Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Van de 85 kinderen hebben 78 leerlingen dit ook daadwerkelijk gedaan. Dit is 92% van de uitgenodigde kinderen. Met deze aantallen kunnen we spreken van een betrouwbaar onderzoek.

Wij krijgen van onze leerlingen een mooi rapportcijfer! De kinderen van de bovenbouw geven ons een 7,7 als eindrapportcijfer. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar we zien ook dat er natuurlijk altijd punten ter verbetering zijn.

Zo geven de kinderen hun plezier in het schoolgaan een iets minder hoog cijfer, namelijk een 7,6. Bij de antwoorden op deze vraag zijn er wel onderlinge verschillen tussen de groepen. Gelukkig voelen ze zich wel heel veilig op school. Hier kregen wij een 8,2! De leerkrachten van de bovenbouw gaan met hun groepen in klassengesprek over mogelijkheden om dit plezier te vergroten. Daarnaast geven kinderen de helderheid van reflectie door de leerkracht een 7,9. Bovendien krijgt de uitleg van juf of meester een 8,5.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Alle ouders zijn uitgenodigd om het onderzoek in te vullen. Een deel (68) heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Wij zijn tevreden met de beoordeling die we van de respondenten krijgen; een gemiddeld eindcijfer van 7,5. Op basis van de antwoorden die er gegeven zijn kunnen we melden dat ouders zeggen dat hun kind met plezier naar school gaat (8,2) en dat ouders tevreden zijn over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,0). Het onderdeel "met plezier naar school" past ook binnen onze kernwaarden veiligheid en betrokkenheid. In ieder groep wordt structureel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat in de klas en de school. Door de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen door uitdagende lessen en samenwerkingsopdrachten willen we de betrokkenheid optimaal krijgen.

We realiseren ons wel dat er altijd punten ter verbetering te vinden zijn. Een aandachtspunt die uit dit onderzoek naar voren komt is:

Over de vraag hoe de informatievoorziening over hun kind is geven de ouders ons gemiddeld een 6,5. Het afgelopen jaar hebben we hier al veel op ingezet. Aangezien een kleine groep (32%) van de ouders deze vragenlijst heeft ingevuld, gaan we toch meer af op de tips en tops die we hebben ontvangen tijdens ouderavonden. Daar gaven ouders aan juist heel tevreden te zijn over onze informatievoorziening. We blijven natuurlijk ook deze signalen serieus nemen en gaan het komende schooljaar met een bredere ouderklankbordgroep in gesprek over deze punten. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw platform, namelijk het digitaal portfolio in Social Schools. Via deze weg willen we ouders op een directere manier betrekken bij en informeren over de ontwikkeling van hun kind.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven