Openbaar Dalton Kindcentrum het Parelhof

Zichthof 11 1445 HC Purmerend

 • Dalton Kind Centrum voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar.
 • Dit is in de patio: een gezellige binnentuin.
 • Er zijn vier kleutergroepen voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Ze werken met gezamenlijke thema's en Ik-doelen.
 • Rond het KindCentrum is veel groen en zijn er fijne speelplekken!
 • In samenwerking met de Bibliotheek Waterland hebben wij een servicepunt in onze school.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij vervanging in verband verlof of ziekte van het personeel putten wij uit de invalpool van ons schoolbestuur OPSPOOR. Door de enorme personeelstekorten in het onderwijs lukt het ons niet altijd via deze pool vervanging te vinden. Soms moeten wij dan andere maatregelen nemen, zoals het inzetten van ondersteunend personeel, het verdelen van de groepen of in het uiterste geval leerlingen naar huis sturen. Uiteraard worden onze ouders ingelicht als er sprake is van ziekte of verlof en over de wijze waarop de vervanging wordt geregeld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Daltonkindcentrum Het Parelhof bestaat uit:

 • basisschool het Parelhof: 15 groepen en een peuter/kleutergroep
  teamleden: (zie hieronder)
 • psz Pinkeltje: alle dagdelen een groep
  teamleden: Mylene Duijf, Rana Sert en Stephanie van Zwieten
 • bso de Driesprong: jongste en oudste groep
  teamleden: Mariska Hoogwerf en Ingrid Ruiter

Unit 1/2/3
Fuut gr. 0/1 - Tyson Vos en Stephanie van Zwieten
Kwikstaart gr. 1/2- Annemarie Cremers en Edel Visser
Meerkoet gr. 1/2 - Edith van der Kroon
Tureluur gr. 1/2 - Madeleine van Baarsen en Edel Visser
Zwaan gr. 1/2 - Merel Lucassen
Ondersteuning: Perlou Engelgeer

Reiger gr. 3 - Sandra van Rosse
Valk gr. 3 - Angela Huigen en Tim Lamb
Ondersteuning: Nicolette Plas

Unit 4/5
Kwartelkoning gr. 4  - Susan Plat en Dylaila van Heumen
Rietzanger gr. 4 - Aaltje Hospes en Dylaila van Heumen

Zilvermeeuw gr. 5 - Cinthya van Bakel
IJsvogel gr. 5 - Melanie Brevé
Ondersteuning: Zoë Stengewis

Unit 6/7/8 
Waterhoen gr 6 - Melle Kabel
Fazant gr 6 - Anouschka van Veenhuizen

Buizerd gr 7/8 - Manon van Veen
Grutto gr 7/8 - Jaimie Keuzenkamp en Tim Lamb
Scholekster gr. 7/8 - Linda Helmigh
Ondersteuning: Marion Selij                                                                                                                                                                         

Directie: Joke Sibie en Ellen Scherpenzeel

Intern begeleiders: Daniëlla de Wilde   

Managementassistent: Nicole Platel   

Vakdocent gym: Tijmen Meijer

Conciërge: Ali Molaie

Ondersteuning arrangementen: Worden op maat geboden door externe of interne specialisten.

                                                                                                                                           

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderwijstijd in de groepen 1 en 2:

Het Kindcentrum gaat uit van een 5-daagse schoolweek door middel van een continurooster. De school start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur.
Er zijn twee pauzemomenten voor de kinderen: een ochtendpauze en een middagpauze.

In de groepen 1 en 2 wordt onderzoekend geleerd aan de hand van thema's. De kinderen leren spelenderwijs d.m.v. spel en doelgerichte taken en opdrachten. Binnen de thema's staan de basisvaardigheden vanuit taal en rekenen centraal. Daarnaast wordt verbinding gezocht met de andere vakgebieden. Vakgebieden die aan de orde komen zijn:

 • Lezen: voorbereidend technisch en voorbereidend begrijpend
 • Taal: gesproken en geschreven
 • Voorbereidend rekenen/ wiskunde
 • Voorbereidend Engelse taal
 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige en creatieve vorming: muziek, spel, beeldende vorming
 • Levensbeschouwing
 • Vreedzaam (voorheen: De Vreedzame School)
 • Bewegingsonderwijs

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het kindcentrum gaat uit van een 5-daagse schoolweek door middel van een continurooster. De school start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Er zijn twee pauzemomenten voor de kinderen: een ochtendpauze en een middagpauze.

De ochtenden (tot 12.00 uur) staan in het teken van werken aan de basisvaardigheden vanuit de domeinen taal en rekenen.
Hieronder vallen de volgende vakgebieden:

 • Lezen: technisch en begrijpend
 • Taal: gesproken en geschreven
 • Rekenen/ wiskunde
 • Engelse taal

De middagen staan in het teken van andere domeinen. Er wordt veelal vanuit thema's gewerkt. Hieronder vallen onder andere de vakken:

 • Wereldoriëntatie
 • Kunstzinnige en creatieve vorming
 • Levensbeschouwing
 • Vreedzaam

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Met de invoer van passend onderwijs moeten scholen alle leerlingen het onderwijs bieden dat bij hen past.

De samenwerkende schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband passend onderwijs hebben zorgplicht voor alle leerlingen. Binnen ons samenwerkingsverband vormt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) de basis van deze zorgplicht. Dat betekent niet automatisch dat kinderen allemaal binnen het basisonderwijs moeten worden opgevangen. Met school, ouders en het samenwerkingsverband wordt er dan naar een school gezocht die beter past bij de onderwijsbehoefte van het kind.

Het samenwerkingsverband passend onderwijs bepaalt in samenspraak met de basisscholen welke extra ondersteuning er wordt geboden. de basis van het passend onderwijsbeleid is een onderwijskundig perspectief: de leerling, hun ouders en de leerkracht staan centraal. de ondersteuning binnen passend onderwijs zal zich vooral richten op de leerkracht met zijn/haar leerlingen en de desbetreffende ouders. Voor DKC het Parelhof betekent dit dat binnen het kindcentrum er mogelijk kinderen zullen zijn met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Hoe DKC het Parelhof hiermee om gaat, staat beschreven in het ondersteuningsplan. Deze is op de website terug te vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen de kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Er wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke vorming op intellectueel, sociaal en creatief gebied, waarbij we rekening houden met de aanleg, aard en tempo van ieder kind. Wij dagen de kinderen uit hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen. Dit gaat samen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap van iedere leerling. Het Daltonconcept is de basis waar vanuit wij werken om deze doelen te bereiken. 

Dit doen wij door:

 • ons onderwijs efficiënt in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen.
 • in alle groepen en binnen alle units worden effectieve instructies te geven.
 • een vreedzaam Dalton Kindcentrum te zijn, waar iedereen samen werkt aan een sterk pedagogisch en positief klimaat en zich prettig en veilig voelt.
 • leerkrachten, ondersteuners en pedagogisch medewerkers, die in units een professionele leergemeenschap vormen.
 • in te zetten op het vergroten van de expertise van het team op het gebied van rekenen, taal en het welbevinden van onze leerlingen.
 • samen onze Dalton kernwaarden nog beter in te zetten.
 • in te zetten op de betrokkenheid van ouders en samen te werken in het belang van onze leerlingen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Peuterspeelzaal Pinkeltje is voor veel kinderen in de Purmer-Noord de eerste kennismaking met een schoolse omgeving. Een belangrijke basis voor de  verdere ontwikkeling. In een veilige, vertrouwde en warme omgeving leren kinderen samen spelen, samenwerken, bewustwording van het eigen lichaam en denkvaardigheden zoals taal en tellen. Onze  pedagogisch medewerkers streven ernaar dat kinderen zich thuis voelen en langzaam maar zeker toegroeien naar de overstap naar groep 1.

Terug naar boven