School voor Speciaal Basisonderwijs Het Tangram

Slenkstraat 50 1441 MS Purmerend

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs Het Tangram

In het kort

Toelichting van de school

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk. Dat komt vooral door de snelle ontwikkeling van de technologie. De wereld wordt daardoor steeds kleiner en toegankelijker en informatie is overal en altijd beschikbaar. En de enige manier om te kunnen omgaan met al die veranderingen is door te LEREN. Uw kind doet dat de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst.

Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS! Ze ontwikkelen niet alleen kennis, maar leren ook om zelf te ontdekken, zelf keuzes te maken, hoe ze als burger aan de maatschappij kunnen deelnemen en hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Dat lukt alleen als zij zich gewaardeerd voelen en er in de groep en in school een veilig leer- en werkklimaat is waar succeservaringen opgedaan kunnen worden. En wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: De leerkracht als TOEKOMSTMAKER!  

Wij werken met u samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar onze leerlingen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van de kinderen én van onszelf. En dat doen we vanuit onze kernwaarden: We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf. We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen. We tonen meesterschap in wat we doen! Onder het motto “OPSPOOR de Toekomstmakers ” kunt u uw kind met een gerust hart aan één van onze scholen toevertrouwen.   

Ik wens iedereen een goed onderwijsjaar toe vol inspiratie, ruimte en uitdaging zodat uw kinderen - onze leerlingen - met plezier naar school gaan en zich optimaal ontwikkelen. We hopen dat zoveel als mogelijk in samenwerking met u – de ouders - te kunnen bereiken.   Chris van Meurs, Voorzitter College van Bestuur

_______________________________________________________________________________________________________________

Hierbij ontvangt u deze algemene schoolgids van speciale basisschool Het Tangram. Onze school is gehuisvest in een prachtig schoolgebouw aan de Slenkstraat in Purmerend. Dit gebouw is aangepast aan de kinderen en het onderwijs dat wij geven. Naast de gebruikelijke leslokalen, met een centraal leerplein, hebben wij de beschikking over 2 keukens, een technieklokaal en een bibliotheek.

Deze schoolgids heeft het doel u te informeren over de werkwijze en inhoudelijke uitgangspunten van de school.


Wij zijn een basisschool, maar omdat wij een speciale basisschool zijn kan niet elk kind bij ons aangemeld worden. Wij plaatsen alleen kinderen die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het zorgplatform (BOOT) hebben gekregen. Vaak vormt deze TLV de afronding van een lang traject. Zodra uw kind bij ons op school geplaatst is stellen wij, op basis van de dan beschikbare informatie een groeidocument op. 

De kleuterafdeling op het Tangram is bekend onder de naam: De Kleine Karekiet. Het uitgangspunt is dat door middel van een observatieperiode tijdens de kleuterleeftijd, goed in kaart gebracht kan worden wat een kleuter nodig heeft. Het in kaart brengen van een totaalbeeld van de leerling, is nodig om tot een eindadvies te komen van waar een kind het beste op school tot zijn/haar recht komt. 

Op het Tangram gaan we uit van de mogelijkheden en onderwijsbehoefte van kinderen. Een kind kan vaak meer dan hij of zij denkt. Positieve resultaten en zelfvertrouwen zijn hierbij heel belangrijk. Deze versterken het competentiegevoel van uw kind. Wij zien ouders als samenwerkende partners en hechten veel belang aan een goed contact met ouders en verzorgers. Samen zullen wij proberen uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.   

Directie en team sbo het Tangram

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven