School Met De Bijbel

Kerkstraat 7 6668 AN Randwijk

Schoolfoto van School Met De Bijbel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op onze school proberen we ons aanbod zo op onze kinderen af te stemmen, dat we zo weinig mogelijk kinderen verwijzen naar speciaal onderwijsscholen. Dit heeft gevolgen voor de gemiddelde leerresultaten. Wanneer we de Cito-gegevens over enkele jaren middelen, is er voor ons geen reden om ons hier zorgen over te maken; De kinderen halen over het algemeen de score die bij hen past, ook als ze meer aan kunnen.

Wel wordt telkens aan de hand van de Cito-uitslagen bezien of ons onderwijs aanpassingen nodig heeft, bijvoorbeeld in vervanging van methoden of versterking van de instructie bij bepaalde vakken.We geven veel aandacht aan de cognitieve(verstandelijke)ontwikkeling. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in de Cito-score van kinderen. Een kind is echter geen optelsom van testgegevens. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling doet ertoe. Daarom hechten we ook grote waarde aan het ontwikkelen van deze vaardigheden.Opbrengstgericht leren is voor ons meer dan cognitief presteren! 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten geven ons belangrijke informatie op groeps- en individueel niveau. Op tijd signaleren en bijsturen kan achterstand voorkomen.. Met behulp van een overzicht analyseren we de toets uitslagen en ondernemen we eventueel actie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar geven we informatie over het voortgezet onderwijs aan de ouders van leerlingen van groep 8.

Na de kerstvakantie komt voor kinderen van groep 8 langzamerhand het eind van de basisschool in zicht. Om met elkaar aan het Voortgezet Onderwijs te ruiken wordt meestal (op uitnodiging) met alle groep 8 leerlingen een bezoek gebracht aan een school voor VO. De ouders ontvangen in dezelfde periode voorlichtingsmateriaal van scholen uit de regio

De centrale eindtoets speelt ook een rol in dit geheel. Met behulp van deze eindtoets wordt bekeken welke kennis de leerlingen tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan. Door het maken van kennismakingstoetsen bereiden we de kinderen voor op de eindtoets, zodat ze niet helemaal vreemd staan tegenover de manier waarop de vragen worden gesteld. De resultaten worden niet in cijfers gegeven, maar in een vergelijking van uw kind met andere kinderen, die dezelfde toets hebben gemaakt (percentielscore). Vanaf 2015 is de eindtoets verplicht. Op de site (agenda) kunt u zien wanneer de eindtoets wordt afgenomen.

De basisscholen moeten voor 31 januari een voorlopig schooladvies geven.

Bij dat schooladvies kijken we o.a. naar: ? de aanleg en de talenten van kinderen, ? de leerprestaties, ? de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode, ? de concentratie, de motivatie en het doorzettingsvermogen van het kind.

Voor 24 maart moet er een definitief schooladvies liggen.

Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies tot één van de schooltypen in het VO toe. Toelating hangt dus niet meer af van het resultaat van de eindtoets. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, kan de basisschool het schooladvies aanpassen. Dit gebeurt in nauw overleg met de ouders. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het advies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het VO te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

onder constructie

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • onder constructie
  • onder constructie
  • onder constructie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven