Oecumenisch Basisschool Het Baken

Grevelingenmeer 62 1447 AS Purmerend

  • Jaarlijks evenement waarbij kinderen hun talenten tonen op het gebied van muziek, sport, dans, creativiteit, welsprekendheid.
  • De wereldoriëntatie vakgebieden worden veelal thematisch aangeboden.
  • De christelijke feestdagen krijgen op onze oecumenische school extra aandacht
  • Het Baken is aangesloten bij een cultuurorganisatie die jaarlijks een boeiend programma voor de kinderen aanbiedt.
  • Kinderen leren door te doen. Daarom zijn veel doe-activiteiten gekoppeld aan de leervakken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?

De tussenresultaten worden gemeten met de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. De toetsen worden in groep 3 t/m 8 halverwege en aan het eind van het schooljaar afgenomen.

Leerlingen worden ondersteund in het behalen van deze tussenresultaten door in de eerste plaats een veilig en prettig schoolklimaat te bieden waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en goede lessen te geven middels het directe instructiemodel waarbij we op 3 niveaus differentiëren.

Tevens wordt er gewerkt met het stellen van groepsdoelen en individuele doelen met de leerlingen. Hierdoor neemt de betrokkenheid toe en inzicht in hoe je leert of nog beter kunt leren.

De leerkracht reflecteert hierop met de leerlingen in klassengesprekken en individuele kind-gesprekken. Daarnaast wordt ook door de leerkrachten gereflecteerd en geëvalueerd tijdens de voortgangscontrolebespreking tussen leerkracht en intern begeleider en tijdens vergaderingen in teamverband. Er wordt een schoolzelfevaluatie opgesteld waarin resultaten geanalyseerd worden en interventies te verbetering van het onderwijs worden opgesteld op groep- en schoolniveau

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven