Protestants Christelijke Basisschool De Schoof

Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer

  • Wat zijn we trots op onze nieuwe natuurspeelplaats waar spelen een uitdaging is.
  • Om de zelfstandigheid te bevorderen zijn er buiten de groep werkplekken om zelfstandig aan het werk te gaan.
  • Spelend leren in een uitdagende omgeving.
  • We werken met moderne methodes die gedifferentieerd leren ondersteunen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school kent een regelmatige instroom van leerlingen in de hoogste leerjaren, vaak met een specifieke leerachterstand.

De leerlingen hebben allemaal deelgenomen aan de landelijke eindtoets en hebben daar een score behaald die aansloot bij het vooraf door de school gegeven schooladvies.

Uit terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs blijkt, dat het gegeven schooladvies in bijna alle gevallen correct is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. Dat doen we d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

Wij kijken daarbij naar de individuele resultaten.
Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs aan deze leerling? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?
Ook kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.
Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Moet dit resultaat consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Afgelopen schooljaar heeft het volgen van de resultaten o.a. geleid tot een nieuwe aanpak van begrijpend Lezen en het rekenen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt reeds voor de Eindtoets CITO met de leerling en de ouders besproken en wordt gegeven op basis van de achterliggende onderwijsperiode op onze school. Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd (Eindtoets CITO). Wij hanteren de Eindtoets om, achteraf, de advisering VO te onderbouwen.Wij monitoren de voortgang van de kinderen van onze school drie jaar op basis van de gegevens verkregen van het voortgezet onderwijs.

Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen een betrouwbaar advies krijgen.

Gezien het geringe aantal schoolverlaters, kan een afwijkende score in ons geval één leerling zijn.

Alle kinderen op onze scholen bereiken de kerndoelen en in een later stadium zullen wij ons richten op de voorgeschreven referentiekaders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17 maart 2015 heeft de inspectie De Schoof bezocht tijdens een inspectiebezoek "nieuwe stijl", waarin naast de cognitieve ontwikkeling (de leervakken) ook de sociale ontwikkeling en veiligheid beoordeeld wordt.
De inspectie heeft uitgebreid gesproken met teamleden, de zorgcoördinator en de directie, maar ook met leerlingen en een vertegenwoordiging van ouders. 

Op alle onderdelen waarop de inspectie beoordeelt, scoorde de school een voldoende. 
Op twee terreinen scoorde De Schoof een goed, te weten:
Schoolklimaat (De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat)
Schoolveiligheid (Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen en leraren)
Er zijn aandachtspunten die zullen worden uitgewerkt en aangepakt.

De inspectie bevestigt het beeld dat ouders, leerlingen en teamleden in het tevredenheidsonderzoek van dit jaar uitspraken;
De Schoof is een fijne school, met aandacht voor iedere leerling.

Een resultaat waar wij als team trots op zijn.

Terug naar boven