oecumenische basisschool De Marimba

Limbostraat 5 1448 TP Purmerend

Schoolfoto van oecumenische basisschool De Marimba

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gebruikt om ons onderwijs te evalueren en bij te stellen.

We vinden het belangrijk dat de leerling hier bij wordt betrokken. Daarom bespreken wij de resultaten

in het rapport met de ouders en de leerling samen tijdens het rapportgesprek.

Na het afnemen van de toetsen maken leerkrachten nieuwe plannen voor het komende

halfjaar. Samen met de leerling bepalen we wat de leerdoelen worden voor de komende periode.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De vorderingen en resultaten van onze kinderen worden o.a. bijgehouden en bewaard in het CITO Leerling Volg Systeem (LVS). Deze toetsen hebben een landelijke normering en geven een goed beeld van de prestaties op de leergebieden: spelling, (begrijpend)lezen en rekenen. 

Per groep wordt jaarlijks een aantal toetsen afgenomen. Het LVS wordt vanaf groep 3 tot en met groep 8 (M8) afgenomen. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gebruiken we ZIEN. De kinderen van groep ½ gebruiken hiervoor KIJK. Hiermee volgen we op ‘papier’ de betrokkenheid, het welbevinden en de sociale vaardigheden. Onder deze laatste kijken we naar de mate van initiatief nemen, autonomie, flexibiliteit, inlevingsvermogen en impulsbeheersing.  

Voor kinderen met een mogelijke indicatie voor leerwegondersteuning (LWOO) in het Voortgezet Onderwijs moet in groep 8 een drempeltoets worden afgenomen. Het drempelonderzoek test de kinderen op leestempo, spelling, begrijpend lezen en rekeninzicht. Het gaat hierbij dus om de cognitieve kennis (= leerbare kennis).

De drempeltoets wordt alleen afgenomen bij kinderen waarbij sprake is van een zorg- en ondersteuningsbehoefte. Het prestatie/motivatie onderzoek is een test waarmee men inzicht krijgt in de motivatie, het welbevinden en het zelfvertrouwen van de leerling. Het gaat hierbij dus om de sociaal-emotionele kant van het kind. De uitslag van de toetsen staat nooit op zichzelf, maar wordt gecombineerd met andere gegevens van de leerling zoals: de inzet, de motivatie, de schoolvorderingen (waar onder het LVS en de drempeltoets) en het sociaal-emotioneel functioneren.  

Ook de leerkracht heeft natuurlijk een goed beeld van de mogelijkheden van uw kind. De uitkomsten van de bovengenoemde toetsen en het advies van de basisschool komen in de meeste gevallen overeen. Samen kunnen deze gegevens ons helpen een verstandige keuze te maken voor het type voortgezet onderwijs waar u uw kind voor aanmeldt. 

Schooladvies 
Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets. Schooladvies gebaseerd op gehele schoolloopbaan Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar: Aanleg en talenten van een leerling; Leerprestaties; De ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode; Concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen van een leerling.     

Schooladvies voor 1 of 2 schooltypes 
Basisscholen kunnen een schooladvies voor 1 schooltype of voor 2 schooltypes geven. Dus bijvoorbeeld een havo-advies of een vmbo-tl/havo-advies. Een schooladvies voor 3 of meer schooltypes is niet meer toegestaan. Middelbare scholen mogen niet van basisscholen vragen om alleen schooladviezen voor 1 schooltype te geven. 

Eindtoets tweede gegeven naast schooladvies Vanaf 2015 moeten basisscholen de verplichte eindtoets tussen 15 april en 15 mei afnemen. Maar basisscholen hebben vóór 1 maart al een schooladvies gegeven. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen. Is het resultaat minder goed dan verwacht? Dan past de basisschool het schooladvies niet aan. Leerlingen krijgen dan de kans om in het voortgezet onderwijs te laten zien dat ze het geadviseerde schooltype aankunnen. Middelbare school baseert zich op advies basisschool Als een middelbare school een leerling plaatst, baseert de school zich op het schooladvies van de basisschool. Een middelbare school mag een leerling niet weigeren, omdat de school de toetsscores te laag vindt. Een school moet bijvoorbeeld een leerling die havo-advies krijgt minimaal op havo-niveau plaatsen. Heeft de school een vmbo-tl/havo-klas, een havo-klas en een havo/vwo-klas? Dan kan de school zelf bepalen in welk van deze klassen de leerling komt  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Marimba is een Vreedzame school.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Doelen van De Vreedzame School.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;

• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;

• constructief conflicten op te lossen;

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;

• open te staan voor verschillen tussen mensen. Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedragsregulerende werking van uitgaat.

http://www.devreedzameschool.net/

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Conflict-hantering (proactief)
  • Sociale omgang, iedereen erbij
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven