Protestants Christelijke Basisschool De Schoof

Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonksveer

  • Wat zijn we trots op onze nieuwe natuurspeelplaats waar spelen een uitdaging is.
  • Om de zelfstandigheid te bevorderen zijn er buiten de groep werkplekken om zelfstandig aan het werk te gaan.
  • Spelend leren in een uitdagende omgeving.
  • We werken met moderne methodes die gedifferentieerd leren ondersteunen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door Corona maatregelen is in schooljaar 2019-2020 geen Eindtoets afgenomen.

Onze school kent een regelmatige instroom van leerlingen in de hoogste leerjaren, vaak met een specifieke leerachterstand.

De leerlingen hebben allemaal deelgenomen aan de landelijke eindtoets en hebben daar een score behaald die aansloot bij het vooraf door de school gegeven schooladvies.

Uit terugkoppeling van het Voortgezet Onderwijs blijkt, dat het gegeven schooladvies in bijna alle gevallen correct is.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij houden onze tussenresultaten nauwkeurig in de gaten. Dat doen we d.m.v. methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. 

Wij kijken daarbij naar de individuele resultaten.
Waar valt een kind uit of doet het kind het opvallend goed? Moet dit consequenties hebben voor ons onderwijs aan deze leerling? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?
Ook kijken wij naar de groeps - en schoolresultaten.
Hoe presteert de groep in zijn geheel? Hoe was dat voorgaande periode, of afgelopen schooljaar? Moet dit resultaat consequenties hebben voor ons onderwijs? En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?

De directeur en intern begeleider bekijken de tussentijdse resultaten en bespreken deze met elkaar en de leerkrachten.

Afgelopen schooljaar heeft het volgen van de resultaten o.a. geleid tot een nieuwe aanpak van begrijpend Lezen en het rekenen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt reeds voor de Eindtoets CITO met de leerling en de ouders besproken en wordt gegeven op basis van de achterliggende onderwijsperiode op onze school. Naast het schooladvies wordt er een genormeerde toets gehanteerd (Eindtoets CITO). Wij hanteren de Eindtoets om, achteraf, de advisering VO te onderbouwen.Wij monitoren de voortgang van de kinderen van onze school drie jaar op basis van de gegevens verkregen van het voortgezet onderwijs.

Uit rapportages van het VO blijkt dat de kinderen een betrouwbaar advies krijgen.

Gezien het geringe aantal schoolverlaters, kan een afwijkende score in ons geval één leerling zijn.

Alle kinderen op onze scholen bereiken de kerndoelen en in een later stadium zullen wij ons richten op de voorgeschreven referentiekaders.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor de goede sfeer op school; met elkaar dragen we zorg voor de omgeving en voor elkaar. Er wordt naar gestreefd dat de leerlingen de waarden en normen, die worden aangeleerd op school, vanuit innerlijke betrokkenheid belangrijk gaan vinden en verworven competenties gaan toepassen los van de omgeving of situatie (school, thuis, vriendengroep, etc.) waarin de leerlingen zich bevinden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilig
  • Samen
  • Succesvol

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 17 maart 2015 heeft de inspectie De Schoof bezocht tijdens een inspectiebezoek "nieuwe stijl", waarin naast de cognitieve ontwikkeling (de leervakken) ook de sociale ontwikkeling en veiligheid beoordeeld wordt.
De inspectie heeft uitgebreid gesproken met teamleden, de zorgcoördinator en de directie, maar ook met leerlingen en een vertegenwoordiging van ouders.  

Op alle onderdelen waarop de inspectie beoordeelt, scoorde de school een voldoende. 
Op twee terreinen scoorde De Schoof een goed, te weten:
Schoolklimaat (De school kent een ambitieus en stimulerend klimaat)
Schoolveiligheid (Schoolleiding en leraren waarborgen een veilige, respectvolle en betrokken omgeving voor leerlingen en leraren)
Er zijn aandachtspunten die zullen worden uitgewerkt en aangepakt.

De inspectie bevestigt het beeld dat ouders, leerlingen en teamleden in het tevredenheidsonderzoek van dit jaar uitspraken;
De Schoof is een fijne school, met aandacht voor iedere leerling.

Een resultaat waar wij als team trots op zijn.

Terug naar boven