Openbare Basisschool 't Pierement

Beethovenstraat 62 -64 1447 RS Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool 't Pierement

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op 't Pierement nemen wij de Centrale Eindtoets af. In 2021 was het eindresultaat 533,1 We zijn tevreden over het laatst behaalde resultaat en dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.  Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het geven van een schooladvies is altijd weer een serieuze zaak. In het laatste jaar gaan we geregeld met ouders in gesprek om het traject naar Voortgezet Onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden en daarover te informeren. Eind groep 7 geven wij een voorlopig advies voor de middelbare school die bij uw kind past. Na de afname van NIO en drempeltoets in november volgt een vervolgadvies. Na de afname van de CITO toetsen in januari/februari volgt het definitieve schooladvies. Wij geven een schooladvies die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en de sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Purmerend heeft een enorme verscheidenheid aan scholen voor voortgezet onderwijs. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven