Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Verzetslaan 17 3882 HH Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 7 maken de leerlingen de entreetoets van Cito. Deze uitslag wordt aan de ouders meegedeeld. De toets heeft een signaalfunctie voor de toekomstige schoolkeuze, maar geeft ook aan welke onderdelen in groep 8 nog extra aandacht nodig hebben. In groep 8 maken de kinderen de Eindtoets Basisonderwijs van Cito.  De uitslag van de Entreetoets uit groep 7 en de andere toetsen die afgenomen worden leiden tot een schooladvies dat voor 1 maart schriftelijk aan de ouders wordt verstrekt om een verantwoorde keuze voor het voortgezet onderwijs te maken. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen, wordt gebruik gemaakt van een observatie – en toets systeem, het zogenaamde leerlingvolgsysteem (LVS). Wij volgen een kind zowel op het gebied van de leervorderingen als op sociaal-emotioneel vlak. In een toetskalender staat vast welke toetsen moeten worden afgenomen en wanneer. Als de ontwikkeling van een kind lijkt te stagneren, bieden we hulp.

We hechten veel waarde aan preventieve zorg. We houden rekening met verschillen tussen kinderen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Kinderen die de basisstof gemakkelijk vinden, krijgen extra opdrachten.
In de groepen 1 en 2 gebruiken wij de Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys om de ontwikkeling van de kleuters te volgen.
In de groepen 3 t/m 8 wordt het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. We leggen de vorderingen vast van het technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de taalontwikkeling. Daarnaast volgen we de sociaal-emotionele ontwikkeling m.b.v. de vragenlijsten sociale veiligheid (m.b.v. het toetsinstrument ‘Zien’). Dit geeft informatie over de positie die een kind in de groep heeft. Al deze gegevens bieden informatie over het verloop van de ontwikkeling en geven aanwijzingen op welke onderdelen een aangepast onderwijsaanbod nodig is. De verzamelde gegevens geven zicht op de aandachtspunten voor verdere ontwikkeling. Wanneer dat nodig is, ontvangt het kind extra zorg. U wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Na acht jaar basisonderwijs kunnen de kinderen de basisschool verlaten. Aan het begin van groep acht is er een informatieavond die onder andere over de schoolkeuze gaat. In november is de jaarlijkse scholenmarkt op een avond in Putten. U kunt als ouders/verzorgers met uw kind deze scholenmarkt bezoeken. Bij de schoolkeuze gaan we uit van de belangstelling van het kind en de wens van de ouders. Wat de mogelijkheden zijn, wordt mede bepaald door wat uw kind kan. We maken gebruik van het opgebouwde leerlingendossier waaronder het leerlingvolgsysteem. Het schooleindonderzoek van Cito wordt afgenomen in groep 8 en jaarlijks worden Cito-toetsen afgenomen voor verschillende vakgebieden. Zo proberen we samen een totaalbeeld van uw kind te krijgen en u te adviseren over de schoolkeuze. We gaan met de leerlingen kijken op scholen, daarnaast kunt u zelf scholen bezoeken.

Advies
Elk jaar is het tijdens de periode van het Schooleindonderzoek weer spannend hoe de kinderen zich hebben ontwikkeld en welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen gaan volgen. Dat zou iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de school. Daar zijn we voorzichtig mee. De leerkracht van groep 8 overlegt samen met het zorgteam over het advies. Het gaat om meer dan ‘goed kunnen leren’. De werkhouding en persoonlijke kenmerken van kinderen zijn ook belangrijk. We willen ook graag weten of ons advies klopt. Na een jaar vragen we waar de leerling terecht is gekomen en hoe het dan gaat. Elk jaar is er overleg met de brugklasmentor over de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. We bespreken dan ook de leerlingen die er al zitten.

In groep 8 worden de resultaten van het schooleindonderzoek individueel besproken met de ouders/verzorgers en het kind en brengt school een advies uit.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven