Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

Verzetslaan 17 3882 HH Putten

Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel de Schuilplaats

In het kort

Toelichting van de school

Onze school is een Basisschool met de Bijbel. Het onderwijs op de school is dus gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God. Het Evangelie van Jezus Christus staat centraal. Deze blijde en actuele boodschap van genade en verzoening willen we van harte uitdragen. Elke schooldag wordt begonnen en afgesloten met gebed, het zingen van een psalm of geestelijk lied en het vertellen en bespreken van een Bijbelverhaal of Bijbelse verwerking. Ook leert uw kind elke week een psalm of geestelijk lied.

De christelijke norm passen wij toe bij de keuze en het gebruik van lesmateriaal en bij de toepassing van onderwijsprogramma’s die door de communicatiemedia worden aangeboden. Dit houdt ook in dat de Bijbel steeds opnieuw de toetssteen is voor de omgang met elkaar, met de kinderen en met de ouders. Op school werken we samen in afhankelijkheid van God en mogen we samen het Christelijke gedachtegoed in de geest van de grondslag van de vereniging uitdragen.

Uit het bovenstaande blijkt dat onze school niet alleen kennis en vaardigheden bij wil brengen, maar ook een taak in de vorming en opvoeding van het kind heeft. Wij helpen de ouders om hun kinderen te onderwijzen in de Christelijke geloofsleer. Vanuit onze levensbeschouwelijke identiteit is het onze kerntaak om in een veilige omgeving de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. Daar werken we voor!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor iedereen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen leren om respect en aandacht voor elkaar te hebben, zoals ook de Bijbel ons dat leert. Jezus zegt: ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ (Mat. 22:29) en ‘Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.’ (Mat. 7:12). Pesten past hier niet bij en wordt daarom niet getolereerd.

We hebben met kinderen, ouders en leerkrachten de volgende schoolafspraken gemaakt:

 1. Zorg dat je goed uitgeslapen bent. Dan heb je ook een goed humeur.
 2. We luisteren naar elkaar. Als iemand iets vertelt dan kijken we diegene aan.
 3. We spelen met elkaar.
 4. Iedereen is anders en dat is goed.
 5. We zijn eerlijk tegen elkaar.
 6. We praten op een leuke manier met en over elkaar.
 7. We doen elkaar geen pijn. Problemen lossen we op door met elkaar te praten.
 8. Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving. We zitten niet aan de spullen van een ander als die ander dat niet wil.
 9. Zien we pesten bij een ander of bij onszelf dan moeten we dit vertellen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • veilige omgeving
 • op God gericht
 • samen leren
 • ontwikkelen
 • toerusten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op onze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
359
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buiten de schooltijden is er ook opvang van de kinderen mogelijk. De Stichting Kinderopvang CNS Putten bestaat uit dagopvang "De Regenboog" en de Peuterspeelzaal “t Zwaluwennest”

Kinderopvang “De Regenboog”  
BSO De Regenboog biedt gevarieerde opvang voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De BSO is voor voorschoolse-opvang geopend op alle ochtenden, voor naschoolse-opvang op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Indien er meerdere belangstellenden zijn, is er verdere uitbreiding mogelijk. In iedere schoolvakantie en als de kinderen om één of andere reden vrij zijn van school, is er dagelijks opvang mogelijk.

Onze BSO onderscheidt zich in de eerste plaats al in het feit dat alle kinderen door eigen mensen bij hun school worden opgehaald. Dat gevoel van veiligheid willen wij graag waarborgen. Daarnaast is er een klein team van jonge, goed opgeleide leidsters die met veel enthousiasme voor de kinderen klaarstaan. Bij BSO De Regenboog vinden wij het belangrijk dat kinderen mogen doen waar zij zin in hebben. Er zijn mogelijkheden genoeg voor (knutsel-)activiteiten, maar de kinderen hebben natuurlijk al de hele dag op school gezeten en willen soms gewoon lekker buiten in de zandbak spelen. Dan is dat ook gewoon goed. Tijdens de schoolvakanties worden er altijd activiteiten georganiseerd. We gaan er dan altijd op uit. Gewoon lekker naar het bos, naar het strand of naar de speeltuin, maar iets educatiefs kan juist ook heel leuk zijn. Denk aan een bezoek aan de boerderij of aan een museum.

BSO De Regenboog is een christelijke BSO. Dit houdt in dat wij ons houden aan bepaalde principes en regels. In het pedagogisch beleidsplan dat u op onze site kunt vinden, staat dit duidelijk omschreven. U hoeft dus niet bang te zijn dat er dingen gebeuren waar u niet achter kunt staan. Wij vinden het belangrijk dat er een goede verstandhouding met de ouders is, dus een kort lijntje is belangrijk.
Peuterspeelzaal “Het Zwaluwennest” In ons gebouw is ook de Peuterspeelzaal “’t Zwaluwennest” voor de wijken Husselerveld, Bijsteren en Rimpeler. U kunt de Peuterspeelzaal per telefoon bereiken via: Tel. 0341 358158 (Locatie Brinkstraat 58) Tel. 0341 429558 (Locatie Verzetslaan 17)

Meer informatie kunt u vinden op onze site www.bsoderegenboogputten.nl. De hoofdleidster van de kinderopvang, Arianne Stoffer, verstrekt u graag aanvullende informatie. 

Peuterspeelzaal “Het Zwaluwennest”
In ons gebouw is ook de Peuterspeelzaal “’t Zwaluwennest” voor de wijken Husselerveld, Bijsteren en Rimpeler. U kunt de Peuterspeelzaal per telefoon bereiken via:
Tel. 0341 358158 (Locatie Brinkstraat 58)
Tel. 0341 429558 (Locatie Verzetslaan 17)

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat op De Schuilplaats kenmerkt zich door een goede balans tussen ondersteuning en uitdaging. Kernwoorden in ons pedagogisch klimaat zijn acceptatie, helpen en geholpen worden, vertrouwen krijgen en geven, houdingen bijbrengen en aanleren. Als leerkrachten tonen we respect voor leerlingen. We onderkennen individuele verschillen en behandelen iedereen daarbij gelijkwaardig. We zijn er attent op hoe leerlingen met elkaar omgaan en reageren passend op pestgedrag. Als team ondersteunen we het zelfvertrouwen van leerlingen door het uitspreken van positieve verwachtingen, het geven van positieve feedback en door beschikbaar te zijn bij problemen.

Terug naar boven