Oecumenische Basisschool de Vlieger

Persijnlaan 47 1447 EN Purmerend

  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool de Vlieger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2020-2021 maakten 26 leerlingen van Basisschool De Vlieger de IEP Eindtoets. Met deze toets legt de school verantwoording af over de eindresultaten. De gemiddelde score van de groep was 82,2. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde van 79,7. We zijn trots op onze leerlingen en we zijn blij dat de ingezette acties van de leerkrachten en de invulling van ons onderwijs in coronatijd het gewenste effect hebben gehad.

In het onderstaande jaarverslag kunt u, mocht u dat willen, meer gedetailleerd de uitstroomgegevens en de resultaten bekijken.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De middentoetsen van Cito gebruiken we als onafhankelijk meetinstrument voor de vakken lezen, rekenen, spelling, en begrijpend lezen. Voor het lezen nemen we naast de DMT ook de AVI-toets af. Verder hebben we de gebruikelijke methodetoetsen.

Twee keer per jaar hebben we als team een studiedag waarop we met elkaar kritisch gaan kijken naar de resultaten. Op basis van deze analyses maken we onze groepsplannen. Tussendoor stellen we deze bij op basis van onze bevindingen en hebben we, wanneer nodig, overleg met onze IB-er. De groepsplannen worden verwerkt in de weekplanners en komen zo terug in het dagelijkse aanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden de kernwaarden welbevinden, veiligheid en betrokkenheid een voorwaarde voor een goede brede ontwikkeling. Daarom besteden we vanaf de eerste dag op school veel aandacht aan het leggen van deze basis. We zetten structureel en schoolbreed de levenslessen van de Vreedzame School in. Hierbij is een belangrijke rol voor de mediatoren weggelegd. We werken preventief ...

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven