Basisschool met de Bijbel Diermen

Nijkerkerstraat 97 3882 PE Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Diermen

Het team

Toelichting van de school

In elke groep is een leerkracht en en onderwijsassistent/leraarondersteuner aanwezig.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht afwezig is in verband met verlof, wordt dit in eerste instantie, indien mogelijk, door de duo collega ingevuld. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt gekeken of er een andere leerkracht binnen het team beschikbaar is. Wanneer het niet door de collega's van de school kan worden opgelost, wordt iemand van buiten de school gezocht. Hiervoor gebruiken wij 'Invallers Online'. Wij zetten ook onze eigen onderwijsassistenten/lerarenondersteuners in. In een uiterste geval zijn de leerlingen vrij.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onderwijs op maat

Op Basisschool met de Bijbel Diermen leren de kinderen op het niveau dat aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling, dat betekent dat we het kind steeds aanspreken op het niveau dat net buiten het bereik ligt wat ze op eigen kracht kunnen bereiken. Wat een kind zelfstandig kan, is de actuele ontwikkeling. Waar een kind hulp bij nodig heeft, is de naaste ontwikkeling.

In iedere groep is een leerkracht en onderwijsassistente of lerarenondersteuner aanwezig.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit ParnasSys. Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden. Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan de motoriek, taal- en rekenontwikkeling, spel en sociaal emotionele vorming. Elk blok (6-8 weken) staat een thema centraal. Aan begin van elke periode wordt het thema ingericht. Gedurende de weken daarna wordt het thema met de leerlingen verder vorm gegeven om zo goedmogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de leerlingen. We gebruiken hiervoor 'hoeken'. Hierbij maken we niet alleen gebruik van het klaslokaal, maar ook van de gang dat hier volledig op wordt ingericht, zodat leerlingen worden gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling d.m.v. verschillende materialen en activiteiten.

De groepen 1 en 2 hebben een half jaar lang een uur bewegingsonderwijs op school Steenenkamer. Dit is de tijdens de zwemtijd van groep 3/4, dan kan groep 1/2 met de bus mee. Na dit half jaar rijdt er geen bus meer. Daarnaast besteden wij op school tijd en aandacht aan de motoriekdoelen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtenden besteden we de leertijd aan de kernvakken. We maken hierbij o.a. gebruik van 'Snappet’, een digitaal verwerkingsprogramma van verschillende lesmethoden. Alle kinderen krijgen instructie van de leerkracht. De leerkracht houdt d.m.v. een dashboard overzicht en ziet direct welke kinderen extra hulp nodig hebben. Ook werken de kinderen met een weektaak. Hierop staan taken die afgestemd zijn op hun ontwikkeling. In de middagen wordt thematisch gewerkt aan de zaakvakken en is er ruimte voor de creatieve vakken.

Voor de groepen 5-8 is er 1x per week een blokuur gym. De groepen 3 en 4 hebben gedurende een half jaar een uur 'nat bewegingsonderwijs', dit is de zwemles in Bosbad Putten. Daarnaast hebben zij een uur bewegingsonderwijs in de gymzaal.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school willen we alle kinderen een plek bieden. Belangrijk hierbij is dat het goed is voor het kind, voor de groep en voor de leerkracht. Wanneer u uw kind wilt aanmelden, zullen we gezamenlijk kijken of school Diermen de juiste school is voor uw kind. Door de organisatie van ons onderwijs, kunnen wij kinderen op verschillende niveaus bieden wat zij nodig hebben. Het uitgangspunt is hierbij altijd de ontwikkeling van het kind. 

Wij kunnen extra ondersteuning bieden aan kinderen met:

  • taal- spraakproblematiek
  • ASS
  • leerachterstand
  • leervoorsprong

De school beslist na een grondige analyse of een leerling geplaatst kan worden.

Leerlingen met een eigen leerlijn of een arrangement geven we extra ondersteuning. De extra ondersteuning wordt in principe in de groep door de leerkracht of onderwijsassistent verzorgd. Incidenteel zal dit buiten de groep plaatsvinden. 

Binnen onze schoolvereniging is een orthopedagoog aanwezig.

Passend onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. In 2014 is, door de wet passend onderwijs, met scholen en overheid afgesproken dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool gaan, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit om de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van een kind bepalend te laten zijn, niet de beperkingen. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba.

Ondersteuningsprofiel (SOP)

Onze school levert basisondersteuning en daarnaast extra ondersteuning. Wij kunnen leerlingen die dat nodig hebben de volgende extra ondersteuning geven :

• Dyslexie : De school heeft een aanpak voor kinderen die (mogelijk) dyslexie hebben. Voor de zwakke spellers kunnen we het voortraject verzorgen voor een dyslexie-onderzoek. Bij aangetoonde dyslexie geven we de Spellingshulp die aangereikt wordt door de behandelaar, buiten de klas.

• Dyscalculie : we werken volgens het Protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). We voeren Klein-Rekenonderzoeken uit bij zwakke rekenaars en kunnen zo nodig door externen verder rekenonderzoek laten doen.

• Aanpak voor kinderen die minder begaafd zijn : de kinderen die niet mee kunnen komen met de reguliere stof van de groep (die op verschillende niveaus in de groep wordt aangeboden) werken soms met een eigen leerlijn. Dit houdt in dat er een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld, met daarin de doelen voor de komende periode. Zij krijgen onderwijs op hun eigen niveau of worden soms gekoppeld aan een lagere groep.

• Aanpak voor kinderen die meer begaafd zijn : deze kinderen krijgen aangepaste stof bij verschillende schoolvakken, met meer uitdaging. Dit betekent niet dat ze vooruit gaan werken, maar dat de stof verrijkt wordt. Voor leerlingen die we op deze manier nog niet voldoende uitdaging kunnen bieden, kunnen we een aanvraag doen bij de bovenschoolse Plusklas. Aan de hand van verschillende factoren wordt dan gekeken of de leerling in aanmerking komt voor een dagdeel of dag op de Plusklas.

• Binnen CNS Putten is er een gemeenschappelijke voorziening voor nieuwkomers met een taalachterstand vanwege hun herkomst.

• Binnen CNS Putten wordt er een klusklas opgezet voor kinderen die talenten hebben om met de handen te werken. In het schooljaar 2022-2023 wordt dit verder uitgewerkt.

• Binnen CNS Putten is er een plusklas aanwezig.

Ondersteuning

Meestal kan de ondersteuning door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er zelf niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega's of de internbegeleider. Zo nodig wordt de leerling uitgebreid besproken door de leerkracht en intern begeleider. Er kan daarna een onderzoek of observatie door de intern begeleider plaatsvinden met daarbij adviezen over hoe om te gaan met de problematiek. Als dit onvoldoende helpt, wordt er contact opgenomen met (een deel van) het kernteam van het Samenwerkingsverband. Hierin zitten buiten de internbegeleider een gedragswetenschapper, de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker. In dit kernteam wordt in samenspraak met de ouders bepaald, welke ondersteuning een leerling nodig heeft en waar deze het beste plaats kan vinden. Het samenwerkingsverband kan een korte interventie doen, dat betekent dat er een deskundige op het gebied van de problematiek meekomt kijken en werken en zo de leerkracht begeleid met de aanpak. Dit kan verlengd worden (Extra ondersteuning) en uitgebreid worden (Extra ondersteuning Plus, d.w.z. extra handen in de klas d.m.v. een onderwijsassistent, die de leerling begeleidt).

CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Als er specialistische hulp nodig is voor thuis, wordt het CJG ingeschakeld. Soms wordt dit opgestart door het kernteam (de schoolverpleegkundige en de schoolmaatschappelijk werker zijn namelijk onderdeel van het CJG), maar verder is het de bedoeling dat ouders contact op nemen met hun hulpvraag bij het CJG. Deze verwijst dan naar een instantie voor passende hulp.

Ouderbetrokkenheid

Onze school vindt het belangrijk bij de ondersteuning van leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang van uw kind is het wel nodig. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulpnodig is, is het uiteraard belangrijk om contact op te nemen met school. School en ouders hebben samen de verantwoordelijkheid om het beste te zoeken voor uw kind.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We werken met onderwijsassistenten die extra begeleiding geven aan de kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Ook maken we sinds 2022-2023 een uitgebreide groeps- en leerlinganalyse, zodat we nog beter weten wat welk kind nodig heeft om verder te groeien. Verder zetten we in de onderbouw een interventieprogramma in om mogelijke risicoleerlingen bij lezen al vroeg een interventie te bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen onze school is er een dependance van de peuterspeelzaal 'Het Zwaluwnest'. Deze is ook onderdeel van CNS Putten. Op dinsdag- en donderdagochtend komen daar een aantal kinderen met hun leidsters bij elkaar.

Daarnaast kiezen ouders een eigen kinderopvang.

Terug naar boven