Basisschool 't Prisma

Gasinjetstraat 1 1442 WN Purmerend

  • De kleuters hebben via een eigen deur toegang tot de eigen speelplaats
  • Wij zijn een "lekker Fit" school en hebben een "schoolplein 14".
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma
  • Onze kernwaarden zijn zichtbaar in de school
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij zijn er als school erg trots op, dat wij in schooljaar 2015-2016 bijna op de bovengrens van de Inspectie zaten mbt ons resultaat op de Cito Eindtoets en dus bijna het predikaat "goed"hebben verkregen.

Wij hebben op onze school in alle groepen veel te maken met zij-instromers van andere scholen, kinderen die onlangs in Nederland zijn komen wonen en kinderen met een min of meer aangepast programma, bijvoorbeeld tgv een laag IQ. Wij mogen en kunnen gebruik maken van de beleidsruimte die de Inspectie hierin (terecht) biedt, want ook in groep 8 hebben wij elk jaar weer te maken met zulke uitzonderingen. Bij herberekening volgens deze maatstaven blijkt ook dit jaar weer dat wij als school met onze populatie het gewoon prima doen en dat er alles uit de kinderen wordt gehaald wat erin zit (en vaak nog meer dan dat)!

In schooljaar 2016-2017 hebben wij helaas net niet de ondergrens bereikt voor een school met 17% gewichten leerlingen. Wij hebben op onze school in alle groepen veel te maken met zij-instromers van andere scholen, kinderen die onlangs in Nederland zijn komen wonen en kinderen met een min of meer aangepast programma, bijvoorbeeld tgv een laag IQ. Zoals ook het geval was in schooljaar 2015-2016.

Bij herberekening volgens deze maatstaven hebben we desondanks dit schooljaar de benodigde ondergrens net niet behaald. Na analyse en gesprekjes met de kinderen bleek dit vooral te zitten in kinderen met goede cognitieve mogelijkheden en een bijbehorend goed advies die de CET niet serieus gemaakt hebben, omdat ze hun goede advies toch al binnen hadden. Ook hebben wij veel kinderen die een aangetoond benedengemiddeld intelligentieniveau (ongeveer tussen 80 en 89)  hebben, maar hoger scoren dan bij hun IQ past en daarom ook veel hoger scoren dan eindniveau E6. Deze kinderen vallen door onze en hun goede inzet dan niet onder de ontheffingsgronden en tellen gewoon mee in het gemiddelde van de school. Het is natuurlijk wel geweldig dat er blijkbaar meer uit deze kinderen gehaald wordt dan je op grond van hun cognitieve mogelijkheden zou verwachten...

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ongeveer 50 tot 60% van onze leerlingen komt op VMBO-T, Havo of VWO terecht. Dat is (veel)hoger dan wat je op grond van onze instroomgegevens en ons schoolgewicht mag verwachten. Daaruit trekken wij ook de conclusie dat wij alles uit de kinderen halen wat erin zit en liefst/vaak nog een beetje meer!

Nu zie je vaak dat scholen veel hoger adviseren dan de leerlingen eigenlijk aankunnen. Het hoge uitstroomadvies staat natuurlijk prachtig in de schoolgids en op scholen op de kaart. Maar is die leerling na drie jaar nog gelukkig met dat advies en zit het wel op de juiste plek? Het gaat er toch om dat het kind op de meest passende plek zit, waar het kan floreren zonder enorm op zijn tenen te moeten lopen?

Wij durven te zeggen dat wij op 't Prisma zeer goede en passende vervolgonderwijsadviezen geven! Dat kunt u ook terugzien in alle grafieken op deze website.

Wij zien dat ook op langere termijn onze adviezen kloppend zijn. Dwz het advies dat de kinderen ontvangen in groep 8, maken zij 3 jaar later nog steeds waar. Ze zitten nog steeds op het geadviseerde niveau of hoger. Van afstroom (naar een lager onderwijsniveau moeten) is nauwelijks sprake.

Wij hopen dat ouders die een goede school voor hun kind willen kiezen, niet alleen kijken naar de adviezen die gegeven worden in groep 8, maar ook of de oud-leerlingen van een school de uitgesproken verwachtingen waarmaken.  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op ‘t Prisma wordt gewerkt  met de methode Leefstijl om deze persoonlijkheidsontwikkeling te bevorderen.
We richten ons ook bewust op de sociaal-emotionele, creatieve en culturele vorming. 

Onze kernwaarden daarin zijn:         
Liefdevol; we willen goed voor elkaar zorgen                                                          
Vertrouwen; wij denken in kansen, niet in belemmeringen                                                            
Respect; iedereen mag er zijn en wordt gewaardeerd                                                            
Ontwikkeling; we durven onze grenzen te verleggen                                                            
Eigenheid; een ieder mag zichzelf zijn om daarmee optimaal tot zijn/haar recht te komen                                                            
Inspiratie; we laten ons verwonderen en uitdagen                                                              
Verbondenheid; we zijn er vóór en mét elkaar

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Liefdevol, vertrouwen, respect
  • ontwikkeling, eigenheid
  • inspiratie en verbondenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Lopende schooljaar 2017-2018 deed 't Prima mee aan het excellentie traject van de inspectie.

Helaas hebben wij het predicaat net niet behaald, maar we zijn trots op het uiteindelijke excellentie rapport!

Tevens beschikken wij als school over het predicaat "goed". 

Voor meer informatie hierover, kunt u op het Inspectierapport klikken.

Terug naar boven