Brede School Kwintijn

Oude Molenweg 3 8101 EK Raalte

  • Onze gemeenschappelijke ruimte, de Kwint, waar we vieren, voorstellingen geven en Jeelo-presentaties houden.
  • We werken onderzoekend en ontdekkend in thema's. Dat levert betekenisvol en leuk leren op!
  • Boeken lezen...dat gaat makkelijk met een up to date collectie van de bieb op school.
  • Bij ons leer je niet alleen uit een boekje maar ook door echt te doen en te ervaren. Zo leer je beter en leuker.
  • We met en van elkaar. Zo leren we samenwerken en samen kom je verder!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden. De niveauverschillen zijn groot; er zijn theoretisch hoog presterende leerlingen, maar ook leerlingen die goed zijn in doen en uitstromen naar Vmbo BB. 

Deze diversiteit is ook terug te zien in onze eindtoetsscore.

Voor ons onderwijs betekent dit dat het erg belangrijk is om te differentiëren in ons onderwijsaanbod. Op deze manier kan passend onderwijs aan alle leerlingen geboden worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van onze leerlingen is zeer divers. De kinderen stromen uit naar alle vormen van voortgezet onderwijs.

Ons onderwijsaanbod is dan ook gedifferentieerd. Wij realiseren een passend aanbod voor kinderen die meer aan kunnen, maar ook voor kinderen die ondersteuning nodig hebben. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Brede School Kwintijn is in 2018-2019 voor het laatst bezocht door de Inspectie van het onderwijs. Zij keken naar de resultaten van het onderwijs in groep 1 en 2. Dit was op orde.

In 2019-2020 heeft de inspectie alle scholen van stichting de Mare beoordeeld. Het onderwijs van de Mare is als voldoende beoordeeld.


Terug naar boven