Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Verzetslaan 17 3882 HH Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Het team

Toelichting van de school

Directie

De eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken en het onderwijs op school ligt bij de directeur, dhr. B.H.A. van Vliet. Hij onderhoudt contacten met bestuur, bovenschools management, ouders, medezeggenschapsraad, oudercommissie, inspectie en het voortgezet onderwijs.

Managementteam / Zorgteam

Het Management/Zorgteam (MT/ZT) wordt gevormd door de directie, juf Willemsen (bouwcoördinator voor de groepen 1 t/m 4), juf Van Kolthoorn (bouwcoördinator voor de groepen 5 t/m 8), juf Schaap (Intern Begeleider voor de groepen 1,2 en 5 t/m 8) en juf Sterk (Intern Begeleider voor de groepen 3 en 4).  

Leerkrachten

De leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de klas. Er werken fulltime leerkrachten en parttime leerkrachten op De Schuilplaats. Door de flexibilisering van de arbeidstijdenwet is het mogelijk dat er twee leerkrachten in een groep komen. We streven naar maximaal twee leerkrachten per groep. Ieder jaar moet dat opnieuw bekeken worden.  Voor het schooljaar 2021-2022 is de volgende groepsindeling als volgt:  

 • 1A Juf Willemsen / Juf van Wakeren
 • 1B Juf Timmer / Juf Beekman
 • 2A Juf van de Kolk / Juf de Bruijn  
 • 2B Juf Jallow / Juf Gerritsen
 • 3A Juf Goedhart / Juf Sterk
 • 3B Juf Lubbertsen / Juf Lammers
 • 4A Juf Stoffer
 • 4B Juf Van Hierden / Juf Jansen
 • 5A Juf Doppenberg / Juf Van de Langemheen
 • 5B Juf Lof / Juf Van Emous
 • 6A Juf Post / Juf Kok
 • 6B Juf Drost
 • 7A Juf Bronkhorst
 • 7B  Juf Koorevaar
 • 8A Juf Schuiteman
 • 8B Juf Huissoon / Juf Koudijs

 RT’er

De mogelijkheden van specifieke hulp in de groep zijn soms beperkt. Om invulling te geven aan extra hulp gaat de RT-er planmatig aan de slag, 1 op 1 of in kleine groepen. Winny Almekinders is bij ons de RT’er. De leerkracht, RT’er en IB’er kijken gezamenlijk welke ondersteuning gewenst is. Na afloop van een periode vindt de evaluatie plaats van de geboden hulp. Vervolgens is er terugkoppeling naar de ouders. De RT-taken kunnen door verschillende leraren worden uitgevoerd.  

Onderwijsassistenten

De onderwijsassistenten (juf Van den Hoek, juf Bonhof en juf Van Wechem) bieden ondersteuning aan leerkrachten in het kader van werkdrukverlaging en begeleiding aan leerlingen.   Coördinator informatie- en communicatietechnologie (ICT-er) De ICT’er, juf M. Bronkhorst, ziet toe op het gebruik van de computers in het onderwijs. Zij schaft in overleg met de directie apparatuur aan, draagt zorg voor de installatie van software en zij stimuleert de andere leraren om gebruik te maken van de mogelijkheden, die er zijn op dit gebied. Verder is zij een vraagbaak en probeert eventuele problemen op te lossen.  

Interne Coördinator Cultuureducatie (ICC’er)

De ICC’er zorgt ervoor dat cultuureducatie op de kaart van de school komt te staan. Onze ICC’er is juf Lof. Zij initieert, inspireert en coördineert het cultuurbeleid van de school.  

Intern Begeleider (IB’er)

Om de leerlingenzorg op onze school te coördineren zijn twee coördinatoren voor de leerlingenzorg aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur. De IB’er draagt zorg voor de orthotheek, adviseert bij het opstellen van handelingsplannen, maakt de toetskalender, controleert de uitvoering hiervan en bespreekt vooral met de leraren welke kinderen extra zorg nodig hebben en hoe zij het beste begeleid kunnen worden. Zij overlegt hierover met collega's van andere scholen, met de vertegenwoordiger van het speciaal onderwijs en met de schoolbegeleidingsdienst. De IB’er onderhoudt de externe contacten als het gaat om leerlingenzorg. Hierbij kunt ook denken aan het schoolmaatschappelijk werk en de participatie in diverse overlegstructuren op lokaal en regionaal niveau. Juf Schaap voert deze taken uit voor de groepen 1 t/m 2 en 5 t/m 8 en juf Sterk voor de groepen 3 t/m 4.  

Leraren In Opleiding

De LIO-stage (Leraar–In-Opleiding) is een langdurige stage voor een afstuderende student van de Pabo.  In deze periode functioneert de student als zelfstandige leraar van een klas. Daarmee vormt de afstudeerstage de afsluiting van de beroepsvoorbereiding. De student krijgt daarbij begeleiding van de leraar en docenten van de Pabo of de ICO. De student is in grote mate verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs aan een vaste groep kinderen. Daarnaast neemt de student deel in de organisatie van de school, zoals teamvergaderingen en ouderavonden. LIO’ers moeten solliciteren naar een beschikbare opleidingsplek. Het sollicitatiegesprek wordt gevoerd in aanwezigheid van directie, bovenschools management en een teamafgevaardigde. Leraren In Opleiding krijgen binnen onze vereniging een vaste vergoeding uitbetaald en maken geen onderdeel uit van het formatieplan.   Stagiaires Jaarlijks zijn er meerdere stagiaires die vanuit de opleiding praktijkervaring opdoen. Zij komen met name van de Christelijke Hogeschool te Ede (PABO). Ter ondersteuning van de leraar worden m.n. in de onderbouw ook stagiaires ingezet van opleidingen voor onderwijsassistenten (Landstede en ROC ASA).  

Interne Coach Onderwijs (ICO) en BOC

Binnen onze vereniging wordt gewerkt met interne coaches, die de studenten van de Pabo begeleiden in hun stage. De ICO is het centrale aanspreekpunt van studenten en voert overleg met studenten en mentoren ten aanzien van praktijkvragen, leerdoelen, competenties en opdrachten. De ICO is medeverantwoordelijk voor de beoordeling van de studenten en is aanspreekpunt voor mentoren. De ICO voert klassenbezoeken uit en onderhoudt de contacten met de opleiding. Juf Doppenberg is de ICO-er binnen de school. Naast ICO is Juf Doppenberg ook BOC, bovenschools opleidingscoördinator. Zij voert overleg met alle ICO’s binnen de vereniging en houdt contact met de opleidingsinstantie over de stageplaatsen en de plaatsing van studenten.  

Erkend leerbedrijf

De Schuilplaats is een gecertificeerde BAS-school (zie 2.1) en een erkend leerbedrijf voor studenten van de Christelijke Hogeschool (PABO) te Ede en voor opleidingen van verschillende ROC ’s

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Lesuitval
Als er een leerkracht ziek of afwezig is, hanteren we de invallerspoule die door ons bestuur wordt samengesteld. We zullen alles in het werk stellen om lesuitval tegen te gaan. Mocht onverhoopt geen vervanger/invaller te vinden zijn, dan zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. We gebruiken daarvoor de telefooncirkel. Aan het begin van het schooljaar wordt er per groep een lijst met telefoonnummers meegegeven aan uw kind. Het is de bedoeling dat u bij ziekte van een leerkracht de volgende op de lijst belt. Mocht de volgende ouder niet bereikbaar zijn, wilt u dan de daaropvolgende ouder bellen? Mocht u problemen hebben met het vermelden van uw telefoonnummer op de telefooncirkel, dan kunt u dit aangeven tot één week na het ontvangen van deze schoolgids.
Er is altijd de mogelijkheid om in individuele gevallen een passende oplossing te vinden. Neemt u dan contact op met school.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerstofjaargroepen
De kinderen worden verdeeld in zogenaamde leerstofjaargroepen met aandacht voor het individuele kind. Dat wil zeggen dat kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in een jaar tijd een bepaalde hoeveelheid leerstof op niveau van de betreffende groep aangeboden krijgen. Verder wordt er binnen de groep aandacht besteed aan leerlingen met extra instructiebehoefte en aan leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. 

Groepsgrootte
De gemiddelde groepsgrootte ligt op ongeveer 25 kinderen per groep. We streven naar een evenwichtige groepsgrootte. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid kinderen van dezelfde leeftijd en de afwegingen bij het vormen van combinatiegroepen.

Groepsindeling
Ieder schooljaar stelt het managementteam (MT) in overleg met het team de groepsindeling. De medezeggenschapsraad (MR) wordt hierover geïnformeerd en heeft instemmingsrecht ten aanzien van de formatie.

Teldatum per 1-10-2019
Op de officiële teldatum van 1 oktober 2019 waren er 345 leerlingen op school ingeschreven. Het aantal groepen dat we hierdoor kunnen inzetten in het schooljaar 2020-2021 is veertien, waarbij halverwege het jaar een instroomgroep start.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleutergroepen spelen, leren en werken volgens de principes van het ‘Spelend Leren’ a.d.h.v. de doelen van de Leerlijnen Jonge Kind van Parnassys waarbij we de ontwikkeling van de kleuters observeren en registreren. De doelen en activiteiten worden aangeboden tijdens thema’s die steeds enkele weken duren. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn tijdens kringmomenten en het speel-werken bezig met taal, rekenen, muziek, voorbereidend schrijven, godsdienstige ontwikkeling, motorische ontwikkeling, Engels en wereldoriëntatie.

Op deze wijze vindt een goede voorbereiding op groep 3 plaats met betrekking tot lezen, rekenen, schrijven en taal. Zo wordt bijvoorbeeld de methode 'Schrijfdans' gebruikt bij het voorbereidend schrijfonderwijs. Keuters krijgen ook veel ruimte en tijd om te spelen tijdens buitenspel en tijdens de gymlessen in ons speellokaal. Gymschoenen hiervoor bewaren wij gedurende het schooljaar in de klas.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vakgebieden

Godsdienstige vorming

De Schuilplaats is een Christelijke basisschool. Dit komt behalve in gedrag en omgangsvormen ook tot uitdrukking in het godsdienstonderwijs en de keuze van de leermiddelen die gebruikt worden. Elke dag wordt geopend en afgesloten met het zingen van liederen en gebed. Bij het zingen van de liederen wordt dagelijks aandacht besteed aan de psalm van de week. In de onderbouwgroepen leren de kinderen op maandagmorgen een psalm of Bijbels lied aan.  

Vanaf groep 5 wordt op maandagmorgen de nieuwe psalm van d

e week besproken en aangeleerd en de vorige psalm verwerkt.  Uw kind mag de psalm van de week ook thuis in de nieuwe psalmberijming leren. Op andere ochtenden wordt volgens een vast rooster verteld uit de Bijbel. Uiteraard besteden we elk leerjaar extra aandacht aan de Christelijke feestdagen. Aan het godsdienstonderwijs besteden we iedere dag een half uur.

Leesonderwijs
Na het voorbereidende werk in de kleutergroepen wordt er in groep 3 officieel een start gemaakt met het leren lezen. We werken met de nieuwste methode ‘Veilig Leren Lezen’. Deze wordt alleen in groep 3 gebruikt voor het leesonderwijs en taalonderwijs.

Voor het Technisch Lezen in de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de methode ‘Estafette’. Een paar keer per jaar worden de leerlingen getest en bij een passend leesniveau ingedeeld d.m.v. de CITO Leestempotoets en de AVI-toets. Voor Begrijpend Lezen gebruiken we ook de methode ‘Estafette’. Begrijpend Lezen gebruiken we ook bij alle zaakvakken. Lezen is natuurlijk veel meer dan alleen Technisch en Begrijpend Lezen. Om het plezier in lezen te stimuleren heeft elke klas een klassenbibliotheek. In de bovenbouw houden de kinderen een soort spreekbeurt waarin ze een boek moeten bespreken: de boekbespreking.

Nederlandse taal
Onze taalmethode voor de groepen 4 t/m 8 is Taal Actief. Binnen deze methode wordt zowel Taal als Spelling aangeboden. Daarnaast oefenen we op de computer/Chromebook met woordenschat. Na elk thema worden de aangeboden doelen en categorieën getoetst.

Schrijven
Bij het schrijfonderwijs gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’. Het voorbereidend schrijfonderwijs krijgt aandacht in de groepen 1 en 2 middels o.a. de methode ‘Schrijfdans’. Het structureel schrijfonderwijs begint in groep 3 en loopt door tot en met groep 8.

Engels
In de groepen 1 t/m 8 wordt Engels gegeven aan de hand van de methode ‘Take it easy’. In deze methode staan de communicatieve vaardigheden centraal. De grammatica wordt spelenderwijs aangeboden en staat in dienst van de taalvaardigheid. De kinderen zijn op allerlei manieren bezig met Engels door samen te spreken, luisteren, lezen, schrijven, strips, woordspelletjes, rollenspelen en liedjes.

Rekenen enWiskunde
Bij het rekenonderwijs werken we volgens de methode ‘Pluspunt’. Naast de methode wordt ‘Met Sprongen Vooruit’ ingezet. Een doorlopende leerlijn per jaargroep waarbij kinderen spelenderwijs de doelen inoefenen en automatiseren.

Wereldoriëntatie, 21e -eeuwse vaardigheden en burgerschap
In het afgelopen jaar hebben we een nieuwe zaakvakkenmethode gekozen: Naut Meander Brandaan. In deze methode komen de vakgebieden geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geïntegreerd aan bod. Dit biedt mogelijkheden tot thematisch werken waarbij het gebruik van coöperatieve werkvormen gestimuleerd wordt.

Daarnaast heeft deze methode een leerlijn 21e-eeuwse vaardigheden. Dit zijn de vaardigheden waarvan wordt geacht dat alle mensen die nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij van nu en morgen. Deze vaardigheden raken het hele onderwijs, maar zijn bij uitstek toepasbaar en leerbaar binnen de zaakvakken.

Ook aan burgerschap wordt aandacht besteed door Naut Meander Brandaan. Het is belangrijk dat kinderen via de zaakvaklessen kennismaken met een breed perspectief dat hun eigen perspectief overstijgt. Kinderen ontwikkelen daarom ook inzichten en attitudes die passen bij mondiaal denken en bijdragen aan de vorming van mondige en verantwoordelijke burgers. De eigen identiteit van de kinderen speelt hierin een belangrijke rol. Er wordt uitgegaan van de drie domeinen: democratie, participatie en identiteit, die zijn uitgewerkt in de kerndoelen onder de noemer 'Actief burgerschap en sociale integratie' en de canon wereldburgerschap.  

ICT onderwijs
Binnen het onderwijs neemt ICT een steeds belangrijkere plaats in. Op de Schuilplaats kiezen we voor een mix tussen gedigitaliseerde en schrijvende verwerking van de verschillende vakken. De basisvakken (rekenen taal en spelling) verwerken we schrijven. Bij de andere vakken wordt de invloed van ICT steeds groter en beter toepasbaar in het onderwijs. Ook enkele van de 21e-eeuwse vaardigheden zijn gericht op ICT. Het is belangrijk om leerlingen hierin vaardig te maken.

Inzet devices
Op onze school geven we structureel aandacht aan het gebruik van ICT met behulp van verschillende devices (pc/tablet/Chromebook). Bij de kleuters werken we met apps op de IPad om de onderwijsinhoud te ondersteunen en te verrijken. In groep 3 is er vooral veel aandacht voor het leesonderwijs en de basisvaardigheden van rekenen. Vanaf groep 4 worden de devices breder ingezet. Enerzijds om de doelen van het onderwijs te ondersteunen en anderzijds om het onderwijs te verrijken.  

Basisvaardigheden
De basisvaardigheden op het gebied van Word/PowerPoint worden vooral zelf-ontdekkend aangeboden. Dit gebeurt op het moment dat van leerlingen wordt gevraagd deze vaardigheden in te zetten voor bijvoorbeeld een werkstuk of een spreekbeurt. 

Mediawijsheid
Met behulp van lessen voor mediawijsheid willen we de leerlingen meer bewust maken van de plaats van media in onze maatschappij en een goede manier van het gebruiken hiervan. We volgen momenteel de methode van nationaal media paspoort. 

Sociaal emotionele vorming
Een school heeft niet alleen de opdracht kinderen wat te leren op het gebied van kennis en vaardigheden. We hebben ook de taak kinderen te leren met elkaar om te gaan en de gevoelens van kinderen verder te ontwikkelen. We proberen altijd te werken aan een goede sfeer op school en in de klas. Dat doen we door duidelijkheid te scheppen in wat mag en niet mag, maar dat doen we ook door met kinderen over hun gedrag, het gedrag van anderen, hun gevoelens en de gevoelens van anderen te praten.

We gebruiken hierbij de methode ‘Leefstijl’. In iedere groep wordt ook gewerkt met de eerder genoemde methode ‘Grip op de groep’ om het functioneren als groep te optimaliseren d.m.v. introductieactiviteiten, samenwerkingsspelletjes enz.). Zo ontstaat er een sfeer op school waarbij het gewoon is om over het omgaan met elkaar te praten. Het gaat niet alleen over het omgaan met anderen, maar ook over het begeleiden van de eigen ontwikkeling en het eigen ik. Soms zijn er op het gebied van het omgaan met jezelf en het omgaan met anderen problemen. Het is belangrijk dit te bespreken, zo gauw er thuis of op school iets van gemerkt wordt.

We vinden het belangrijk om u als ouders in te lichten als er echte problemen zijn in het omgaan met de ander of het ‘andere’. We bespreken een probleem tussen leerlingen met beide ‘partijen’ en koppelen dit (zo nodig) terug naar de ouders/verzorgers van beide ‘partijen’. Indien nodig ontvangt een kind een ‘Sorryblad’ om zelf in te vullen en ter ondertekening mee te nemen naar huis. Op dit blad geeft uw kind aan waarom het fout is gegaan en ook hoe we samen (leerling-leerkracht-ouders) dit probleem weer kunnen oplossen om daarna in een veilige en fijne sfeer op school weer met elkaar te kunnen omgaan.

Verkeer
Bij ons wordt het domein verkeer aangeboden als apart vakgebied. In de groep 3 en 4 werken we aan de hand van de methode ‘Verkeersveilig’. We gebruiken in groep 5 en 6 het tijdschrift ‘Op voeten en fietsen’ en in groep 7 en 8 ‘De jeugdverkeerskrant’. In groep 7 leggen de leerlingen het theoretische en praktische verkeersexamen af.

Fietsenkeuring
Jaarlijks worden in september de schoolfietsen gekeurd in samenwerking met de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. U ontvangt hierover informatie via Social Schools.

Bewegingsonderwijs
JongPutten: Bewegingsonderwijs, naschools sportaanbod en gezonde leefstijl.
Op onze school is het team van JongPutten actief. Voor JongPutten is het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Kinderen in Putten kunnen via JongPutten meedoen met een breed, laagdrempelig sportaanbod. Ook geeft het team van JongPutten de lessen bewegingsonderwijs op onze school.  

JongPutten &bewegingsonderwijs

 • Doel: Kwaliteit van het bewegingsonderwijs van de groepen 3 t/m 8 verhogen.
 • Werkwijze: De eerste les wordt gegeven door JongPutten, dat is een voorbeeld-les, de tweede les wordt door de eigen groepsleerkracht gegeven.
 • Kledingvoorschriften: Schone binnen-gymschoenen, gymbroek, gymshirt en sierraden af. In geval van lange haar: geen losse haren, graag de haren in een staart.    


JongPutten & naschools sportaanbod
Het team van JongPutten organiseert extra naschoolse sport- en cultuuractiviteiten in samenwerking met lokale sport- en cultuuraanbieders in de gemeente Putten. Zo kunnen kinderen het hele jaar door kennismaken met verschillende sporten die er in Putten te beoefenen zijn.

JongPutten & Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
JongPutten zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Dit doen zij met het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’. Binnen JOGG wordt er gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Bij JOGG Putten werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen, samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld zijn!  De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de nieuwsbrief van de school of u kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief van JongPutten op www.jongputten.nl

Zwemmen voor de groepen 4 en 5
De inhoud van het zwemonderwijs wordt bepaald door de zweminstructeurs van het ‘Bosbad Putten’. De zweminstructie is in eerste instantie gericht op bewegen. De leerlingen van groep 4 en 5 kunnen tijdens het schoolzwemmen een zwemdiploma halen.

Handvaardigheid/Tekenen
Bij deze vakgebieden maken kinderen kennis met verschillende mogelijkheden om zich in beelden uit te drukken, de beelden van anderen te begrijpen en leren ze genieten van beeldende producten. We maken hierbij gebruik van o.a. de methode ‘Moet je doen’.

Muziek
Muziek op de basisschool is erop gericht dat de kinderen hun aanwezige muzikale mogelijkheden ontdekken en verder ontwikkelen door het verwerven van voldoende kennis, inzicht en vaardigheden zodat ze deel kunnen nemen aan de muziekcultuur in Nederland. We werken volgens de methode ‘Muziek moet je doen’.

Cultuureducatie
Cultuurkust verzorgt voor alle kinderen ieder jaar iets op het gebied van kunst. Dat kan zijn het bekijken van een toneelstuk, een tentoonstelling. Soms is dat in de school, een andere keer gaan we ergens anders in Putten op bezoek.

Huiswerk
De kinderen in de lagere groepen leren meestal op school. Alleen als er een overhoring is, mogen zij ook thuis leren. Soms vragen we ouders om thuis te helpen bij het lezen of rekenen. We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun kind. Vanaf groep 6 kunnen de kinderen ook huiswerk van andere vakgebieden mee naar huis krijgen. In de informatiebrief aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over het huiswerk in de groep van uw kind.

 

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs
Alle basisscholen hebben de wettelijke taak om passend onderwijs te bieden. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zeeluwe te Harderwijk.

Zorgplicht

 1. Een kernbegrip bij passend onderwijs is ‘zorgplicht’. Zorgplicht betekent dat de school samen met de ouders onderzoekt op welke manier de basisschool aan een leerling de passende ondersteuning kan bieden.
 2. Als blijkt dat dit niet (meer) mogelijk is, dan heeft de school de opdracht om in overleg met de ouders een passende plaats te zoeken, bijvoorbeeld in het speciaal (basis)onderwijs.

Ondersteuningsprofiel

 1. Onze school heeft dus een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. De school heeft een ondersteuningsprofiel geschreven. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op school inzien.
 2. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding aan leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft.
 3. Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken (HGW). Dit betekent kort gezegd: voor de bepaling van de extra ondersteuning, wordt in de eerste plaats gekeken naar wat het kind nodig heeft, de zogenoemde onderwijsbehoefte. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Ondersteuningsaanbod

 1. De ondersteuning kan meestal door onze school zelf georganiseerd en gegeven worden.
 2. Op onze school is de leerkracht als eerste verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de leerlingen. Als hij/zij er niet uitkomt, zal advies gevraagd worden aan collega’s of de IB’er. Zo nodig voert de leerkracht een uitgebreider gesprek over de leerling met de IB’er. CNS Putten kent ook een bovenschools IB-netwerk waar specifieke en aanvullende expertise aanwezig is.
 3. Het kan wenselijk zijn dat er overleg met externe deskundigen wordt gevoerd. Externe deskundigen voor ons zijn onder andere Buurtzorg Jong, Centrum Jeugd en Gezin, ambulant begeleiders vanuit scholen voor Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs, Schoolbegeleidingsdienst en het Puttens Expertise Team
 4. Een belangrijk uitgangspunt is dat een ondersteuningsaanbod in samenspraak met de ouders wordt bepaald en ingevuld.

Toelaatbaarheidsverklaring

 1. Als duidelijk is geworden, dat het voor de ontwikkeling van een leerling beter is om naar een speciale (basis)school te gaan, dan vraagt de school in samenspraak met de ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor deze school aan.
 2. Dit doet de school bij het genoemde samenwerkingsverband en als er sprake is van het besluit om de toelaatbaarheidsverklaring toe te kennen, kan de leerling geplaatst worden in het speciaal (basis)onderwijs.

Andere vragen met betrekking tot het ondersteuningsaanbod

 1. Het is mogelijk om in samenspraak met ouders aanvragen van een extra ondersteuningsarrangement in te dienen voor kinderen die zeer moeilijk leren, een lichamelijk handicap hebben, langdurig ziek zijn of voor kinderen met ernstige gedrags-, werkhoudings- of sociaal-emotionele problemen.
 2. Ook het inwinnen van advies en vragen van informatie, wanneer er andere of meer vragen zijn met betrekking tot het ondersteuningsaanbod behoort tot de mogelijkheden.


Ouderbetrokkenheid
De scholen van onze vereniging vinden het gewenst en noodzakelijk bij de ondersteuning van leerlingen goed samen te werken met de ouders. Daarom vinden we het van belang dat ouders direct betrokken worden bij gesprekken als hun kind individueel besproken wordt. In sommige situaties zijn er niet alleen zorgen op school, maar ook thuis. Om tot een goede ondersteuning te komen, vinden we het belangrijk om met de ouders daarover in alle openheid en vertrouwelijkheid te spreken. We beseffen dat dit soms moeilijk kan zijn, maar in het belang uw kind is het wel nodig. Wanneer u als ouder(s) vindt dat er voor uw kind meer hulp nodig is, of dat uw kind beter op zijn plaats is op een school voor speciaal (basis)onderwijs, dient u zich uiteraard eerst tot ons als school te wenden. School en ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om eensgezind het beste voor uw kind, onze leerling te zoeken. Bent u van mening u dat u bij ons als school onvoldoende gehoor vindt, dan kunt u zich ook zelf tot het samenwerkingsverband Zeeluwe wenden. 

Rol van ouders en medezeggenschap
Ouders krijgen bij passend onderwijs een belangrijke rol; het zijn immers hun kinderen! Ouders worden op school vroegtijdig geïnformeerd als hun kinderen extra ondersteuning nodig hebben en zij denken mee in het zoeken naar oplossingen.
De medezeggenschapsraad van iedere school bespreekt het ondersteuningsprofiel van de school. Hierin legt de school uit op welke wijze zij de extra ondersteuning kan bieden. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel.
Alle samenwerkende schoolbesturen in de regio Noord-Veluwe beschrijven in het ondersteuningsplan op welke wijze zij gezamenlijk zorg dragen voor de zorgplicht. Er is een soort medezeggenschapsraad voor de hele regio. Dit wordt de ondersteuningsplanraad genoemd. Hierin zitten ouders en leerkrachten uit de deelnemende scholen. Zij hebben instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Deze ouders en leerkrachten praten en beslissen namens alle ouders en leerkrachten. Zo wordt voorkomen dat er iets wordt bedacht waar ouders en/of leerkrachten het niet mee eens zijn. Op de website www.onderwijszorgkoepel.nl vindt u veel informatie.

Blind of slechtziend/doof of slechthorend/taal-spraakproblemen
Het samenwerkingsverband Zeeluwe mag niet voor alle vormen van speciaal onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring afgeven of extra ondersteuning binnen de basisschool toekennen. Voor slechtziende en blinde kinderen, slechthorende en dove kinderen en voor kinderen met taal-spraakproblemen is het samenwerkingsverband niet bevoegd. Toch wil onze school zich ook inspannen om deze kinderen met extra ondersteuning op de basisschool te houden. Indien aan de orde, is het goed om hierover in gesprek te gaan met directie en IB’er van onze school.

Samenwerkingsverband Zeeluwe
Het samenwerkingsverband Zeeluwe is voor het primair onderwijs in Elburg, Epe,  Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde Contactgegevens:
Ceintuurbaan 2-70
3847 LG Harderwijk
Telefoon: 0341-740007
www.zeeluwe.nl
info@zeeluwe.nl
Op de website www.zeeluwe.nl  kunt u meer informatie vinden over het samenwerkingsverband . We verwijzen voor meer informatie over passend onderwijs naar de website: www.passendonderwijs.nl

De school en de omgeving
De kinderen zitten maar een deel van de dag op school. De rest van de dag spelen ze in de buurt. Daarom zijn er contacten met de verschillende mensen uit de wijk. Ook praten we met de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD), Jeugdconsulenten, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG - Zorg Advies Team) en maken we gebruik van de Verwijsindex.  We zoeken alleen contact met deze organisaties als het nodig is.  De leerkrachten lopen soms ook tegen een probleem aan. Dan bezoeken ze andere scholen om erover te praten. De Schuilplaats werkt met andere scholen samen. In het samenwerkingsverband hebben we een zorgteam. Daar praten we over kinderen met leer- of gedragsproblemen. Zij verwijzen naar hulpinstanties. Op school hebben we procedures voor de zorg opgesteld.

Jeugdconsulenten
Vanaf 1 januari 2020 zijn jeugdconsulenten in dienst bij de gemeente Putten. De jeugdconsulent van de gemeente Putten gaat samen met het gezin bekijken welke specialistische jeugdhulp het beste kan worden ingezet. Zij onderzoeken wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is om het gezin verder te helpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Richtlijnen Jeugdhulp. Deze richtlijnen helpen om te bepalen welke hulp het beste past en welke het meest werkbaar is bij de problemen die er het gezin spelen. Gezinnen kunnen zelf contact opnemen met de jeugdconsulenten via de Servicebalie (0341-359611) van de gemeente of een meldingsformulier invullen op www.putten.nl . Ook scholen in Putten kunnen contact opnemen met de jeugdconsulenten wanneer zij zorgen hebben over jeugdigen en er meer hulp nodig is. Via de Servicebalie (0341-359611) van de gemeente kan er contact opgenomen worden. De Servicebalie verbindt u door naar de jeugdconsulent die op dat moment beschikbaar is.

Centrum voor Jeugd en Gezin Putten                        
Onder deze naam werken diverse organisaties met de scholen samen om vragen over opvoeden en opgroeien, gezondheid en ontwikkeling te beantwoorden. De verpleegkundigen en de jeugdarts van de GGD en de medewerkers van Buurtzorg Jong zijn een aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en pedagogische werkers in scholen.

GGD Noord- en Oost- Gelderland
Vanaf het moment dat uw kind naar de basisschool gaat, komt u in aanraking met medewerkers van de GGD afd. Jeugdgezondheidszorg/ logopedie. Dit zijn de jeugdarts, de jeugdarts assistent, de jeugdverpleegkundige en de schoollogopedist. Samen met u en de school willen zij ervoor zorgen dat de groei en ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk verloopt. Kinderen groeien en ontwikkelen snel. Het is belangrijk dat factoren die de gezondheid en ontwikkeling van uw kind bedreigen zo vroeg mogelijk worden onderkend. Daarom wordt uw kind meerdere keren uitgenodigd voor een onderzoek. Tijdens deze onderzoeken wordt de aandacht gegeven aan o.a. lichamelijke groei en gezondheid, sociaal emotionele ontwikkeling en de spraak-/taalontwikkeling. De onderzoeken die worden uitgevoerd zijn een vervolg op de onderzoeken die uw kind op het consultatiebureau heeft gehad. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij vragen over opvoeden en de gezondheid van kinderen. Tot 4 jaar kon u terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar is er de JGZ. Het digitale dossier van uw kind gaat mee naar de GGD.

 • Taal-spraakscreening. In groep 1-2 vindt er, indien nodig, een taal-spraakscreening door een logopediste plaats op basis van uitkomsten van een door school en ouders ingevulde vragenlijst. Als er in latere groepen een vraag ontstaat rondom de taal-spraakontwikkeling van uw kind kan de logopediste van de GGD ook worden ingeschakeld.
 • Gezondheidsonderzoek kleuters. De jeugdverpleegkundige nodigt kinderen op de leeftijd van ongeveer 4,5-5,0 jaar samen met hun ouders/verzorgers uit voor een gezondheidsonderzoek.
 • Meten en wegen. De assistente jeugdgezondheid meet en weegt alle kinderen in groep 6, meestal tijdens de gymles.
 • Les gezonde leefstijl. De assistente jeugdgezondheid geeft in groep 7 een interactieve les over gezonde leefstijl.
 • Kinderrechten-NU bovenbouw. In een kringgesprek bespreken de kinderen onder leiding van de assistente jeugdgezondheid op een positieve manier met elkaar wat zij nodig hebben om op te groeien en leren zij aan te geven wanneer zij hierbij hulp nodig hebben.
 • Inloopspreekuur. Naast de reguliere contactmomenten, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen met uw vragen. Vraag op school na of en wanneer deze inloopspreekuren plaatsvinden.
 • De jeugdverpleegkundige neemt deel aan het ondersteuningsteam op school.
 • De jeugdarts kan worden ingeschakeld door de jeugdverpleegkundige en/of school voor medische inhoudelijke onderzoeken en advisering.
 • Vaccinaties: kinderen krijgen in het jaar dat ze 9 worden een uitnodiging voor de DTP-BMRvaccinatie. Vaccineren gebeurt niet op school maar op een externe locatie

Inloopspreekuren
Maximaal vier keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloop- spreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. U kunt op school vragen wanneer er spreekuren zijn.
Heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken buiten het inloopspreekuur om? Belt of mailt u gerust!
T: 088 – 443 31 00, maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur
E: jgz@ggdnog.nl
Wilt u meer weten over de GGD? Kijkt u op www.ggdnog.nl/kind-en-opvoeden
GGD Noord- en Oost-Gelderland is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en jongeren kunnen hier terecht voor advies en informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Kijk op www.cjg.nl voor meer informatie. Jongeren kunnen met al hun vragen over gezondheid terecht op www.jouwggd.nl. Daar kunnen zij mailen of chatten met een jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige.

De verwijsindex
Onze school heeft een meldplicht en maakt daarbij zo nodig gebruik van de verwijsindex. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld Intern Begeleiders in het onderwijs en medewerkers van de GGD) een signaal kunnen afgeven wanneer zij betrokken zijn bij de zorg voor een kind tussen 0 en 23 jaar.
Het systeem koppelt de betrokkenen aan elkaar door uitwisseling van telefoonnummer en e-mailadres, met als doel een goede samenwerking van hupverleners rondom een gezin en een kind. In het systeem staat geen inhoudelijke informatie. Registratie in het systeem wordt meegedeeld aan de ouders.

Tot slot
In het Centrum voor Jeugd en Gezin Putten is iedereen welkom met elke denkbare vraag over opvoeden en opgroeien. Het is voor kinderen, jongeren, ouders, verzorgers, grootouders en mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger met kinderen werken. De inloop balie van het Centrum voor Jeugd en Gezin  is op maandag- t/m donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur geopend. U kunt dan binnen wandelen voor advies of een gesprek. Het is mogelijk om dat telefonisch of per email te doen.  Er zit dan een professionele medewerker voor u klaar. Het is niet nodig om een afspraak te maken.  Ook per email kunnen vragen worden gesteld.
CJG Putten
Engweg 8
3882 AL Putten
Telefoon: 0341-799907
Email: info@cjgputten.nl
Website: www.cjgputten.nl   

Intraverte 
Intraverte begeleidt kinderen met hulpvragen over gedrag en motoriek. Kinderoefentherapeuten en psychomotorische therapeuten helpen zo spelenderwijs mee aan de ontwikkeling van kinderen die even wat extra zorg behoeven. Alle omgevingsfactoren zijn van invloed op de ontwikkeling van een kind. Daarom worden zowel de ouders als de leerkracht / intern begeleider actief bij de begeleiding betrokken. Ouders zijn de zorgvragers en de zorgverzekering bekostigt op verwijzing van de huisarts het grootste deel van de behandeling. De kindertherapeut communiceert met de ouders en is ook graag op de hoogte van de bevindingen van de leerkrachten.

Extra onderzoek of gesprek
Soms is het wenselijk dat een kind tussentijds een extra onderzoek krijgt. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door de jeugdarts, assistente, jeugdverpleegkundige of logopedist (afhankelijk van het onderwerp). In overleg met u als ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen de arts van het consultatiebureau voor kleuters, de groepsleerkracht van de school, de schooladviesdienst en de schoollogopedist(e) om  een extra onderzoek en/of controle vragen. U kunt uiteraard ook zelf om een extra onderzoek en/of controle vragen.

Vragen over gezondheid
Ouders en leerkrachten hebben soms tussentijds vragen over de gezondheid van kinderen. Wij verzoeken u bij vragen contact op te nemen met de jeugdarts:
Annet Bos-van der Beek
Mail: a.bos@ggdnog.nl
tel: 088 – 4433112

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Vereniging CNS heeft in het verleden de Stichting Kinderopvang CNS opgericht om christelijke buitenschoolse opvang te kunnen bieden. Sinds 2019 biedt deze stichting ook dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar (Kinderopvang "De Regenboog") en peuterspeelzaalwerk (Peuterspeelzaal "Het Zwaluwennest) aan.

Terug naar boven