bs de Wilsdonck

Rembrandtlaan 7 4941 ZA Raamsdonksveer

Schoolfoto van bs de Wilsdonck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Wilsdonck heeft een aantal flexpoolers in dienst voor kortdurende vervangingen. Hiernaast is het aangesloten bij Leswerk. Leswerk regelt voor diverse schoolbesturen in de regio West-Brabant de organisatie van korte en tijdelijke vacatures die ontstaan door ziekte en afwezigheid van personeel.

Mocht er vanuit leswerk geen geschikte kandidaat beschikbaar zijn, dan zijn er intern nog de verschillende opties:

-Een part-time leerkracht die extra wil werken

-De Leerkracht van een LIO-stagiaire in de betreffende groep plaatsen.

-Een ouder van de school met een onderwijsbevoegdheid voor de groep.       

-Overname door de onderwijsassistent, onder toezicht van een bevoegde leerkracht. Op school hebben we zelfstandig werkpakketten per groep klaar liggen, die dan aangeboden kunnen worden.        

-Daarnaast kunnen we denken aan een stagiair(e) die we, in incidentele gevallen, onder verantwoordelijkheid van de directie, voor een groep kunnen plaatsen.      

-De groep verdelen over andere groepen als dit redelijkerwijs mogelijk is.

Geeft het voorafgaande geen oplossing, dan zullen we de betreffende groep naar huis moeten sturen. Er is geen meldingsplicht meer om afwijkingen van het jaarrooster te melden bij de onderwijsinspectie. De inspectie gaat er wel van uit dat we onze uiterste best hebben gedaan om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen en de ouders voldoende hebben ingelicht. In principe zullen we dit de eerste dag niet kunnen doen, omdat we de ouders schriftelijk op de hoogte moeten stellen van de ontstane situatie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 werken we aan de hand van thema's . We gaan uit van spelend en ontdekkend leren. De leerkracht zorgt voor een uitdagende leeromgeving. De leerkracht observeert, speelt mee, geeft uitleg.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kinderen leren in groep 3 lezen met behulp van de nieuwste versie van de methode "Veilig Leren Lezen". Dit is de KIM-versie. Stap voor stap leren de kinderen letters lezen en schrijven. Binnen deze methode kan de leerstof op elk niveau aangepast worden.

Vanaf groep 4 wordt met "Taal Actief" gewerkt. Bij taal is er elk leerjaar ruim aandacht voor de vier taaldomeinen: woordenschat, spreken/luistern, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Bij spelling is er natuurlijk aandacht voor de juiste spellingswijze, maar ook voor het spellingsproces.: waarom wordt een woord zo gespeld?

Voor rekenen wordt de nieuwste versie van de methode "Wereld in getallen" gebruikt. Er zijn leerkrachtgebonden lessen, waar de leerkracht instructie geeft en differentieert op niveau en verwerking.

We werken vanaf groep 3 met de wereld oriëntatie-methode van Naut-Meander-Brandaan.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel staat de ondersteuningsdeskundigheid die de schools structureel zelf beschikbaar heeft. Ook de deskundigheid die de school van buiten de school beschikbaar heeft voor de leerlingen staat hierin vermeld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft ervaring met met het verzorgen van onderwijs aan kinderen met een auditieve beperking. Begeleid vanuit het betreffende regionale expertise centrum (Kentalis) en ondersteuning van een gespecialiseerde (externe) onderwijsassistente. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school biedt voor- en vroegschoolse educatie aan. We werken samen met de voorschool/kinderdagverblijf in de buurt van de school. We gebruiken daarbij Schatkist.

Er vindt een warme overdracht plaats, middels het observatie- en registratieformulier "KIJK". Daar waar nodig vinden er incidentele observaties plaats door teamleden van de Wilsdonck bij de organisaties die overdagen.

Terug naar boven