Oecumenisch Basisschool Het Baken

Grevelingenmeer 62 1447 AS Purmerend

  • Jaarlijks evenement waarbij kinderen hun talenten tonen op het gebied van muziek, sport, dans, creativiteit, welsprekendheid.
  • De wereldoriëntatie vakgebieden worden veelal thematisch aangeboden.
  • De christelijke feestdagen krijgen op onze oecumenische school extra aandacht
  • Het Baken is aangesloten bij een cultuurorganisatie die jaarlijks een boeiend programma voor de kinderen aanbiedt.
  • Kinderen leren door te doen. Daarom zijn veel doe-activiteiten gekoppeld aan de leervakken.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht van een bepaalde groep absent/ziek is:

- wordt een andere (parttime) collega gevraagd die dag extra te werken

- (of) wordt een invaller gezocht (inval poule geraadpleegd)

- (of) wordt de groep opgedeeld over andere groepen

- (of) wordt de groep (met schoolwerk) thuisgehouden. (ouders krijgen hier vooraf bericht van (via een mail). Indien een leerling niet thuis kan blijven, bijvoorbeeld vanwege werk van beide ouders, dan kan de leerling altijd naar school komen en wordt hij/zij die dag in een andere groep geplaatst. (Uit het verleden is gebleken dat deze maatregel tot een hoge uitzondering behoord)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het Baken werkt opbrengst-en handelingsgericht. HGW is doelgericht: zonder doelen heb je namelijk geen richting, geen effectieve feedback en geen mogelijkheid om je werk te evalueren.

We werken via de PDCA cyclus (Plannen, Doen, Checken, Acteren) aan onze kwaliteit. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:stellen van doelen voor de leerprestaties inrichten van het onderwijsprogramma en -procesmeten van de opbrengsten bekijken van de gegevens bijstellen van de uitleg, het programma en de doelen.

We houden kinderen zo lang mogelijk bij hun basisgroep. Leerlingen die het reguliere programma snel en met een goed resultaat doorlopen, krijgen een aanbod van verrijkende projecten en activiteiten.Wij werken bewust en systematisch aan maximale opbrengsten. Dit doen we door de resultaten van individuele leerlingen en groepen leerlingen te volgen, te analyseren en op basis van de analyse het onderwijs steeds bij te stellen.

Wij leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor het eigen gedrag en voor het gedrag naar elkaar. Wij stimuleren kinderen om problemen zelfstandig op te lossen.  In het onderwijsaanbod is ruimte om kinderen te leren samen spelen en samen werken.

Onze school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin wordt beschreven wat wij op het gebied van ondersteuning kunnen bieden. Voor onze school geldt dat de basisondersteuning goed en planmatig wordt vormgegeven.

Wij werken handelingsgericht aan schoolsucces en houden  rekening met verschillen in de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt hierbij is om het aanbod in de klassen te richten op drie niveaus; kinderen die gedijen bij de reguliere instructie en verwerking, kinderen die hierbij extra aandacht nodig hebben en kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Voor sommige leerlingen is meer nodig dan basisondersteuning. Dat noemen we extra ondersteuning.

Onze school biedt extra ondersteuning. Wij bieden door de inzet van remedial teachers of onderwijsassistenten begeleiding aan kinderen die zijn gebaad bij extra begeleiding zowel binnen als buiten de klas. Met andere scholen binnen het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat voor ieder kind de juiste extra ondersteuning beschikbaar is. Dat kan door ambulante begeleiding bij ons op school (een individueel arrangement) of (tijdelijke) plaatsing op een andere school.

Aan de inzet van extra ondersteuning gaat overleg vooraf met de ouders en andere deskundigen. We zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met School Maatschappelijk Werk, Lucertis, VeiligThuis, in ons werkgebied en worden waar nodig geadviseerd door externen w.o  ons SamenwerkingsVerband: https://www.swvwaterland.nl/


Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven