Basisschool met de Bijbel Bij de Bron

Papiermakerstraat 18 3881 BL Putten

  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron
  • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Bij de Bron

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We bezien de resultaten van het onderwijs in de juiste verhouding met de maatschappelijke opdracht en de visie van de school. Omdat ieder kind verschillende gaven en talenten van God heeft gekregen waarderen we de verschillen tussen kinderen ook positief. Kinderen hebben een eigen manier van werken en leren niet alleen met het hoofd (cognitief),maar ook met het hart (sociaal/relatie/emotie) en handen (expressief). We hebben als school daarmee de verantwoordelijkheid om kwalitatief en passend onderwijs voor ieder kind te realiseren.

De volgende redenen kunnen van invloed zijn op onze eindresultaten:

  • beperkt aantal leerlingen in groep 8, waardoor de gemiddelde score sterk beïnvloed kan zijn door uitschieters
  • specifieke leerlingkenmerken van de betreffende groep
  • een laag verwijzingspercentage van kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Acties ter verbetering van de eindopbrengsten:

  • Begrijpend lezen: werken aan goede leesvaardigheid, taakaanpak, woordenschat en strategieën
  • Rekenen: verbeteren van de rekendidactiek m.b.v. teamscholing en inzet van de rekenspecialist
  • Leerwinst bij gemiddelde en bovengemiddelde leerlingen vergroten; focus op aanpak en aanbodWe vergroten de betrokkenheid van de kinderen bij de lessen door activerende didactiek

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kleuters in groep 1 en 2 te volgen wordt gewerkt met de Leer- en ontwikkelingslijnen Jonge Kind van Parnassys. Dit is een observatie- en volgsysteem dat is gekoppeld aan leerdoelen en leerlijnen. Dat biedt ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van een kind precies in kaart te brengen en zo het lesaanbod nog meer op maat te maken. Er is dus geen basisaanbod voor alle kinderen, maar subgroepjes kinderen ontvangen een verschillend aanbod. Zo kunnen we inspelen op de speel- en leerbehoefte van elk kind.

Vanaf groep 3 wordt de ontwikkeling van uw kind op het gebied van lezen, taal en rekenen enkele malen per jaar beoordeeld aan de hand van landelijk genormeerde toetsen en observatie instrumenten. We vergelijken daarbij de ontwikkeling van de leerlingen met het landelijk gemiddelde. De toetsuitslag is verdeeld in vijf gebieden en verloopt van niveau I (hoogste score) tot en met V (laagste score).

Naast de resultaten (output) vinden we het net zo belangrijk om het leerpotentieel van de kinderen te weten. We gebruiken hiervoor de NSCCT. Deze afkorting staat voor Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test. Deze test wordt afgenomen in de groepen 4 t/m 7 en geeft een beeld van de leercapaciteiten van een leerling. De test vertaalt het leerpotentieel van een kind naar te verwachten CITO-scores en uitstroomniveau. De tussentijdse resultaten van een kind (output) leggen we naast de gegevens van de NSCCT (input). Op deze wijze kunnen we de ontwikkeling van uw kind afzetten tegen de groeimogelijkheden. Dit vertalen we vervolgens in concrete streefscores (groeinormen) en verbeterdoelen op het niveau van de school en iedere groep. 
De resultaten van de toetsen worden door het team aan elkaar gepresenteerd en besproken. Vervolgens wordt de hoeveelheid leertijd, het aanbod of de manier van lesgeven waar nodig aangepast.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het beperkt aantal leerlingen in groep 8 in de afgelopen jaren(tussen 9-15 lln.) veroorzaakt jaarlijks grotere verschillen in percentages.

Wat betreft de schooladviezen hanteert de school een procedure die gehanteerd wordt binnen CNS Putten. Daaruit komen de volgend hoofdpunten:
Het advies in groep 8 bestaat uit een voorlopig en definitief advies. Het voorlopig advies wordt in november/december gegeven. Een definitief advies wordt voorafgaand aan de Cito Eindtoets gegeven (in principe in januari/februari). Om tot een advies voor het voortgezet onderwijs te komen gebruiken we de volgende gegevens:
1. CITO-LVS toetsresultaten vanaf groep 5. 
2. Vanaf eind groep 6 de criteria voor LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs). Waarbij  in ieder geval de leerrendementen van de volgende toetsen bekeken worden: DMT kaart 3, begrijpend lezen, rekenen/wiskunde algemeen en spelling. 
3. Uitslagen van de NSCCT (niet schoolse cognitieve capaciteitentest) afgenomen in groep 4-7 en eventueel aanwezige intelligentie onderzoeken en aanvullende relevante leerlinggegevens.
4. Informatie vanuit het leerlingvolgsysteem m.b.t. sociaal emotionele ontwikkeling. 
5. Methodegebonden toetsen.                                                                                                                                                                    6. Informatie vanuit leerling besprekingen en/of groepsbesprekingen, kindgesprekken en oudergesprekken.

Het kan zijn dat u het niet eens bent met het schooladvies. U gaat daarover vervolgens in gesprek met de leerkracht en/of de IB-er en/of de directeur van de school. Als de uitkomst van de gesprekken vanuit uw perspectief niet het gewenste resultaat hebben of er onvrede is over de wijze waarop deze gesprekken zijn gevoerd, kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de schoolvereniging. Als deze gesprekken ook niet tot een gewenst resultaat leiden en de onvrede blijft bestaan over de gesprekken en de inhoud daarvan, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school en schoolvereniging. De interne vertrouwenspersoon is, op verzoek ook beschikbaar om u hierin daar waar gewenst en mogelijk ook te ondersteunen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In januari 2019 heeft onze school voor het laatst inspectiebezoek gehad. De inspectie heeft onze school op tien domeinen als volgt beoordeeld:

Onderwijsproces:
1 Aanbod-Voldoende  
2 Zicht op ontwikkeling-Voldoende  
3 Didactisch handelen-Voldoende                 
4 (Extra) ondersteuning-Goed

Schoolklimaat:
5 Veiligheid-Voldoende
6 Pedagogisch klimaat-Goed

Onderwijsresultaten:
7 Resultaten-Voldoende

Kwaliteitszorg:
8 Kwaliteitszorg-Goed  
9 Kwaliteitscultuur-Voldoende                 
10 Verantwoording en dialoog-Goed

Onze ambitie is de komende jaren de domeinen didactisch handelen en kwaliteitscultuur (en daarmee opbrengsten) verder te verbeteren. 

Terug naar boven