Basisschool Sint Theresia

Ransdalerstraat 62 6312 AJ Ransdaal

Schoolfoto van Basisschool Sint Theresia

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De groepsleerkracht kan afwezig zijn wegens ziekte, cursus of ander buitengewoon verlof. 

Op dit moment is er een toenemende schaarste aan vervangers. Scholen proberen zoveel mogelijk te werken met een flexibele schil, waarmee ze een vervanging proberen op te lossen. Indien er geen geschikte medewerkers meer beschikbaar zijn, wordt op school- en clusterniveau gezocht naar oplossingen.

Inzet van onderwijsondersteuners of leerlingen verdelen over de andere groepen zijn mogelijkheden. De inzet van intern begeleiders en directieleden wordt tot een minimum beperkt en is van kortdurende aard.

Uiteraard proberen wij de wisselingen tot een minimum te beperken. Het is niet altijd mogelijk vervangingen in een bepaalde groep door dezelfde personen te laten invullen. 

In het uiterste geval wordt het besluit genomen om de ouders te verzoeken om hun kind(eren) thuis op te vangen. Bij onvoldoende personele bezetting communiceren wij zo tijdig mogelijk wanneer welke groep thuis blijft. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het team bestaat uit leerkrachten, directie, intern begeleider, administratief medewerkster, conciërge, stagiaires en vrijwilligers. Iedereen is vanuit zijn/ haar rol een belangrijke schakel voor het geheel.

Een aantal leerkrachten hebben een specialisatie op het gebied van gedrag of leren m.b.t. rekenen of taal/ lezen. Deze specialisten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op hun gebied en vormen, samen met andere teamleden, scholen overstijgende werkgroepen binnen onze scholen.

Voor de groepsindeling van dit schooljaar, verwijzen we naar Isy en de kalender van de school. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Binnen de uren van de groepen 1/2 vindt ook het zelfstandig spelen/ werken plaats. Het zelfstandig werken wordt geïntegreerd in de andere vakgebieden. Aangezien er bij de kleutergroepen thematisch gewerkt wordt, is de scheiding tussen de vak- en vormingsgebieden niet altijd even zichtbaar.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

N.B. onder levensbeschouwing valt voor ons burgerschapsvorming.

Voor meer informatie:

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze school besteedt veel aandacht aan de sociaal emotionele en de cognitieve ontwikkeling van alle leerlingen. Dat is nader uitgewerkt in een pedagogisch en didactisch concept.

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.

We stemmen ons onderwijs en onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We werken handelingsgericht. Alle leraren beschikken over een groepskaart met daarop kenmerken van hun leerlingen. Op basis daarvan stellen leraren minimaal twee keer per schooljaar differentiatieniveaus op. In het groepsoverzicht onderscheiden we de basisgroep, de meergroep (verdiept arrangement) en de weergroep (intensief arrangement). Het is een werkdocument, waarin meerdere tussenanalyses en evaluaties plaatsvinden. De leraren stemmen hun instructie, het aanbod en de tijd af op de kenmerken en het niveau van de leerlingen in een groep.

We streven ernaar dat iedere leerling zich ononderbroken kan ontwikkelen en ontplooien. We volgen de ontwikkeling van leerlingen voortdurend en formeel gebeurt dit twee á drie maal per schooljaar (na de midden- en de eindtoetsen) middels groepsbesprekingen.

We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs.

De kenmerken van onze leerlingenpopulatie en de opbrengsten vragen op onderstaande gebieden aandacht:

  • Uitbouwen van het aanbod van onze leerlingen die aan de bovenkant presteren.
  • Hoge verwachtingen uitspreken naar de leerlingen toe.
  • Technisch- en begrijpend lezen zijn onderdeel van het taalbeleid.
  • Weet hebben van executieve functies. Daarnaast ook de effecten ervan op het leerproces van onze leerlingen onderkennen. Op deze manier kunnen leerkrachten ook meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  • ICT mogelijkheden meer inzetten binnen het onderwijsaanbod en daarmee ook zelfverantwoordelijk- en samenwerkend leren stimuleren.
  • Op sociaal-emotioneel gebied aandacht schenken aan de zelfstandigheid van leerlingen, middels SWPBS, kindgesprekken en Rots en Water training.

De onderwijsinspectie heeft een basisarrangement toegekend.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze website: www.basisscholenklimmenransdaal.nl en https://scholenopdekaart.nl

Het hele schoolondersteuningsprofiel (SOP) is de vinden via Het onderwijs - Basisschool Sint Theresia (Ransdaal) | Scholen op de kaart en dan extra ondersteuning van de leerlingen, download het ondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen bs. Theresia staan cyclisch de volgende vragen vanuit de schoolzelfevaluatie centraal:
- Leren de leerlingen genoeg?
- Voelen de leerlingen zich veilig?
- Krijgen de leerlingen goed les?
- Krijgen ze een rijk en passend leerstof aanbod?

De antwoorden vormen de onderlegger bij ons te bepalen aanbod en extra ondersteuning.

Onze leerlingen leren genoeg, maar gezien onze leerling populatie zien we het als uitdaging hogere doelen te behalen. Daarom nemen we vooral het aanbod op begrijpend lezen en taal /spelling komend schooljaar verder onder de loep. Middels externe expertise vanuit Bureau Wolters geven de leerkrachten richting aan het aanbod.

Tevens zien we kansen in het aanbod van onze meer begaafde leerlingen. Vanuit de werkgroep begaafdheid is er gekeken hoe wij dit in kunnen richten en is aanbod afgestemd evenals het stuk veiligheid en ontwikkeling executieve functies. Dit is weggezet in een beleidsplan en zal een follow-up krijgen.

Daarnaast is de samenwerking met Jens! (schoolmaatschappelijk werk) geïntensiveerd om zeker in de bovenbouw groepen in te zetten op een veilige en fijne overdracht vanuit het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). In het voorliggend veld is er vanuit Jens! een groot laagdrempelig trainingsaanbod opgesteld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven