Basisschool met de Bijbel Van Damschool

Van Damstraat 10 3881 JC Putten

 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool
 • Schoolfoto van Basisschool met de Bijbel Van Damschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Van Damschool kent een mix van jonge en oudere groepsleraren. Er wordt lesgegeven door juffen en meesters en er is ondersteuning door een leraarondersteuner (io) en onderwijsassistenten. We werken graag met stagiaires vanuit verschillende opleidingen en staan bekend als een gastvrije school met een fijne sfeer. We gaan voor goed onderwijs voor de kinderen en zetten daar samen als team de schouders onder.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Hieronder volgt de procedure die we hanteren als een leraar ziek of afwezig is.

 1. Als een leraar ziek/afwezig is, zoeken we een vervanger uit de invalpoule.
 2. Als er een vervanger beschikbaar is, neemt zij/hij de groep van de betreffende leraar over.
 3. Is er geen vervanger te vinden, dan kijken we of er een duocollega of teamlid kan invallen.
 4. Als dit ook niet mogelijk is, worden de ouders via Social Schools met een spoedbericht geïnformeerd dat er geen vervanging voor de groep mogelijk is en de kinderen geen les op school hebben.
 5. Wanneer opvang van de leerlingen niet direct mogelijk is, zoeken we als school met de ouders naar een passende oplossing.
 6. Bij langdurige ziekte wisselen de leraren van groep, zodat niet steeds dezelfde groep naar huis gestuurd wordt.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Verbetering van het onderwijs

Onze samenleving verandert in snel tempo. De invoering van digitale middelen in ons onderwijs maakt veel mogelijk in differentiatie en verdieping en geeft ook nieuwe uitdagingen. Als team willen wij graag meebewegen met deze tijd. Om adequaat op de ontwikkelingen in te kunnen spelen zorgen wij voor duurzame ontwikkeling op verschillende fronten:

 1. als team volgen we komend schooljaar nascholingstrajecten op het gebied van begrijpend lezen/luisteren (onder&bovenbouw) en planmatig werken aan doelen & doelgericht spelen in een krachtige speelleeromgeving (onderbouw).
 2. iedere medewerker van onze school ontwikkelt zich planmatig vanuit een persoonlijke leerbehoefte, bijv. op het gebied van: executieve functies, bewegend leren, NT2, coaching etc. 
 3. het platform van CNS Putten wordt gebruikt om van elkaar te leren als directeur, groepsleraar, onderwijsondersteuner en intern begeleider.

Schoolontwikkeling
Ons meerjarig schoolontwikkeltraject is erop gericht om onze doelen voor de komende jaren te behalen. We bouwen samen aan een professionele leergemeenschap waarbinnen we beter maatwerk kunnen leveren aan de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Ook ons personeelsbeleid is erop gericht de groepsleraar in zijn/haar kracht te zetten en hierdoor het welbevinden van onze kinderen te vergroten. We doen dit m.b.v. overleg in leerteams, bordsessies, Lesson Study en lesbezoeken.

21-eeuwse vaardigheden
In de toekomst hebben kinderen verschillende vaardigheden nodig om succesvol te zijn in de samenleving. Dit zijn de zgn. 21-eeuwse  vaardigheden. We zetten vooral in op de combinatie van digitale vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, computational thinking (problemen oplossen met behulp van de computer), mediawijsheid en informatievaardigheden.
Daarnaast werkt onze nieuwe methode ‘Blink Wereld’ voor wereldoriëntatie met een onderzoekscyclus. Per onderdeel van het onderzoekende proces komen ook één of meerdere van de 21-eeuwse vaardigheden aan bod.Op de Van Damschool worden gevarieerde ICT-middelen ingezet. Hiermee kunnen we ook het onderwijsaanbod m.b.v. leerlijnen beter afstemmen op de onderwijsbehoefte van de individuele leerling.

Dit betekent bijv. dat in de groepen 1 en 2 met iPads wordt gewerkt. In de groepen 3 en 4 zijn een aantal Chromebooks beschikbaar en vanaf groep 5 geldt dit voor ieder kind.De Chromebooks worden vanaf groep 5 m.n. ingezet bij de digitale verwerking van de basisvakken (Taal en Rekenen). Daarbij maken we gebruik van de gepersonaliseerde leeromgeving van de methode Pluspunt (rekenen) en Taal Actief (taal). De gepersonaliseerde online leeromgeving van de uitgever van beide methodes biedt de volgende voordelen:

 • Adaptieve oefenstof (de moeilijkheid van vraagstukken past zich aan op het niveau van de leerling)
 • Variatie in oefenvormen
 • Inhoudelijke feedback die het kind echt verder helpt (directe terugkoppeling van het resultaat aan het kind)
 • Direct inzicht en overzicht (volgen van de kinderen in de verwerking en instructiebehoefte)
 • Methode onafhankelijk dashboard voor de groepsleraar (inzicht wat de kinderen doen en in hoeverre de leerstof wordt beheerst)

Daarnaast worden Chromebooks ingezet bijv. voor presentaties, samenwerkingsopdrachten, oefenstof en opdrachten op de taakbrief.

Passend onderwijs
Passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de kinderen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal onderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, is per 1 augustus 2014 de zorgplicht ingevoerd. Er is een sluitend geheel van regionale netwerken met één loket in elke regio. Scholen en schoolbesturen zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. De school beschrijft in een Ondersteuningsprofiel de mogelijkheden voor het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school geeft aan welke ondersteuning zij kan realiseren. Daarnaast wordt ook beschreven hoe de school zich wil ontwikkelen (zie verder het kopje 'Ondersteuning van leerlingen'). Voor leerlingen die structureel extra uitdaging nodig hebben wordt het Plusprogramma en de bovenschoolse Plusklas ingezet.  Daarnaast starten we na de herfstvakantie met een bovenschoolse Klusklas.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken met thema's en koppelen daaraan de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind vanuit ParnasSys.
Hierbij staat spelenderwijs ontdekkend leren centraal. In ons aanbod willen we kinderen zo uitgebreid mogelijk uitdagen naar hun mogelijkheden.

Binnen het thematisch werken wordt aandacht besteed aan de motoriek en de  taal- en rekenontwikkeling. Iedere 3 a 4 weken staat een thema centraal. Gedurende deze weken wordt het thema met de leerlingen vorm gegeven om zo aan te sluiten bij de belevingswereld.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ons uitgangspunt is dat ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, welkom is op onze school. Vanuit onze visie zijn we gericht op groei en ontwikkeling van ieder kind passend bij het leerpotentieel, door het geven van goed en betekenisvol onderwijs. We zijn niet specifiek ingericht op één of meerdere doelgroepen in het kader van passendonderwijs. De grens ligt daar waar we onze visie niet kunnen waarmaken om de volgende redenen:

 • de veiligheid en het welbevinden van kinderen kan niet gewaarborgd worden
 • het aantal kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in een groep (=de zorgzwaarte) is te groot
 • het bekwaamheidsniveau van de groepsleraar/het team is in specifieke ondersteuningsbehoeften ontoereikend
 • het perspectief (de groeikansen) van de groep en/of van het kind wordt belemmerd
 • de verhouding tussen de beschikbare tijd en de aandacht die nodig is om het kind te laten ontwikkelen staat onder druk
 • de verhouding verzorging/behandeling en de onderwijstaak is niet verenigbaar

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Het komende schooljaar willen we met inzet van het (coaching-on-the-job) programma OefenKr8 van het RID (Regionaal Instituut Dyslexie) voor Taal en Rekenen gerichte expertise realiseren op ondersteuningsniveau 3 in de school. Dit houdt in dat specifieke interventies voor taal en rekenen volgens de methode van het RID mogelijk worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het VVE-programma begint in de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en loopt door in de eerste twee groepen van de basisschool. We hanteren een overdracht met persoonlijk contact vanuit de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en gebruiken daarbij het overdrachtsformulier dat is vastgesteld. Zo nodig vindt er door de groepsleraar en/of Intern Begeleider een observatie van het kind plaats op de peuterspeelzaal.
We volgen de ontwikkeling van het jonge kind in groep 1 en 2 m.b.v. het Leerlijnenpakket Jonge Kind van Parnassys. De leer- en ontwikkelingslijnen betreffen de volgende onderdelen: motoriek, rekenen, taal, spel en sociaal-emotionele ontwikkeling. De ontwikkeling van kinderen wordt geregistreerd en er worden passende doelen vastgesteld voor de volgende periode. Er wordt gewerkt met periodes van een half jaar.
Leerlingen met Nederlands als tweede taal krijgen op onze school extra ondersteuning bijv. vanuit een zorgarrangement. Er is ook de mogelijkheid om te starten in de Taalklas op een andere CNS-locatie.

Terug naar boven