zich nader oriënteren op de diverse scholen. In februari wordt tijdens de schooladviesgesprekken het schooladvies gegeven. Dit advies komt tot stand met behulp van de profielkaarten die vanaf groep 6 worden ingevuld, het Cito LeerlingVolgSysteem en de adviezen vanuit de Adit (adaptieve, digitale intelligentietest). Met andere woorden bij de vaststelling van het schoolkeuzeadvies aan de leerling speelt naast eerder genoemde bronnen de schoolontwikkeling gedurende de acht jaar dat het kind op de basisschool heeft gezeten een grote rol. Het advies wordt gegeven voordat de centrale eindtoets basisonderwijs afgenomen wordt. Nadat de leerlingen rond maart zijn aangemeld door de ouders, vinden gesprekken plaats met de vertegenwoordigers van de verschillende scholen van het voortgezet onderwijs en de groepsleerkracht van groep 8. Hierna ontvangen de ouders bericht over de toelating van hun kind.

Regelmatig worden onze oud-leerlingen met de brugklascoördinatoren besproken. Ook ontvangen wij de resultaten tot en met het eindexamen van het vervolgonderwijs (zie ook uitstroom leerlingen in deze schoolgids).

Als centrale eindtoets hebben wij gekozen voor Route 8. Eindtoets Route 8 is een digitale adaptieve toets die zich aanpast aan het niveau van het kind. Ieder kind doorloopt op die manier een eigen route door de toets. Zo krijgt de leerling nooit te makkelijke of te moeilijke vragen, maar worden ze wel uitgedaagd. De uitslag van deze toets is niet bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs; het schooladvies weegt het zwaarst. Deze eindtoets wordt in april afgenomen.

Voor meer informatie over Route 8: https://route8.nl (zie kopje ‘ouders’).

Door het systematisch volgen van de resultaten van al onze leerlingen en deze te vergelijken met de normen die de inspectie stelt, willen we bereiken dat we constant zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen. In een schoolzelfevaluatie die na elke toetsperiode wordt gemaakt, worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de leerkrachten. Deze evaluatie vormt de basis voor de vervolgstappen die worden gezet in de volgende periode.

De resultaten van de Eindtoets lieten een dalende lijn zien. Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben wij Route 8 ingezet. Het eerste jaar lieten we ook resultaten zien beneden het landelijk gemiddelde. Uit onze schoolzelfevaluatie, LOVS en Route 8, bleek dat er interventies nodig waren t.a.v. de toetshouding bij leerlingen, kennismaking met de werkwijze van deze nieuwe toets en het versterken van het systeem t.a.v. aanbod en instructie op individueel- en groepsniveau. De positieve resultaten van deze interventies zijn duidelijk zichtbaar in de toetsresultaten van schooljaar 2018-2019. In schooljaar 2019-2020 is de Eindtoets wegens de coronamaatregelen komen te vervallen. Voor schooljaar 2020-2021 zien wij een positieve ontwikkeling t.a.v. de eindtoets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Als team willen wij onze leerlingen kansen bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden. Als school stemmen we ons onderwijs af op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Tevens willen wij controleren of onze aanpak de juiste is en  resultaat heeft. In eerste plaats zijn de observaties/ collegiale consultaties van de leerkrachten van groot belang, wij kijken dan naar de verschillende aspecten van het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten in relatie wat het effect hiervan is op het leren van de leerlingen. De methode gebonden toetsen geven gedurende het jaar een beeld bij het bepalen of het onderwijs voldoende is afgestemd op de ontwikkeling, cruciale doelen c.q. onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarnaast gebruiken we de Cito-toetsen. Deze methode onafhankelijke toetsen geven een objectief beeld van de ontwikkeling van iedere leerling. Deze toetsen hebben een landelijke normering en worden twee keer per jaar afgenomen: in het midden van het schooljaar en aan het eind van het schooljaar. Deze resultaten worden ook gebruikt in de rapportage naar ouders en, waar nodig, naar derden.

De schoolzelfevaluatie: Met behulp van het CITO-LOVS kan de IB-er verschuivingen en trends in de resultaten signaleren, waarna er actie en de daarbij behorende interventies ondernomen kunnen worden.

Er zijn drie groepsbesprekingen per schooljaar: In september/ oktober worden alle leerlingen doorgesproken door de leerkracht en de intern begeleider. Hoe verliep de start in de nieuwe groep, eventuele vragen n.a.v. de groepsoverdracht worden gesteld. In januari/ februari en in juni/ juli komen tijdens de voortgang controle besprekingen (VCB) onderstaande onderwerpen aan bod:

  • Terugblik op de afgelopen periode a.d.h.v. de afspraken vanuit de leerlingenzorg- en toets kalender.
  • In de schoolzelfevaluatie van het CITO-LOVS bekijken we van de afgenomen toetsen de dwarsdoorsnede, de groepsanalyse en de vaardigheidsgroei van de leerlingen en de betreffende groep.
  • We bekijken of de streefdoelen behaald zijn.
  • Welke acties zijn er nodig op groepsniveau? Is er bijvoorbeeld uitbreiding van leertijd nodig? Zo ja, wordt dit opgenomen in het logboek/ journaal.
  • Welke acties zijn er nodig op kindniveau? Deze acties worden beschreven in het groepsoverzicht en in het logboek/ journaal.  

Dit geldt niet alleen voor leerlingen met achterstanden, maar ook de snelle leerlingen hebben recht op een aangepast onderwijsaanbod. Tevens worden de gegevens vanuit het CITO Leerling Volg Systeem gebruikt voor de zelfevaluatie van ons onderwijs.  

Toetsen groep 1 en 2:

Aan de hand van observatie- en evaluatielijsten, die voor elke kleuter worden ingevuld, kan door de groepsleerkracht worden bepaald of er:

  • Extra onderzoeken afgenomen moeten worden.
  • Extra hulp op bepaalde deelgebieden nodig is.

Er wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling (kennis), maar ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfredzaamheid van een kind.

Wanneer er twijfel bestaat of aan alle voorwaarden om door te stromen naar groep 3 is voldaan, wordt het “schoolloopbaan-protocol” gevolgd. Dit protocol is een hulpmiddel om te bepalen of het kind rijp is om naar groep 3 te gaan. Alles speelt zich af in goed overleg met de ouders.

Toetsen groep 3 tot en met 8:

Buiten de regelmatig terugkerende toetsen bij de verschillende leermethodes maken de kinderen een aantal keren per jaar methode onafhankelijke toetsen. Deze Cito-toetsen staan, zoals eerder beschreven, helemaal los van de leerboeken, die in de klas worden gebruikt. Deze onderzoeken leveren informatie op over de ontwikkeling van het kind. Hoe staat het met lezen, spellen, rekenen, begrijpend lezen? We kunnen de leerlingen dan vergelijken met hun eigen ontwikkeling (de vaardigheidsgroei) en de groepen met vergelijkbare groepen in Nederland (groepsnorm en inspectienorm).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies is belangrijk bij de schoolkeuze. Onze leerkrachten hebben een goed inzicht in de mogelijkheden waarover een kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties van doorslaggevend belang, maar ook zijn of haar persoonlijkheid, de zin in studeren, de wil zich ergens voor in te zetten en de behoefte aan hobby’s en vrije tijd. Het advies bespreken we met ouders en leerling. Op grond van dit advies vindt aanmelding plaats. De schooladviezen voldoen aan de normen van het landelijk gemiddelde. Wij blijven altijd in gesprek met ouders om te komen tot een goed afgestemd schooladvies, zodat een bezwaarprocedure niet aan de orde hoeft te komen.

Onze leerlingen hebben een ruime keuze in tal van mogelijkheden voor V.O.- scholen in de omgeving o.a. Meerssen, Valkenburg en Heerlen. 

Basisschool Sint Theresia heeft in het schooljaar 2020-2021 kansrijk geadviseerd. Ook was er sprake van kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 25 maart 2013 heeft het inspectiebezoek plaatsgevonden in het kader van een stelselonderzoek. De inspectie heeft in haar verslag van 15 mei 2013 wederom een welverdiend basisarrangement vastgesteld. Dit verslag is terug te vinden bij de overige rapporten. Aan de hand van dit verslag en de evaluatie van het schooljaarplan wordt gericht gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van het kwaliteitssysteem.

In het schooljaar 2019-2020 heeft er een thema-onderzoek t.a.v. didactisch handelen plaatsgevonden. De feedback en de complimenten hebben wij meegenomen.

Terug naar boven