Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. Van de 104 kinderen hebben 104 leerlingen dit ook daadwerkelijk gedaan. Dit is 100% van de uitgenodigde kinderen. Met deze aantallen kunnen we spreken van een betrouwbaar onderzoek.

Wij krijgen van onze leerlingen een mooi rapportcijfer! De kinderen van de bovenbouw geven ons een 8,0 als eindrapportcijfer. De kinderen zijn tevreden over wat ze leren (een 8,6), de duidelijkheid van regels op school geven ze een 8,4, de uitleg van de leerkrachten een 8,9, en de hulpvaardigheid en ondersteuning van de leerkrachten een 8,5. Dit zijn natuurlijk hele mooie cijfers, waar we erg trots op zijn!

We zien ook dat er natuurlijk altijd punten ter verbetering zijn.

Zo geven de kinderen aan dat ze wel graag met hun klasgenoten omgaan (7,4), maar dat ze de kinderen in hun klas niet heel bijzonder leuk vinden (6,5). Bij de antwoorden op deze vraag zijn er wel onderlinge verschillen tussen de groepen. Gelukkig voelen ze zich wel heel veilig en prettig op school. Hier kregen wij een 7,8! De leerkrachten van de bovenbouw gaan met hun groepen in klassengesprek over mogelijkheden om dit onderlinge plezier te vergroten. Bovendien willen we volgend schooljaar onder andere aan de slag gaan met de nieuwe versie van de Vreedzame School.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Alle ouders (250) zijn uitgenodigd om het onderzoek in te vullen. Een deel (107) heeft dat ook daadwerkelijk gedaan. Dit aantal maakt dat we het minimaal aantal responsen (88) halen en dat de uitkomst van deze vragenlijst dus betrouwbaar is. Wij zijn tevreden met de beoordeling die we van de respondenten krijgen; een gemiddeld eindcijfer van 8,1.

Op basis van de antwoorden die er gegeven zijn, kunnen we melden dat ouders zeggen dat hun kind met plezier naar school gaat (8,9) en dat ouders tevreden zijn over de vakbekwaamheid van de leerkrachten (8,1). Het onderdeel "met plezier naar school" past ook binnen onze kernwaarden Veiligheid en Betrokkenheid. In iedere groep wordt structureel aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling en het pedagogisch klimaat (de sfeer) in de klas en de school. Dit heeft duidelijk het gewenste effect. 

We realiseren ons wel dat er altijd punten ter verbetering te vinden zijn. We zijn een lerende organisatie; we leren zelf ook bij. Een aandachtspunt dat uit dit onderzoek naar voren komt is de uitdaging voor de kinderen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit is nog altijd een prima beoordeling (7,2), maar daagt ons wel uit om dit verder te onderzoeken en te verbeteren. De informatievoorziening krijgt een 7,4 van de ouders. Dit is herkenbaar. Tijdens en nu net na Corona zijn we weer onze weg aan het zoeken in een goede balans tussen aandacht voor de kinderen en contacten met ouders. In het recente ouderpanel is hier ook over gesproken. We zijn hier druk mee bezig binnen de organisatie. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven