Openbare Basisschool Weidevogels

Loirestraat 7 1448 JJ Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool Weidevogels

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op Weidevogels nemen wij vanaf het schooljaar 2023-2024 de Doorstroomtoets van Leerling in Beeld af (voorheen Centrale Eindtoets). De resultaten van de doorstroomtoetsen kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. We zijn dan ook trots op de stijgende lijn in de behaalde resultaten van de afgelopen jaren. Dit is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar worden vanaf het schooljaar 2023-2024 'Leerling in Beeld' toetsen afgenomen vanaf groep 3 t/m 7.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 geven wij een advies op grond van de volgende gegevens:

  • De opvattingen van de groepsleerkracht over de ontwikkeling van de leerling.
  • De leerprestaties die gemeten zijn tijdens de gehele schoolperiode van de leerlinge met behulp van toetsen uit het leerlingvolgsysteem van de school.
  • Landelijk gecertificeerde toetsen in groep 8.

De groepsleerkracht van groep  bespreekt het advies met leerling en ouders en heeft schriftelijk en/of mondeling overleg met de scholen van voortgezet onderwijs over de leerlingen van zijn/haar groep voordat zij naar het voortgezet onderwijs gaan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij zijn een Vreedzame School. Voor ons staat vast dat je pas kunt leren als je je veilig voelt. Wij geven les in hoe je vreedzaam met elkaar kunt omgaan, hoe je omgaat met conflicten en delen de verantwoordelijkheid voor verschillende taken in de school met de leerlingen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verdraagzaamheid
  • Zorgzaamheid
  • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven