Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2015-2016 maakten 32 leerlingen van Basisschool De Vlieger de Centrale Eindtoets. Met deze toets legt de school verantwoording af over de eindresultaten. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst met de centrale eindtoets. Voorheen deden we dat d.m.v. de Citotoetsen uit het leerlingvolgsysteem. De gemiddelde score van de groep was 528,4. Het landelijk gemiddelde is 534,6. We mogen twee leerlingen, die de toets wel hebben gemaakt, maar een IQ < 80 en een verwijzing naar PRO hebben, eruit halen en we hebben één leerling die de toets heeft gemaakt onder droevige privé-omstandigheden er ook uit gehaald. Dan wordt de score 529,2. Nog steeds onder het landelijk gemiddelde.

In het algemeen komt het advies overeen met de scores in het LOVS. De cognitieve mogelijkheden van de kinderen van deze groep 8 zijn niet zo hoog: Zes kinderen hebben een beneden gemiddeld niveau en twee kinderen zijn moeilijk lerend. Daarbij komt dat er weinig kinderen aan de ‘bovenkant’ zitten, waardoor er weinig gecompenseerd wordt en het gemiddelde laag blijft. Verder zijn er vijf leerlingen met een dyslexieverklaring en hebben drie kinderen een gedragsstoornis. Uiteraard zijn deze belemmeringen niet direct een reden om laag te scoren, maar door het grote aantal kinderen dat met een leer- of gedragsstoornis kampt, ontbrak er wel eens voldoende stimulans om grote stappen vooruit te zetten op leergebied. Er is veel extra’s gedaan om deze groep te helpen, zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied. Al in groep vijf is een relatief groot deel van onze extra uren naar deze groep gegaan om extra ondersteuning te bieden op het gebied van lezen, spelling en rekenen. Deze extra ondersteuning is in de jaren daarna voortgezet. In groep 7 is specifieke aandacht gegeven aan het begrijpend lezen. Schoolbreed is er de laatste twee jaar gericht gewerkt aan het bouwen aan een positieve groep. Er is aandacht besteed aan een veilig klassenklimaat, een goede communicatie, respect en samenwerkingsbereidheid. Hoewel deze inspanningen bevorderend zijn geweest voor een positief klassenklimaat, heeft het niet voldoende bij kunnen dragen aan een hogere leeropbrengst. Tenslotte is het niet onbelangrijk om op te merken dat de kinderen en de ouders tevreden zijn met hun definitieve advies en dat wij denken dat de kinderen op een passende plek in het VO terechtkomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven