OBS De Korenbloem

Klaproosstraat 20 3882 GD Putten

  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem
  • Schoolfoto van OBS De Korenbloem

Het team

Toelichting van de school

Het team stelt zich graag aan u voor! Kijk op www.obskorenbloem.nl!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Enerzijds zijn kinderen in de groepen 1 en 2 vrij om te kiezen vanuit een rijke, uitnodigende leeromgeving, maar anderzijds biedt de school een heel duidelijk en gestructureerd aanbod om kinderen tot leren uit te lokken. Het aanbod dekt alle kerndoelen, het accent ligt op kerndoelen van taal en rekenen en op de sociaal emotionele ontwikkeling. Bovendien is een heel bijzondere plaats in het aanbod ingeruimd voor de woordenschatontwikkeling.

Er is een beredeneerd aanbod voor de leerlingen in groep 1 en 2 en aansluiting met het aanbod in groep 3. Er zijn leerdoelen benoemd, waaraan wordt gewerkt vanuit ontwikkelingslijnen. Het aanbod in de kleutergroepen sluit aan op dat van de daarop volgende groepen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van de kleuters en analyseert aan de hand van een leerlingvolgsysteem / observatiesysteem. Waar nodig biedt de leerkracht planmatig extra zorg aan de leerlingen die dit nodig hebben. We proberen de kinderen echt te volgen in hún ontwikkeling (ons onderwijs is kindgericht) en ze uit te dagen om steeds een volgende stap te zetten.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de bovenstaande tabel vindt u de gemiddelde tijd per vak per week. Op De Korenbloem werken wij expliciet en volgens het directe instructiemodel aan de kernvakken Nederlandse taal, lezen en rekenen. Het vak wereldoriëntatie bieden wij zoveel mogelijk geïntegreerd aan met cultuur, kunstzinnige en creatieve vorming en Engelse taal. Binnen ons thematisch onderwijs vloeien deze vakken in elkaar over, waarbij kinderen tegelijkertijd ook werken aan burgerschap, ICT en onderzoeksvaardigheden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor buitenschoolse opvang werken wij graag samen met Kindcentrum Putten en Kiekeboe. Deze organisaties bieden samen een divers BSO-aanbod, waardoor ouders een goede keuze voor hun kind(eren) kunnen maken. De kinderen die naar de BSO gaan worden door hen bij ons op school opgehaald en gaan dan naar de diverse locaties, zoals bijvoorbeeld de sport-BSO van Kindcentrum Putten of lekker spelen op BSO Kiekeboe. 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Het kan zijn dat uw peuter of kleuter een taalachterstand heeft. Dan krijgt uw kind mogelijk al voorschoolse educatie in de kinderopvang. Voorschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Zij krijgen dit op de peuterspeelzaal of bij de kinderopvang. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een zogenaamde vve-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de vve-indicatie. U kunt kijken op de website van de gemeente Putten om te zien welke voorwaarden dat zijn.

Voorschoolse educatie is gericht op kinderen in de leeftijd tot 4 jaar. Vroegschoolse educatie is voor kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Wij bieden een (taal)rijke omgeving, die uitdaagt tot leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord: niet alleen beginnende geletterdheid en gecijferdheid, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, motoriek, etc. We stimuleren de vroege ontwikkeling van kleuters door een breed aanbod gestoeld op het gebruik van doelen van de SLO. Wij plannen ons aanbod en volgen de kinderen met het Digikeuzebord. We stemmen ons aanbod altijd af op de leerbehoefte van kinderen. De leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van groep 3. 

Aanbod Jonge Kind
Op De Korenbloem geven we in alle groepen thematisch onderwijs, ook aan de allerjongsten. We richten een rijke leeromgeving in, waarbinnen kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te ontdekken. Door middel van betekenisvolle activiteiten stimuleren we de ontwikkeling, ontdekken we talenten en wekken we de interesse en motivatie om te leren. Er is een beredeneerd aanbod van leerlijnen. We plannen de doelen en volgen welke doelen de kinderen behaald hebben door middel van het Digikeuzebord. 

Terug naar boven