Basisschool met de Bijbel Diermen

Nijkerkerstraat 97 3882 PE Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Diermen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school kent ieder jaar weinig leerlingen die de eindtoets maken. Daardoor zijn de getallen niet representatief. Wij beoordelen de resultaten altijd individueel, de resultaten moeten voor ons passend zijn bij het kind.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Elk kind maakt vanaf groep 1 tot en met groep 8 een enorme ontwikkeling door. Er zijn veel omstandigheden die daarbij een rol spelen. Eén daarvan is dat een kind zich prettig en veilig voelt. Als school willen we weten hoe een kind zich ontwikkelt en wat hij/zij nodig heeft. De gegevens van observaties en toetsen kunnen ons daarbij helpen. Er zijn verschillende soorten toetsen, zoals:

• Toetsen die bij de methodes horen.

• De CITO Leerling In Beeld toetsen die halverwege het jaar en aan het eind van het jaar worden gemaakt en methode onafhankelijk zijn.

• Invullijsten om de sociaalemotionele ontwikkeling te volgen. Bij het beoordelen van de resultaten houden we er rekening mee dat een kind bijv. faalangstig is, of dat er andere omstandigheden kunnen zijn waardoor het minder scoort. Bij jonge kinderen is dit soms moeilijk te herkennen. Het is goed dat ouders belangrijke informatie over hun kind aan school doorgeven. Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan.

Een kind valt op wanneer het niet goed scoort op leerresultaten of moeilijk gedrag vertoont. De leerkracht zoekt naar oorzaken en kijkt of er kortdurende hulp gegeven kan worden, waardoor het probleem wordt opgelost. Deze hulp wordt tijdens de lessen gegeven, bijv. door het geven van extra instructie. Door methodetoetsen en/of observaties wordt gekeken of deze hulp voldoende geweest is. Blijkt tijdens de hulpperiode dat een kind te weinig vorderingen maakt, dan gaan we zoeken naar diepere oorzaken. De leerkracht gaat met ouders (en kind) in gesprek. Indien nodig wordt de hulp van de IB’er ingeroepen.

Naar aanleiding van de gesprekken wordt een hulpplan gemaakt. Hierin geven we aan welke hulp op school geboden wordt en wat de ouders kunnen betekenen. Een goede samenwerking tussen ouders en leerkrachten is erg belangrijk. Ook staat in dit plan hoe lang deze hulp wordt verleend en hoe vaak.

Kleuters

Om de ontwikkeling van de kleuters in groep 1 en 2 te volgen wordt gewerkt met de leerlijnen van Parnassys. Op deze wijze kunnen de leerlingen als groep én individueel gevolgd worden. Afhankelijk van het verloop van de ontwikkeling wordt het onderwijsaanbod zoveel mogelijk afgestemd. Als de resultaten tegenvallen of boven verwachting zijn, worden zoveel als mogelijk preventieve maatregelengenomen die aansluiten bij de ontwikkeling van het kind.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 van de basisschool krijgt elke leerling een advies over het type voortgezet onderwijs dat past bij zijn of haar niveau. We kijken hierbij niet alleen naar leerprestaties, maar ook naar de aanleg en ontwikkeling op de basisschool en naar de totale werkhouding. In groep 8 wordt een definitief advies vastgesteld. Dit moet voordat de doorstroomtoets gemaakt wordt. Dit bespreken we met ouders en leerling tijdens verwijsgesprekken.

Op basis van het schooladvies kan de leerling worden aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs. Het schooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport dat wordt opgesteld wanneer een leerling naar een andere school gaat. De doorstroomtoets voor leerlingen van groep 8 wordt in principe afgenomen voor de voorjaarsvakantie. Dus na het opstellen van het schooladvies. Deze eindtoets meet vooral kennis en vaardigheden en dient als een tweede objectieve gegeven bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Alleen voor leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan, heeft de eindtoets geen functie van een tweede objectief gegeven.

Als het advies van de doorstroomtoets afwijkt van ons advies zullen wij het schooladvies heroverwegen. Wij betrekken uiteraard u daarbij. Uiteindelijk beslist de school, gemotiveerd, om het schooladvies al dan niet bij te stellen.

Wij kunnen de keuze maken voor een enkelvoudig schooladvies voor 1 schoolsoort, bijvoorbeeld een advies voor HAVO. Het is ook mogelijk dat wij een meervoudig of dubbel advies geven. Bijvoorbeeld een advies voor VMBO-TL/HAVO. Het bevoegd gezag van de middelbare school moet de beslissing over toelating van uw zoon of dochter baseren op het schooladvies. Het is niet toegestaan om de toelating alsnog afhankelijk te stellen van de eindtoets. Als het schooladvies voor uw zoon of dochter in samenspraak met u wordt bijgesteld, wordt de school voor Voortgezet Onderwijs hierover door ons geïnformeerd. Alle scholen voor Voortgezet Onderwijs mogen gegevens opvragen bij de basisschool, maar die zijn niet leidend voor de toelating. Er mogen Onderwijs op welke momenten er eventueel wel aanvullend onderzoek ingevuld kan worden. Het kan zijn dat u het niet eens bent met het schooladvies. U gaat vervolgens in gesprek met de leerkracht en/of de IB-er en/of de directeur van de school. Als de uitkomst van de gesprekken vanuit uw perspectief niet het gewenste resultaat hebben of er onvrede is over de wijze waarop deze gesprekkenzijn gevoerd, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de schoolvereniging. Zie hiervoor de schoolgids, waar de naam/namen van deze personen is/zijn vermeld. Als deze gesprekken ook niet tot een gewenst resultaat leiden en de onvrede blijft bestaan over de gesprekken en de inhoud daarvan, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school en schoolvereniging. De naam en contactgegevens van de klachtencommissie staan ook vermeld in de schoolgids. De interne vertrouwenspersoon is, op verzoek ook beschikbaar om u hierin daar waar gewenst en mogelijk ook te ondersteunen.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp voor onze school. 

We gaan uit van de christelijke waarden: God liefhebben, de ander liefhebben en jezelf liefhebben. Van hieruit leren wij op een fijne en goede manier met elkaar omgaan en samenwerken. We hebben oog en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van ieder kind.

Sociale veiligheid is voor ons sterk verbonden aan het pedagogisch klimaat. We leren kinderen proactief gewenst gedrag aan. Dit doen we door het voor te leven en te benoemen. We maken hierbij onder andere gebruik van onze methode voor sociaal emotioneel leren 'Kwink'.

Binnen de groepen is er voortdurend aandacht voor groepsvorming. Als school treden wij streng op tegen pestgedrag. Hierbij is het van belang om samen te werken met ouders. Helaas merken wij als school niet altijd wat speelt en vragen u dan ook dingend op school te melden als u signalen van pestgedrag oppikt. Ouders/verzorgers zullen altijd in dit proces worden betrokken.

Jaarlijks worden de kinderen ook bevraagd op hun leer- en leefklimaat, sociale vaardigheden en veiligheidsbeleving op school. Dit gebeurt door de leerlingvragenlijst van CITO LIB en kindgesprekken. Ouders ontvangen twee keer per jaar een vragenlijst, waarin ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling van hun kind. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • God liefhebben
  • De ander liefhebben
  • Jezelf liefhebben

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven