Openbare Basisschool Weidevogels

Loirestraat 7 1448 JJ Purmerend

Schoolfoto van Openbare Basisschool Weidevogels

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof of ziekte van het personeel kunnen wij indien nodig invallers uit de invalpool van ons bestuur OPSPOOR inzetten. Op dit moment zijn er echter enorme personeelstekorten in het onderwijs en lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Wij moeten dan overgaan tot het inzetten van ambulant of ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het ergste geval het naar huis sturen van kinderen. Uiteraard worden onze ouders via het Ouderportaal ingelicht als er ziekte of verlof is en over de wijze waarop vervanging geregeld is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Hoe hebben wij de groepen ingedeeld en waarom?

Op onze school zijn de groepen heterogeen samengesteld. Dit houdt in dat er combinaties zijn van de volgende groepen; 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8 (soms ook een 4-5 of 6-7). Er wordt lesgegeven aan de hele groep, een jaargroep of kleinere groepen, afhankelijk van het onderwerp, de instructie of de werkvorm. Daarnaast zie je in onze school in de klas of in de hal kinderen zelfstandig werken in kleinere groepjes of duo's. Dit is onderdeel van onze visie Boeiend Onderwijs gericht op verdiepend leren.

Wij hebben gekozen voor heterogene groepen omdat wij overtuigd zijn van de voordelen. Dit zijn onder andere:

  • Verschillende leeftijdsgroepen vullen elkaar aan en kunnen gebruik maken van de kwaliteiten van elkaar.
  • Kinderen worden uitgedaagd om activiteiten te ondernemen die zij nog net niet zonder hulp of aanwijzingen kunnen uitvoeren.
  • Sociale vaardigheden kunnen worden geoefend met verschillende leeftijden en niet alleen met de eigen leeftijd.
  • Leerlingen zijn afwisselend de jongste en de oudste van een groep en leren daarvan.
  • Het sociale netwerk van de school is door de heterogene groepen groter; meer leerlingen hebben een verbinding met elkaar.

Ons team
Ons team kenmerkt zich door de verbinding die we met elkaar hebben. Wij staan open voor elkaar en helpen elkaar waar nodig. We leren van en met elkaar. Tijdens overleg werken we samen en zijn we geïnteresseerd in elkaars inzichten en werk. Als er in de organisatie knelpunten zijn, dan lossen we dit met elkaar op. 

Hoe is ons team samengesteld?
Ons team wordt aangestuurd door de twee directeuren die daarin nauw samenwerken met de intern begeleiders. De intern begeleiders zijn belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. 
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor overbrengen van kennis en vaardigheden aan hun groep. Hierbij worden ze indien nodig praktisch ondersteund door de onderwijsassistentes. Leerkrachten zijn daarnaast ook vaak opgeleid als specialist onder andere op het gebied van taal, lezen, rekenen, gedrag, dyslexie, hoogbegaafdheid en verdiepend leren.

Daarnaast hebben we vakleerkrachten voor beweging, muziek en drama. 
De vakleerkracht drama helpt de collega's met de vieringen en heeft een toneelgroepje met leerlingen. Regelmatig neemt hij met kinderen van de school een filmpje op bij festiviteiten of projecten.
In de groepen 5/6 krijgen de kinderen een jaar lang les op een instrument. Dit leren zij van docenten van de Muziekschool Waterland. Daarnaast hebben wij een muziekspecialist in ons team. Zij enthousiasmeert het team en begeleidt ze bij de uitvoering van onze muziekmethode. Met de vele instrumenten die wij in huis hebben en haar hulp zijn wij muzikaal gegroeid.

Ons team wordt ondersteund door twee administratief medewerkers en een conciërge.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 1 en 2 leren spelenderwijs; zij leren door zelf te ervaren. Tijdens het spelen onderzoekt en ontdekt een kind en gaan er steeds weer nieuwe werelden open. Het denkvermogen en de creativiteit worden gestimuleerd en bij veel spelletjes krijgt hij flink wat lichaamsbeweging. Een kind leert met anderen om te gaan en zijn motoriek verbetert. Vaak speelt fantasie bij het spelend leren een grote rol. Het onderwijs en de inrichting van de groep zijn op het spelend leren afgestemd. De leerlingen krijgen individuele instructie, instructie in groepjes (de kleine kring) of met de hele groep.

In de onderbouw wordt er gewerkt met thema’s. Vaste en spontane thema’s wisselen elkaar af. Een thema duurt zo’n zes weken en vrijwel alle activiteiten worden op het thema afgestemd. Elk thema wordt aangeboden door middel van een aantal routines, terugkerende activiteiten, gericht op diverse ontwikkelingsgebieden,die steeds volgens een vast patroon verlopen. Bij elk thema staat er een klank centraal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groep 3 en 4
Vanaf groep 3/4 krijgen de leerlingen regelmatig om en om instructie aan de instructietafel. Als de ene groep instructie krijgt, is de andere groep aan het werk. Het kan ook voorkomen dat beide groepen gelijktijdig instructie krijgen. Tijdens het werkuur wordt de duur van het zelfstandig werken opgebouwd. Ook wordt de kinderen geleerd om uiteindelijk het overzicht overeen weektaak te hebben.

Het lezen is een belangrijke ontwikkeling in deze groepen. Daarnaast maken ze kennis met rekenen, schrijven,spelling, taal en wereldoriëntatie.

Groep 5 t/m 7
In deze groepen worden de basisvaardigheden rekenen, taal, woordenschat en spelling verder uitgebouwd. De weektaak wordt steeds belangrijker en moet steeds zelfstandiger worden bijgehouden. Daarnaast leren de kinderen steeds meer over de wereld om zich heen via het vak wereldoriëntatie. Ook het maken van werkstukken, het houden van spreekbeurten en dergelijke worden een onderdeel van het lesprogramma. Er wordt meer inzet, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gevraagd met betrekking tot het eigen werk. Dit is een voorbereiding voor het voortgezet onderwijs.

Groep 8
Naast het vergroten van de basisvaardigheden staan in groep 8 het afscheid van de basisschool en de voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs centraal.

Engels
Van groep 1 t/m 8 wordt er aandacht besteed aan het vak Engels.

ICT
ICT speelt een belangrijke rol op school. Alle leerlingen vanaf groep 3 beschikken over een Ipad van school. Deze Ipads blijven wel op school. Elke bouw heeft een ICT expert. Verder is er een ICT commissie waar leerlingen uit de bovenbouw aan meedoen. Op school zijn voor alle groepen diverse ICT materialen aanwezig, denk hierbij aan 3D-printers, green screens, beebots, etc. 


Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling
In de klas volgen de leerkrachten de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. De vorderingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem waardoor we beschikken over nauwkeurige, geobjectiveerde overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Aan de hand van landelijke cijfers kunnen we bepalen of de prestaties van het kind voldoende in lijn liggen met die van Nederlandse leeftijdsgenoten. Vervolgens bieden we leerstof aan die passen bij de mogelijkheden van het kind.

Speciale begeleiding
Soms hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan met toestemming van de ouders een beroep doen op bijvoorbeeld de ondersteuningsadviseur van de schoolbegeleidingsdienst Het ABC, schoolmaatschappelijk werk of de schoolarts. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig en vragen wij een ondersteuningsarrangement aan. Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school valt, zal mogelijk plaatsing op het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs aangevraagd worden. Uiteraard gaat het hier om een uitgebreid traject waarbij ouders altijd betrokken zijn. 

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Alle teamleden hebben een rol in de basisondersteuning en/of extra ondersteuning binnen de structuur van opbrengstgericht werken. Daarnaast hebben wij een aantal specialiste die zorg dragen voor de extra ondersteuning.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op alle bestaande en beschreven aandachtsgebieden kiezen wij voor verdere verdieping. OBS Weidevogels werkt met experts en niet met specialisten. Zij zijn expert geworden door o.a. cursussen te volgen. Dus overal waar het woord specialist staat moet expert gelezen worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In gebouw Brede School De Weide, waarin obs Weidevogels gehuisvest is, bevindt zich ook het kinderdagverblijf De Vlindertuin en peuteropvang 't Lieveheersbeestje van Kinderopvang PurmerendZij werken volgens het vroeg- en voorschoolse educatieprogramma Uk &Puk. Om de ontwikkeling te stimuleren, worden thema’s behandeld die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. Zo wordt uw kind goed voorbereid op de basisschool.

Makkelijk doorstromen naar groep 1
Als uw kind doorstroomt van het kinderdagverblijf of de peuteropvang naar Weidevogels, vindt er met toestemming van de ouders een warme overdracht plaats. De ontwikkeling van het kind wordt besproken en eventueel gesignaleerde leer- en ontwikkelingsproblemen worden overgedragen. Door deze vroegtijdige onderkenning van eventuele problematiek kan de juiste aansluiting op de onderwijsbehoefte van het kind sneller tot stand komen. Zo is de overstap naar de basisschool voor u en uw kind vanzelfsprekend.

Lees meer over peuteropvang 't Lieveheersbeestje of kdv De Vlindertuin.

Ontwikkeling Kindcentrum

Op dit moment wordt er al samengewerkt tussen OBS Weidevogels en de kinderopvangpartner. Het is de bedoeling dat de samenwerking uiteindelijk zal leiden tot de vorming van een Kindcentrum, waarbij kinderen van 0-13 jaar welkom zijn in 1 Kindcentrum.

Terug naar boven