Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 maakten 26 leerlingen van Basisschool De Vlieger de IEP Eindtoets. Met deze toets legt de school verantwoording af over de eindresultaten. De gemiddelde score van de groep was 82,2. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 79,7. We zijn trots op onze leerlingen en we zijn blij dat de ingezette acties van de leerkrachten en de invulling van ons onderwijs in coronatijd het gewenste effect hebben gehad.

In het onderstaande jaarverslag kunt u, mocht u dat willen, meer gedetailleerd de uitstroomgegevens en de resultaten bekijken.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De middentoetsen van Cito gebruiken we als onafhankelijk meetinstrument voor de vakken lezen, rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Voor het lezen nemen we naast de DMT ook de AVI-toets af. Verder hebben we de gebruikelijke methodetoetsen.

Twee keer per jaar hebben we als team een studiedag waarop we met elkaar kritisch gaan kijken naar de resultaten. Op basis van deze analyses maken we onze groepsplannen. Tussendoor stellen we deze bij op basis van onze bevindingen en hebben we, wanneer nodig, overleg met onze IB-er. De groepsplannen worden verwerkt in de weekplanners en komen zo terug in het dagelijkse aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden de kernwaarden welbevinden, veiligheid en betrokkenheid een voorwaarde voor een goede brede ontwikkeling. Daarom besteden we vanaf de eerste dag op school veel aandacht aan het leggen van deze basis. We zetten structureel en schoolbreed de levenslessen van de Vreedzame School in. Hierbij is een belangrijke rol voor de mediatoren weggelegd. We werken preventief ...

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven