Basisschool 't Prisma

Gasinjetstraat 1 1442 WN Purmerend

  • De kleuters hebben via een eigen deur toegang tot de eigen speelplaats
  • Wij zijn een "lekker Fit" school en hebben een "schoolplein 14".
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma
  • Onze kernwaarden zijn zichtbaar in de school
  • Schoolfoto van Basisschool 't Prisma

In het kort

Toelichting van de school

Ons motto is: Fijn dat je er bent        ’t Prisma         Een school die er toe doet!

’t Prisma is een school waar men zich prettig en welkom voelt, een ontmoetingsschool waar samenwerking en ‘samen leren’ voorop staan.

Onze school, ’t Prisma, stelt zichzelf ten doel, iedereen een fijne, veilige plek te bieden. Iedereen wordt gezien en telt mee. Wij bieden elk kind, binnen de eigen mogelijkheden, zorg op maat. 

Wij staan voor zorg, betrokkenheid en samenwerking, op velerlei gebieden, voor  iedereen die op welke wijze dan ook bij onze school  betrokken is. Wij vinden het van groot belang dat wij dit niet alleen uitspreken, maar dat een ieder dit ook daadwerkelijk ervaart en voelt binnen onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Onze 7 kernwaarden zijn:
  • Liefdevol
  • Vertrouwen en Respect
  • Ontwikkeling en Eigenheid
  • Inspriratie en verbondenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
203
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Buitenschoolse opvang  

Buitenschoolse opvang (BSO) wordt geregeld via Sportifykids en de Stichting Kinderopvang Purmerend. Voor aanmelding van uw kind(eren)en/of verdere informatie kunt u zich wenden tot deze organisaties;  www.sportifykids.nl of www.kinderopvangpurmerend.nl Binnen deze voorzieningen kunnen kinderen vanaf 7.00 uur ’s morgens tot 18.30 uur in de middag opgevangen worden. Ook tijdens studiedagen van het team en schoolvakanties kunnen kinderen die hiervoor ingeschreven staan gebruik maken van de BSO.  

Naast Sportifykids en SKOP kunnen ouders ook gebruik maken van andere BSO aanbieders.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven