School voor Speciaal Basisonderwijs Het Tangram

Slenkstraat 50 1441 MS Purmerend

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Tangram

In het kort

Toelichting van de school

Voorwoord van het College van Bestuur  

Beste ouder(s) en verzorger(s),  

Onze kinderen groeien op in een complexe tijd. Van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid: veel zekerheden zoals we die kenden zijn aan het schuiven. Ook op technologisch vlak verandert er veel – en dat gebeurt snel. Wat vandaag nog onmogelijk lijkt, is morgen alweer een optie.

Elke dag staat ontdekken en leren bij OPSPOOR centraal. Ieder kind doet dit op zijn of haar eigen manier. Binnen OPSPOOR is ruimte voor iedereen, voor eigen ontwikkelingen, eigen talenten en eigen vaardigheden. Samen zijn wij OPSPOOR en binnen dat samenzijn mag iedereen verschillen: de kracht van samen en de kracht van het verschil.

 
Om de ontwikkeling voor elk kind te ondersteunen, bieden wij een onderwijsaanbod, aangepast op verschillende niveaus en onderwijsbehoeften. Onderwijs legt tenslotte het fundament waarop verder gebouwd kan worden aan een duurzame toekomst.  
Onze leerlingen en uw kind(eren) bepalen mede deze toekomst.

Wij begeleiden hen in de stappen die zij zullen gaan nemen. Wij geven ze het vertrouwen dat zij alle uitdagingen aankunnen. Hierin werken we ook graag samen met u en alle andere partners om ons heen. Wij geven onze medewerkers het vertrouwen om elke dag het beste uit henzelf en uit de kinderen te halen. Want alleen door samen te werken kunnen wij de kinderen de verantwoordelijkheid geven om te bouwen aan een toekomst voor zichzelf en hun omgeving. Aan een toekomst die duurzaam en rechtvaardig is. En aan een toekomst met plek voor iedereen.

 
Een mooie en tevens een spannende uitdaging. Want hoe deze toekomst eruit zal gaan zien, weten wij en u niet. Wij kijken er naar uit.    

Chris van Meurs Voorzitter College van Bestuur  
Astrid Brugman Lid College van Bestuur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbinden
  • Veiligheid
  • Leerling centraal
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
129

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Externe contacten 
Op onze school hebben wij met diverse instanties te maken. Naast de contacten met de collega's van andere scholen is er ook overleg met scholen voor voortgezet onderwijs en indien wenselijk met peuterspeelzalen en/of kinderdagverblijven.  Andere voorkomende externe contacten:
Zorgplatform 
Schoolarts en schoolverpleegkundige 
Logopedisten uit de regio 
Medewerkers van de schooltuinen 
Fluxus Bibliotheek 
Vervoersbedrijven (leerlingenvervoer) 
Bureau Jeugdzorg 
Medisch Kinderdagverblijf (o.a. KIDZO) 
Wijkagent 
School Begeleidingsdienst 
LEVVL5 
Werkverband Speciaal Onderwijs 
Bascule 
Lucertis 
Mee 
NME (natuureducatie)
Zodiac
William Schrikker Groep (WSG)
Prinsenstichting
Gemeente (o.a. Leerplicht) 

Therapeutische mogelijkheden 
Voor leerlingen die nadere specifieke begeleiding nodig hebben bestaat de mogelijkheid van individuele hulp of hulp in kleine groepjes voor: 
- motorische problemen (MRT)  extra begeleiding wordt uitgevoerd door onze gymleerkracht (eenvoudige problematiek - geen extra kosten) 
specifieke begeleiding (onder lestijd - op school) door een fysiotherapeut van Kind & Motoriek. De kosten van deze begeleiding kunnen (eventueel) via de eigen ziektekostenverzekering verrekend worden.  
- ondersteuning van de spraak- en taalontwikkeling (Logopedie) behandeling (onder lestijd – op school) door een logopedist van praktijk Ptaatmaatgroep. De kosten kunnen (eventueel) via de eigen ziektekostenverzekering verrekend worden.  
- motorische ondersteuning Samsam Via praktijk Samsam heeft de school contact met kinderergotherapeut Tanya Janssen. Zij werkt met (vaak jonge) kinderen die een verminderde zelfstandigheid in het dagelijkse leven ervaren. De hulpvraag van het kind vormt het uitgangspunt. Behandeling kan ook op school plaatsvinden. Via de site www.kinderpraktijksamsam.nl kunt u meer informatie vinden over ergotherapie en in welke situaties een kind in aanmerking kan komen. 

Indien één van deze vormen van begeleiding noodzakelijk is worden ouders daarvan door de betrokken personeelsleden of door de leerkracht op de hoogte gesteld.  

Terug naar boven